บรรณาธิการ/กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ/กองบรรณาธิการ

1.ที่ปรึกษา

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

2.บรรณาธิการ

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

3.ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

4.กองบรรณาธิการ

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
1 Professor Dr.Shong Huang National Taiwan Normal University
2 ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ไชยยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8 รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 รองศาสตราจารย์วชิระ สิงห์คง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แดนชัย เครื่องเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ บูลย์ประมุข มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสา รักพ่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
17 อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

5.ฝ่ายจัดการ

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ
4 อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง
5 นายทวิช ปิ่นวิเศษ
6 นางสาวมาริสา การะเวก

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 4231 หรือ 090-9414809

Copyright © conference5 2018