วารสารสักทองตีพิมพ์เผยเพร่

ค้นหาวารสาร ตามปี พ.ศรายการที่เพิ่มล่าสุด

ลำดับ ปก รายละเอียด
1
Cinque Terre

ปีที่ : 10
ฉบับที่ : 1
ช่วงเดือน : มกราคม-มิถุนายน
ปี พ.ศ : 2566
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
การรอดชีวิตของ Lactobacillus acidophilus TISTR 2365 ที่หุ้มด้วยแคปซูลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กจำลอง สุดสายชล หอมทอง และพนิดา สีขาว
ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความคุ้มทุนจากการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ บนหลังคาที่เป็นดาดฟ้า กรณีศึกษา : อาคารโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชัชชัย วรพัฒน์, สุรัตน์ เศษโพธิ์ และนเรศ ใหญ่วงศ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้งฟักทอง กรรณิการ์ อ่อนสำลี และศิริลดา ศรีกอก
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับกลุ่มข้าวภูเขาไฟบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง และณัฐพล วงษ์รัมย์
การพัฒนาระบบตู้ส่งงานอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ลัดดาวัลย์ จำปา และจรายุทธ ประทีปวรกาญจน์
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด การสนับสนุนทางสังคม และการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด รุ่งฤดี อุสาหะ, อิงหทัย ดำจุติ และสุริยา ยอดทอง
การประเมินช่องโหว่ระบบงานทะเบียนโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Kali Linux V. 2022.1 ร่วมกับเทคนิคการป้องกันการคุกคามสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ และเจริญ จิระราชวโร
การวิเคราะห์พลังงานต่อหน่วยการผลิตและแนวทางการลดพลังงานในกระบวนการผลิตหินปูนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกอบ ปะระมะ, พุทธดี อุบลศุข, ธนวรกฤต โอฬารธนพร และสุรัตน์ เศษโพธิ์
ประสิทธิภาพการดูดซับไซยาไนด์ของแกลบข้าวและแกลบข้าวที่ถูกปรับปรุงด้วยกรด นภดล ศรีหิรัญ, คณิตา ตังคณานุรักษ์ และวัชรพงษ์ วาระรัมย์
ประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยมูเดิล ยุภาพร คชพรม, อัจฉรีย์ พิมพิมูล และสุวัฒน์ บรรลือ
2
Cinque Terre

ปีที่ : 9
ฉบับที่ : 2
ช่วงเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม
ปี พ.ศ : 2565
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกสหกิจศึกษาด้วยแพลตฟอร์มแอปชีต กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
การพัฒนาขีดความสามารถและหนุนเสริมเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยี ของกลุ่มข้าวภูเขาไฟ บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา, ผกามาศ บุตรสาลี และทิพย์สุดา ทาสีดำ
การวิเคราะห์ระบบตรวจจับการบุกรุกบนอุปกรณ์ฝังตัวเพื่อแจ้งเตือนการบุกรุก เครื่องแม่ข่ายเคอร์เบอรอส อรรถพล ป้อมสถิตย์
การสร้างแบบจำลองเครื่องประทับตราชิ้นงานอัตโนมัติ ณัฐดนัย เรือนคำ และคมกริช กลิ่นศรีสุข
การพัฒนาและสมบัติของคอมโพสิต พอลิพรอพิลีน/พอลิเอทิลีนไวนิลอะซิเตท/ไมโครเซลลูโลส สำหรับประยุกต์เป็นวัสดุขัดในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย กัญญารัตน์ นามนนท์, ดวงแข บุตรกูล, เบญญา เชิดหิรัญกร, ชิราวุฒิ เพชรเย็น และสุรเชษฐ์ ตุ้มมี
การศึกษาเชิงทฤษฎีและทดสอบสมบัติชุดเกราะน้ำหนักเบาคอมโพสิตจากผ้าผืนธรรมชาติ สองมิติ/พอลิเอสเตอร์และอิพอกซี่สำหรับป้องกันขีปนาวุธและการแทง ธัญญาเรศ ทองยศ, นที ศรีสวัสดิ์, นรรจพร เรืองไพศาล, ชิราวุฒิ เพชรเย็น และสุรเชษฐ์ ตุ้มมี
ฟิล์มเคลือบผิวอ่อนตัวจากไคโตซานที่มีน้ำหนักโมเลกุลแตกต่าง-คอนยัคกลูโคแมนแนน : สมบัติทางเคมีกายภาพและลด/ป้องกันการผลิตอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง อัครชา หาญวัฒนกุล, อัญญานี โมกกรานต์, ธัญจิรา อินทนาศักดิ์, เบญญา เชิดหิรัญกร, ชิราวุฒิ เพชรเย็น และสุรเชษฐ์ ตุ้มมี
การวิเคราะห์แบบจำลองข้อมูลเพื่อจำแนกโดเมน DGA และ Legitimate จากผู้ประสงค์ร้ายในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต สุกฤษฎิ์ สรหงษ์, อรรถพล ป้อมสถิตย์ และบุญเรือง เกิดอรุณเดช
การบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันเครื่องยนต์โดยใช้วัสดุดูดซับชีวมวล พงษกร ชมภูแสน และสุนันทา เลาวัณย์ศิริ
อัตราส่วนที่เหมาะสมของขยะอินทรีย์และกากไขมันสำหรับผลิตวัสดุปรับปรุงดิน ธารทิพย์ จงผสม และสุนันทา เลาวัณย์ศิริ
การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อหยวน ด้วยวิธีปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง วรรษา สุดใจ, พิมพ์นารา เครือประเสริฐ, สุชานันท์ วงษ์ปถัมภ์ และบุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์
3
Cinque Terre

