กำหนดการดำเนินงาน

การดำเนินการเกี่ยวกับการรับ การส่ง การพิจารณา และนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีกำหนดดังนี้

กิจกรรม วัน เวลา
การส่งบทความฉบับเต็ม 1-31 สิงหาคม 2560
ชำระเงินค่าลงทะเบียน ขยายเวลาถึง 30 กันยายน 2560
การปรับแก้บทความตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ 1 - 31 ตุลาคม 2560
ประกาศผลการพิจารณาบทความ 15 พฤศจิกายน 2560
ติดโปสเตอร์ผู้ส่งบทความ (ในช่วงเวลา 16.00 น. - 20.00 น.) 21 ธันวาคม 2560
นำเสนอบทความภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 22 ธันวาคม 2560

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 4231

Copyright © Your Website 2016