ค่าลงทะเบียน

- ค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ สำหรับบุคคลทั่วไป

ลงทะเบียนนำเสนอบทความ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/บทความ

- ค่าลงทะเบียนเข้าฟังการนำเสนอบทความ สำหรับบุคคลทั่วไป 500 บาท

- ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ไม่เสียค่าใช้จ่าย )

ติดต่อสอบถาม 055-706555 ต่อ 1760, 4231

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 4231

Copyright © Your Website 2016