ปีที่ : 9
ฉบับที่ : 1
ช่วงเดือน : มกราคม-มิถุนายน
ปี พ.ศ : 2565
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่มีต่อความรู้ การรับรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังคาง อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ทัศพร ชูศักดิ์, นาตยา ดวงประทุม, จิตรา ทองสมบูรณ์ และศรีรัตน์ อ่อนศรี
ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี นาตยา ดวงประทุม, เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์, ชัยวัช มะลิไทย และศุภาพิชญ์ ชาวปลายนา
การพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) แบบออนไลน์ ในช่วงเกิดวิกฤตสถานการณ์โรคระบาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รัศเมศวร์ ตันวีนุกูล, บุญฤทธิ์ นกครุฑ, แสงทอง บุญยิ่ง และอดิศักดิ์ สารธรรม
การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนปลูกเมล่อน วิเชียร ดวงสีเสน
ต้นแบบการคัดกรองเพื่อแยกกลุ่มคนเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ, ลิขิต แจ่มอุทัย และนันทิยา ตันติดลธเนศ
แนวทางการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนนโยบาย (Green Office) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นิพิฐพนธ์ ฤาชา, ธีรศิลป์ กันธา และแชน ต๊ะปุก
การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อประกอบอาชีพอิสระ วีระพล พลีสัตย์
แนวทางในการพัฒนาการเลือกใช้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมของภาคเอกชนสำหรับกลุ่มธุรกิจอาคารประเภท ก ในเขตกรุงเทพมหานคร อุไร สายรัตน์ และอาณัติ ต๊ะปินตา
ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อการจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งาน ณัฏฐนิชา บุญจงค์ และวนิดา ชูอักษร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ญาณุวัฒน์ เอมสรรค์ และวสุนธรา รตโนภาส
4
Cinque Terre

ปีที่ : 8
ฉบับที่ : 2
ช่วงเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม
ปี พ.ศ : 2564
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
การประเมินปริมาณของแบคทีเรียโคลิฟอร์ม ฟีคัลโคลิฟอร์ม และอีโคไลในน้ำดื่มจากตู้กดน้ำดื่มที่ตั้งอยู่ในอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี สุดสายชล หอมทอง และกัญจนาพร นิธิโรจน์ปัญญา
การปรับปรุงเวลามาตรฐานในกระบวนการอบแห้งผลไม้โดยใช้หลักการ ECRS ธีรวัชร แก้วเปี้ย, ธนพล แสงสุวรรณ และพิมพ์ชนก ตามนต์
การใช้แป้งพรีเจลาติไนซ์เมล็ดขนุนทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ ศิริลดา ศรีกอก
ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ของวัยผู้ใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตและนอกเขตเทศบาล สุระเดช ไชยตอกเกี้ย
การศึกษาธาตุอาหารหลักของปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพในอัตราส่วนที่ต่างกันจากมูลสัตว์ อนุชา เพียรชนะ
ฝุ่นตกบนไหล่ทางถนนลาดยางที่มีผลต่อการตกสะสมของค่าโลหะหนักและซีโอดี ปริญญา ประเสริฐสังข์
แนวทางการจัดการระบบข้อมูลชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์ดิจิทัลชุมชน และภาคประชาชน เอกรัฐ ปัญญาเทพ, อรสา เตติวัฒน์, หทัยทิพย์ สินธุยา และณัฐิยา ตันตรานนท์
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สุนันท์ แหวนประดับ และอนุชา พวงผกา
การศึกษาประสิทธิภาพของการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า สำหรับระบบจัดการพลังงานในบ้านและระบบสมาร์ตกริดในประเทศไทย ภัทรกฤช พิศพรรณ, วัชระ วงค์ปัญโญ และวัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จังหวัดแพร่ ณัฐกณฑ์ กันอินทร์ และต่อลาภ คำโย
5
Cinque Terre

