เอกสารดาวน์โหลด

Download ประกาศรายชื่อและลำดับผู้นำเสนอบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

Download กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

Download หนังสือประชาสัมพันธ์

Download โครงการ

Download แบบฟอร์มหนังสือข้อตกลงการส่งบทความ(ใบรับรองบทความ)

Download คู่มือการลงทะเบียน

Download คำแนะนำในการเขียนบทความ

Download ไฟล์สำหรับใช้เขียนบทความ

Download ตัวอย่างบทความ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Download ตัวอย่างบทความ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดเทมเพลตโปสเตอร์

Download เทมเพลตโปสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขนาด 80 x 120 cm

Download เทมเพลตโปสเตอร์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขนาด 80 x 120 cm

Download คำแนะนำในการจัดทำโปสเตอร์ "บทความวิชาการ"

Download คำแนะนำในการจัดทำโปสเตอร์ "บทความวิจัย"

ติดต่อสอบถาม 055-706555 ต่อ 1760, 4231

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

09-0941-4809 e-mail:research@kpru.ac.th

Copyright © conference6 2019