เอกสารดาวน์โหลด

Download ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความที่ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความยอดเยี่ยม การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2

Download ประกาศรายชื่อและลำดับผู้นำเสนอบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2

Download กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2

Download คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Teams

Download หนังสือประชาสัมพันธ์

Download โครงการ

Download แบบฟอร์มหนังสือข้อตกลงการส่งบทความ(ใบรับรองบทความ)

Download คู่มือการลงทะเบียน

Download คำแนะนำในการเขียนบทความ

Download ไฟล์สำหรับใช้เขียนบทความ

Download ตัวอย่างบทความ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Download ตัวอย่างบทความ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดเทมเพลต PowerPoint

Download เทมเพลต PowerPoint สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขนาด 16:9

Download เทมเพลต PowerPoint สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขนาด 16:9

ติดต่อสอบถาม 055-706555 ต่อ 1760