ปีที่ : 8
ฉบับที่ : 1
ช่วงเดือน : มกราคม - มิถุนายน
ปี พ.ศ : 2564
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
การตรวจหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด และ Staphylococcus aureus ในน้ำนมดิบ บริเวณอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สุดสายชล หอมทอง และธนภรณ์ ภูจอมเดือน
การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมสำหรับจัดตั้งโรงไฟฟ้ากระจายศูนย์จากพลังงานทดแทน ธนพล แสงสุวรรณ
ประสิทธิภาพของการไถกลบฟางและตอซังแบบตัดสับร่วมกับการหมักทางชีวภาพ ต่อสมบัติทางเคมีของดินนาบางประการ ไพโรจน์ นะเที่ยง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านสะดวกซื้อ เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร, สุปราณี ห้อมา, อิทธิพัทธ์ ประสิทธิ์โชคชัย และเอกรัตน์ สุขะสุคนธ์
การพัฒนาเครื่องคัดขนาดกะลาแมคคาเดเมียแบบชั้นรางท่อ หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อบริหารจัดการการขายผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่ กรณีศึกษา กลุ่มผ้าทอบ้านม่วงหอม จังหวัดพิษณุโลก อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ในเทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี นาตยา ดวงประทุม, ทัศพร ชูศักดิ์, จันทิมา ขวัญสุข, จินดาภา โคตรปัญญา, โชติกา นาคโต และนภาพร อาจเก่ง
การประยุกต์ใช้เว็บสปีชเอพีไอ สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ภูมินทร์ ตันอุตม์, ชยานนท์ บัวงามดี และธงชัย สนธิศรี
แนวทางการพัฒนาและการจัดการแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อรองรับระบบสมาร์ตกริดเทคโนโลยีของพื้นที่ภาคใต้ตอนบนในอนาคต รัตน์เศรษฐ์ จามจุรี, วัชระ วงศ์ปัญโญ และบุญวัฒน์ วิจารณ์พล
การพัฒนาระบบให้คำแนะนำโรคลม โดยใช้ฐานความรู้การแพทย์พื้นบ้านด้วยสมุนไพร สลิลทิพย์ รัสมะโน และสุภาภรณ์ ใจรังษี
6
Cinque Terre

