ปฏิทินการดำเนินการ

การดำเนินการเกี่ยวกับการรับ การส่ง การพิจารณา และนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีกำหนดดังนี้

กิจกรรม
ระยะเวลา
ลงทะเบียนและส่งบทความ ฉบับเต็ม ขยายเวลา บัดนี้ 15 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562
ชำระเงินค่าลงทะเบียน ขยายเวลา บัดนี้ 15 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562
ปรับแก้บทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการพิจารณาบทความ 5 ธันวาคม 2562 12 ธันวาคม 2562
ติดโปสเตอร์โดยผู้ส่งบทความ 19 ธันวาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 - 19.00 น.
นำเสนอบทความภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 20 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ : ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบทความ หลังจากตรวจสอบการชำระเงินเสร็จสิ้นภายในวันที่กำหนด

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

09-0941-4809 e-mail:research@kpru.ac.th

Copyright © conference6 2019