การสมัคร

ประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน
อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ 2,500 บาท/บทความ
ผู้เข้าชมงาน 500 บาท/คน

หมายเหตุ : ผู้จัดการประชุมไม่รับชำระค่าลงทะเบียนในวันนำเสนอ และจะพิจารณาส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเฉพาะบทความที่ชำระค่าลงทะเบียนเท่านั้น สำหรับบทความที่ไม่ได้รับการตอบรับขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

09-0941-4809 e-mail:research@kpru.ac.th

Copyright © conference6 2019