ปีที่ : 7
ฉบับที่ : 2
ช่วงเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม
ปี พ.ศ : 2563
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
การศึกษาศักยภาพชีวมวลสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ธัญญพัทธ์ ทิพย์ศุภวงศ์, วัชระ วงศ์ปัญโญ, บุญวัฒน์ วิจารณ์พล, เกษณีย์ อิ่นอ้าย
การพัฒนาโรงอบแห้งอัจฉริยะร่วมกับระบบสมาร์ตกริดเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ การแปรรูปกล้วยของกลุ่มกล้วยอบราชสาส์น อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ณัฐวิทย์ ทองมงคล, วัชระ วงค์ปัญโญ
การปรับปรุงการดำเนินงานในลานคอนเทนเนอร์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สาม นัทธพงศ์ นันทสำเริง, สุกัญญา ปุระมาปัด
การเปรียบเทียบระบบการกรองก๊าซชีวภาพด้วย ฝอยเหล็ก สารละลายด่าง และถ่านกัมมันต์ เพื่อลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ นาตยา เจริญสุข, เดชา โฉมงามดี
การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์และแบบจำลองสามมิติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ กรณีศึกษา กลุ่มวัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พรหมเมศ วีระพันธ์, ฆัมภิชา ตันติสันติสม, จินดาพร อ่อนเกตุ
แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขตอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นอร์ไอนี ยูโซ๊ะ, อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ
แรงจูงใจที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส นูรมา สมการณ์, อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ
การตรวจประเมินความสัมพันธ์ระหว่างค่าสี (L*, a* และ b*) กับปริมาณสารเคมีกำจัดแมลงและศัตรูพืชพาราโอซอลเอทิลที่ตกค้างในผลผลิตการเกษตรโดยใช้ เอนไซม์อะซิติลคลอลีนเอสเทอเรส พิมพ์พิมล ตัณฑ์เจริญรัตน์, หยาดนภา ผาเจริญ, เบญญา เชิดหิรัญกร, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤฒพลังของผู้สูงอายุในอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ รัตนากาญจน์ เจริญศรีรุ่งเรือง, ธนัช กนกเทศ
การตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มคาร์บาเมตตกค้างในผักโดยใช้ เอนไซม์อะซิติลคลอรีนเอสเทอเรสสำหรับการประยุกต์เป็นเซนเซอร์ทางการเกษตร สุพัตรา รสชุ่ม, เบญญา เชิดหิรัญกร, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
7
Cinque Terre

ปีที่ : 7
ฉบับที่ : 1
ช่วงเดือน : มกราคม-มิถุนายน
ปี พ.ศ : 2563
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
การศึกษาศักยภาพการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและเชื่อมต่อสายส่งสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย, วัชระ วงศ์ปัญญโญ, บุญวัฒน์ วิจารณ์พล, วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร
การผลิตไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย, สุวิชา พุทธารัตน์
การตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์มและ Escherichia coli ในน้ำแข็งที่จำหน่ายบริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี สุดสายชล หอมทอง, เบญจวรรณ ชุมพินิจ
การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งเตือนเอกสารเข้าใหม่บนสมาร์ทโฟน จินดาพร อ่อนเกตุ, คมกริช กลิ่นอาจ, นรุตม์ บุตรพลอย
การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการบทความงานประชุมวิชาการ ฆัมภิชา ตันติสันติสม, จินดาพร อ่อนเกตุ, สุรเชษฐ ขอนทอง
การคัดแยกแบคทีเรียผลิตเอนไซม์ไลเปสจากน้ำเสียในบ่อดักไขมันโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อภิชญา พัดพิน, พิมประไพ ขาวขำ, พิทักษ์ ปอกสอน
DR และ Algorithm สำหรับระบบการจัดการพลังงานในไอแลนด์โหมดจากพลังงานทดแทน เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์, บุญวัฒน์ วิจารย์พล, วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร, วัชระ วงศ์ปัญญา
การวิเคราะห์เปรียบเทียบสารสกัดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากการสกัดตำรับยาโคคลานด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทย วศิน บำรุงชัยชนะ, ธวัชชัย กมลธรรม
ผลการใช้โปรแกรมของผู้เลิกสูบบุหรี่ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุรัสวดี เพชรคง, ธวัชชัย กมลธรรม
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพและการแพทย์พื้นบ้านกรณีศึกษา : อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช อภิฤดี หาญณรงค์, วิชัย โชควิวัฒน
8
Cinque Terre

