ปฏิทินการดำเนินการ

     การดำเนินการเกี่ยวกับการรับ การส่ง การพิจารณา และนำเสนอบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ มีกำหนดดังนี้

กิจกรรม
ระยะเวลา
ลงทะเบียน และรับสมัครบทความ ขยายเวลา บัดนี้ - 31 มกราคม 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565
ชำระเงิน
- สำหรับนักศึกษา มรภ.กพ. (500 บาท/บทความ)
- สำหรับนักศึกษานอกสังกัด (1,000 บาท/บทความ)
ขยายเวลา บัดนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2565 18 กุมภาพันธ์ 2565
ปรับแก้บทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ธันวาคม 2564 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความ 1 มีนาคม 2565 7 มีนาคม 2565 | เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
นำเสนอบทความผ่านระบบออนไลน์ 15 มีนาคม 2565

หมายเหตุ : 1.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบทความ หลังจากตรวจสอบการชำระเงินเสร็จสิ้นภายในวันที่กำหนด

                 2.ผู้จัดการประชุมไม่รับชำระค่าลงทะเบียนในวันนำเสนอ และจะพิจารณาส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเฉพาะบทความที่ชำระค่าลงทะเบียนเท่านั้น สำหรับบทความที่ไม่ได้รับการตอบรับขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน