ระบบสืบค้นรายงานการวิจัย KPRU

ค้นหาชื่อรายงานการวิจัย


ตารางแสดงรายงานการวิจัย 1224 บทความ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ปีที่ได้ทุน
ปีที่เสร็จ
2225
แรงจูงใจในการสร้าง เสริม สุขภาพกับการออกกำลังกายของบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสู่สังคมสุขภาวะ (-)
2567
2568
2224
แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดสู่องค์กรแห่ง ความสุข: มิติความมั่นคงทางการเงิน (-)
2567
2568
2223
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยปัญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีการวิเคราะห์กลุ่มพหุ (-)
2567
2568
2222
การพัฒนาสื่อเสมือนจริงบำบัด เพื่อส่งเสริมภาวะสมดุลในการทำงานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (-)
2567
2568
2216
การประเมินผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพโครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)
2567
2568
2215
การศึกษาปัจจัยทำนายจากค่าดัชนีมวลกายของพฤติกรรมสุขภาพ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (-)
2567
2568
2214
รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยแบบบูรณาการ: กรณีศึกษา ธนาคารขยะเพื่อชุมชนต้นแบบในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (-)
2567
2568
2212
การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้วยมวยไทยที่ส่งผลต่อความสุข 8 ประการสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) (-)
2567
2568
2208
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (-)
2567
2567
2205
การศึกษาองค์กรแห่งความสุขจาก มุมมองของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (-)
2567
2568
2203
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (-)
2567
2568
2193
แนวทางการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขของภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน (เพิ่งได้รับทุน)
2567
2568
2183
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง (เพิ่งได้รับทุน)
2567
2568
2182
ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขคนทำงานด้านการงานดีกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (-)
2566
2567
2181
ตัวแบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งความสุข (เพิ่งได้รับทุน)
2567
2568
2179
ปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมทางกายของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เพิ่งได้รับทุน)
2567
2568
2178
ความสุขในการทำงานและความต้องการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เพิ่งได้รับทุน)
2567
2568
2177
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (เพิ่งได้รับทุน)
2567
2568
2176
ผลของกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (เพิ่งได้รับทุน)
2567
2568
2175
กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะกายดีเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสู่สังคมสุขภาวะ (เพิ่งได้รับทุน)
2567
2568

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231