ปีที่ : 6
ฉบับที่ : 2
ช่วงเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม
ปี พ.ศ : 2562
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารของพืชในปุ๋ยมูลไส้เดือนดินที่ผลิตโดยแอฟริกันไนท์ครอเลอร์ (Eudrilus eugeniae) และอินเดียนบูล (Perionyx excavatus) ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์, จันทนา ยอดทอง
การตอบสนองของรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการชะล้างพังทลายของดินและอินทรียวัตถุ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์, บรรจงศรี พันธ์เหลา, สินีภา บัวสรวง
ผลเฉลยที่เป็นบวกและผลเฉลยที่เป็นลบของสมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้นสองตัวแปร บูรพา สิงหา
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดออนไลน์โดยใช้เนื้อหาดิจิทัล กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอม อ.สองแคว จ.น่าน นงนุช เกตุ้ย, ขนิษฐา หอมจันทร์, วรวิทย์ ฟั่นคำอ้าย, เดชาวัต ฤชุโรจน์, อมิต โกชุ
การตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์ม และ Escherichia coli ในตัวอย่างน้ำอ้อยสดบริเวณ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สุดสายชล หอมทอง, พิมพร มนตรี
การผลิตและวิเคราะห์ลักษณะของผสมระหว่างเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์และเศษพลาสติก พอลิพรอพิลีนในการผลิตบรรจุภัณฑ์ผนังบางโดยกระบวนการฉีดขึ้นรูป สุรเชษฐ์ ตุ้มมี, ชิราวุฒิ เพชรเย็น
ผลความเป็นพิษของสารสกัดจากเปลือกผลมะกอกป่าสุก ต่อการรอดชีวิตของ เซลล์มะเร็งช่องปากและเซลล์ปรกติ สุภาวดี ปาทาธนานนท์
การเพิ่มสมรรถนะของระบบตรวจจับการบุกรุกด้วยฮันนี่พอทของระบบการส่งสัญญาณสื่อใหม่ ผ่านอินเทอร์เน็ต อรรถพล ป้อมสถิตย์, บุญเรือง เกิดอรุณเดช
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโปรแกรมนำเสนอข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชวลิต จันทร์เกสร, อัจฉรีย์ พิมพิมูล
การศึกษาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พรไพลิน เฉิดละออ, อัจฉรีย์ พิมพิมูล
9
Cinque Terre

ปีที่ : 6
ฉบับที่ : 1
ช่วงเดือน : มกราคม-มิถุนายน
ปี พ.ศ : 2562
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ ปวีณา ถ้ำแก้ว, พรสุดา กาหมี, ปวริศ มณีเหล็ก, ศิรประภา วงค์หมูคำ
Investigation Biodiversity Ethnobotany in Mon State, Republic of the Union of Myanmar Peangjai Jianwitchayakul, Soe Soe Aung, Thanda Aye, Mya Zarli Zin Mar Myint, Aye Aye Mu
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร, ฐัศแก้ว ศรีสด
Internet of Things เพื่อการบริหารจัดการรีสอร์ท ธีรพงศ์ สงผัด
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของรากมะข่วง พิชิต สุดตา, ธนะชัย ทองสุข, นันทิพร แตงทับ
ผลิตภัณฑ์เมอแรงค์จากวัสดุเศษเหลือไข่ขาวเค็ม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์, อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์, สุกัญญา ไหมเครือแก้ว, สุภาลักษณ์ สงทอง, สุดารัตน์ ทองอินไข่
การทำนายอายุการล้าของเพลาขับแขนปุ้งกี๋ของรถขุดไฟฟ้าตีนตะขาบด้วยระเบียบวิธีทาง ไฟไนต์เอลิเมนต์ ศิวะ สิทธิพงศ์, สิทธิพงษ์ โล่วิรกรณ์, ประภาศ เมืองจันทร์บุรี, เจริญยุทธ เดชวายุกุล
การศึกษาสมบัติของแผ่นคอนกรีตปูพื้นทางเท้าผสมผงหินอ่อน เอกสิทธิ์ เทียนมาศ, สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
ทฤษฎีการลู่เข้าสำหรับการส่งไม่ขยายออกแบบคู่ผสมในปริภูมิแคทซีโร่ กฤษณะ โสขุมา, อภิชาติ ลือสมัย, อรพรรณ สุวรรณเสน, ภัทรพร ตัสโต
การพัฒนาเว็บไซต์นำเสนอวัดประดู่ลาย จ.กำแพงเพชร ด้วยภาพ 3 มิติ ธีรวุธ พุ่มเอี่ยม, พระครูโกศลวชิรกิจ, ฆัมภิชา ตันติสันติสม
10
Cinque Terre

