เอกสารดาวน์โหลด

Download รายชื่อลำดับการนำเสนอแบบปากเปล่าและโปสเตอร์

Download กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4

Download หนังสือประชาสัมพันธ์และโครงการ

Download แบบฟอร์มสัญญาบทความ

Download คู่มือการลงทะเบียน

Download ตัวอย่างบทความ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Download ตัวอย่างบทความ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Download คำแนะนำในการเขียนบทความ

ดาวน์โหลดเทมเพลตโปสเตอร์

Download เทมเพลตโปสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขนาด 80 x 120 cm

Download เทมเพลตโปสเตอร์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขนาด 80 x 120 cm

Download คำแนะนำในการจัดทำโปสเตอร์ "บทความวิชาการ"

Download คำแนะนำในการจัดทำโปสเตอร์ "บทความวิจัย"

ติดต่อสอบถาม 055-706555 ต่อ 1760, 4231

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 4231

Copyright © Your Website 2016