ปีที่ : 5
ฉบับที่ : 2
ช่วงเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม
ปี พ.ศ : 2561
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
ผลของน้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลทรายขาวที่มีต่อคุณภาพของซอสพริกผสมเนื้อมะละกอสุกเพื่อสุขภาพ พิทยา ใจคำ
การตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์มในเครื่องดื่มสมุนไพรที่วางจำหน่ายในตลาดสด ใกล้กับมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี สุดสายชล หอมทอง, อมรรัตน์ ชำนาญ
ผลของยิปซัมที่ได้จากการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อคุณสมบัติบางประการของดินและการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์, จำเนียร มีสำลี, ไกรวุฒิ สมปุก
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการแผนและงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ไพลิน เสาเวียง, ประยงค์ ฐิติธนานนท์
ศึกษาปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยหมักใบจามจุรีและแหนแดง ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์, ศุภรัตน์ เฮงตระกูลเวนิช, วิไลลักษณ์ เครือโป้, ปิยภรณ์ จันธิมา
สมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของหินอ่อนเขาสว่างอารมณ์ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
การพัฒนาสมาร์ทมิเตอร์ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในสวนพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาคิณ มณีโชติ, วัชระ วงค์ปัญโญ, บุญวัฒน์ วิจารณ์พล
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง วสุนธรา รตโนภาส, อนุสรา เป็กทอง, นิชนิร ลินพล, ทัศนีย์ หมอกเมฆ, พัชนี วัชรนันทวิศาล
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานของปลายยอดต้นเฉาก๊วยในสภาพปลอดเชื้อ อธิรดา บุญเดช, ธนากร วงษศา
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการข้อมูลอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยครูปากเช แขวงจำปาสัก สปป.ลาว บัวละพัน สุพันทอง, อุดมเดช ทาระหอม, ธิติพร ชาญศิริวัฒน์
11
Cinque Terre

ปีที่ : 5
ฉบับที่ : 1
ช่วงเดือน : มกราคม-มิถุนายน
ปี พ.ศ : 2561
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
ผลของการแปรรูปด้วยความดันสูงยิ่งต่อคุณภาพของแยมลิ้นจี่ พิทยา ใจคำ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง กฤติเดช มิ่งไม้
ผลของสารสกัดหยาบจากว่านน้ำต่อการตาย ยับยั้งการวางไข่และพัฒนาเจริญเติบโตของหนอนใยผัก, Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera : Yponomeutidae) ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์, ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงซ่อม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก จักรกฤษ เสลา, มงคล รัชชะ, อนุ สุราช, จุณฑามาศ ขาววิลาศ
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาทักษะการใช้โปรแกรมกระดานคำนวณและจัดการข้อมูล ประพัชร์ ถูกมี, กีรศักดิ์ พะยะ, สุรินทร์ เพชรไทย
การวิเคราะห์แนวโน้มอุณหภูมิเฉลี่ยในภาคเหนือของประเทศไทย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล, สมเจตน์ ภัทรพานิชชัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดการสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร นุจรินทร์ ปทุมพงษ์, โชคชัย ถมทอง
ความเข้มข้นของแคดเมียม ตะกั่ว และปรอทในฝุ่นตกช่วงการเก็บเกี่ยวอ้อยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์, เจตดิลก ทองศรี
การลดของเสียจากสายการผลิตด้วยหลักการบำรุงรักษาเครื่องจักรทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมและเทคนิคซิกส์ซิกมา กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ABC ในจังหวัดนครราชสีมา จัดพล ภัยแคล้ว, สงวน วงษ์ชวลิตกุล
เศษส่วนลักกี้บางเศษส่วน พิกุลแก้ว มืดอินทร์, ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
12
Cinque Terre

ปีที่ : 4
ฉบับที่ : 2
ช่วงเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม
ปี พ.ศ : 2560
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
การผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากข้าวกล้องงอก ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
คุณลักษณะบางประการของปลาส้มที่มีส่วนผสมของข้าวพื้นเมืองของไทยสายพันธุ์ต่างๆ พิทยา ใจคำ, ณัฐธยาน์ บัวอุย, แดนชัย เครื่องเงิน
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ อัจฉรา สุหิรัญ, อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ
การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำย่อย จังหวัดกำแพงเพชร บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์, นพรัตน์ ไชยวิโน, นเรศ ขำเจริญ
การศึกษาการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ในการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสีย้อมธรรมชาติ ระมัด โชชัย, พรเพ็ญ โชชัย
การศึกษาปริมาณแบคทีเรีย เชื้อรา และแอคติโนมัยสีท ในดินปลูกกล้วยไข่ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร วิไลลักษณ์ สวนมะลิ, ละมาย จันทะขาว
ชุดสาธิตการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยหลักการความถี่สภาวะเรโซแนนซ์ อิทธิพล เหลาพรม, สมโภชน์ วงเขียด
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานภาษาซี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไผท คงศรีลา, อัจฉรีย์ พิมพิมูล
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ การดูดซับสารโครเมียม( VI) ปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสบู่ชาร์โคลไม้ไผ่ กัญรัตน์ ม่านเขียว, อุทัยวรรณ บุญจันทร์, นภัสกร มาตเมฆ, สิวเรศ ไพโรจน์, นันทวรรณ เอนกนันต์, มณฑา หมีไพรพฤกษ์, ปรีชา ปัญญา, ณัฐภาณี บัวดี
13
Cinque Terre

ปีที่ : 4
ฉบับที่ : 1
ช่วงเดือน : มกราคม-มิถุนายน
ปี พ.ศ : 2560
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
กินดีสำหรับสุขภาพดีในศตวรรษที่ 21 วสุนธรา รตโนภาส
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เพื่อสนับสนุนการประเมินผลปฏิบัติงาน นงนุช เกตุ้ย, วิโรจน์ มงคลเทพ, บุศรินทร์ แซ่ลิ้ม, ภานุวัฒน์ ผาบสละ, นราพร จันพิบูลย์
จำนวนสมาชิกของกึ่งกรุปการแปลง วรเชษฐ สมมะณี, กมลทิพย์ ปินตาแก้ว, พิราอร ธรรมมาด
การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลสทนร้อนจากแหล่งดิน สุรชัย รัตนสุข, อานนท์ ผลานาถ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมักจากใบยางพาราแห้ง อนุชา เพียรชนะ
การพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการตลาดสดแสงเจริญ กีรศักดิ์ พะยะ, โยธิน หอมจันทร์
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Pseudomonas sp. เพื่อยับยั้งโรคแคงเกอร์ นิภัชราพร สภาพพร, น้ำผึ้ง ธนิกกุล
ระบบสารสนเทศจัดการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สุรินทร์ เพชรไทย, พินิต มณีเขียว, อนุวัฒน์ แนไพร
รูปแบบการยอมรับและใช้งานสมาร์ทกริดเทคโนโลยีของผู้บริโภคในประเทศไทย ธนพล แสงสุวรรณ, วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร, บุญวัฒน์ วิจารณ์พล, เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณวิตามินซี และความพึงพอใจของสบู่ว่านหางจระเข้ ผสมน้ำผึ้ง : สมุนไพรพญาไพร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สมฤดี สังขาว, อทิตยา ขวัญวงศ์, นงนุช ขอนทอง, เกศินี ใจดี, ณัฐฐินันท์ ชำรวย, อาภรณ์ พาชัย, มณฑา หมีไพรพฤกษ์, ณัฐภานี บัวดี
14
Cinque Terre

ปีที่ : 3
ฉบับที่ : 2
ช่วงเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม
ปี พ.ศ : 2559
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
ตัวแบบความผันผวนสำหรับการพยากรณ์ราคาข้าว ณพฐ์ โสภีพันธ์
การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยลูกหมุนระบายอากาศ ภีรศักดิ์ เผ่าผาง, พีรพล จันทร์หอม
สมบัติทางฟิสิกส์ของข้าวพื้นเมืองที่ปลูกบนพื้นที่สูง ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ปริมาณสารกาบา และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ของพันธุ์ข้าวที่สูงบ้านป่าคา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร จุฑามาศ ทามา, รัตนาวดี ทองสุทธิ์, ศิริพร เกตุพงษ์, มณฑา หมีไพรพฤกษ์, ศศิวรรณ พลายละหาร
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยบทเรียน e-Learning รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์
การออกแบบบ้านพักสุนัขจากเศษไม้เหลือใช้ อรวรรณ พรหมเมือง, อำไพ แสงจันทร์ไทย, พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์, กษิภานุ ยอดคำ, มงคล ผูกสัมพันธ์
การออกแบบตราสินค้าส่งเสริมการขาย กลุ่มเครือข่ายครกหินแกรนิต ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ต่อตระกูล ปัญญาไว, พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
การกำจัดฟีนอลโดยการดูดซับบนถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงด้วยเซททิลพิริดิเนียมคลอไรด์ ทิชากร สวนใจดี, ปรีชา ปัญญา
15
Cinque Terre

ปีที่ : 3
ฉบับที่ : 1
ช่วงเดือน : มกราคม-มิถุนายน
ปี พ.ศ : 2559
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
การศึกษาและเปรียบเทียบระบบขนส่งทางรางเพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ ของประเทศไทย ดุษฎี บุญธรรม
การสกัดเอนไซม์ไลเปสจากกากรำข้าวเหนียวขาวเพื่อเพิ่มมูลค่าของรำข้าว พรทิพพา พิญญาพงษ์, กัลยารัตน์ เทียนรุ่งอรุณ
การต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องงอก 5 สายพันธุ์ นริสรา บัวหลวง, มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การศึกษาคุณสมบัติบางประการของน้ำบาดาล กรณีศึกษาตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ศุภกร ชนะภัย, วิไลลักษณ์ สวนมะลิ, ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์
การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบห้องคู่ โดยกระบวนการผลิตไวน์และน้ำส้มสายชูจากกล้วยไข่สุกอบแห้งพร้อมกัน นิภัชราพร สภาพพร, อภิสรา อุดปิน
การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ยืนต้นบริเวณวัดป่าดอยลับงา ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
การรวมแบบคอนเวกซ์บนผลต่างสืบเนื่องของระเบียบวิธีการทำซ้ำแบบใหม่ สำหรับการแก้สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น สุมณฑา เที่ยงดี, ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
การออกแบบและพัฒนาไฟเบอร์ซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติเพื่อประยุกต์ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ ลำพล เอี่ยมอ่ำ, ทัพถิระ มีศรีสวัสดิ์, อำไพ แสงจันทร์ไทย, สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
16
Cinque Terre

ปีที่ : 2
ฉบับที่ : 2
ช่วงเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม
ปี พ.ศ : 2558
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
ขั้นตอนหาค่าความเหมาะสมที่สุดของกลุ่มอนุภาคแบบกำหนดขอบเขตอัตโนมัติในการสังเคราะห์ชุดควบคุมจัดสัณฐานวงรอบเอชอินฟินิตี้แบบกำหนดโครงสร้างได้สำหรับวงจรทอน-ทบระดับแรงดัน มณฑล ฟักเอม, ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต, สมยศ เกียรติวานิชวิไล, ณรงค์ ตระกูล, ไพโรจน์ ปิยะรังสรรค์
ประสิทธิภาพเตาแก๊สชีวมวลขนาดเล็กที่ใช้พัดลมหอยโข่งช่วยในการเผาไหม้ ฐิติพร เจาะจง, พิสิษฏ์ มณีโชติ
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากดอกพญาสัตบรรณที่มีต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, เฉลิมพร ทองพูน
ผลการใช้ลูกอมหญ้าดอกขาวลดอาการอยากบุหรี่ คณิศร เอมทิพย์, กิติยา จันทบิล, ผาณิต เลื่อนลอย, วรัญญา บุญมาตย์, มณฑา หมีไพรพฤกษ์, วสุนธรา รตโนภาส, ดรุณี ชัยมงคล
การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการปนเปื้อนสารเคมีในนาข้าวของเกษตรกร บ้านหนองปิ้งไก่และบ้านสร้อยสุวรรณ นพรัตน์ ไชยวิโน, อนุชา เกตุเจริญ, พิมประไพ พิพัฒน์นวกุล, อภิชญา เตชิตคุณานนท์, ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์, ภาเกล้า ภูมิใหญ่
การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ และภาวะโภชนาการของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร วสุนธรา รตโนภาส
การหาดีเทอร์มิแนนต์ของสปลิทกราฟ ที่มีสมาชิกของอินดิเพนเดนท์เซตน้อยกว่า 3 กันธิยา เส้าเปา, นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
การคำนวณหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์มิติ 4×4 โดยการใช้เมทริกซ์สมมูล และการเพิ่มหลักของเมทริกซ์ รุ่งนภา สุวิพันธ์, นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
17
Cinque Terre

ปีที่ : 2
ฉบับที่ : 1
ช่วงเดือน : มกราคม-มิถุนายน
ปี พ.ศ : 2558
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการการจัดการ เทพ เกื้อทวีกุล
แรงก์ของผลคูณตรงของสองกรุปสมมาตร วรเชษฐ สมมะณี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบำบัดครบกำหนด ของผู้ใช้สารเสพติดในระบบสมัครใจ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2555-2556 จรูญศรี โคมพุดซา, ชัยภัทร ธีรชาญไชย
การอบแห้งผักตบชวาโดยใช้ระบบปั๊มความร้อน อัญชณา อุประกูล, จรัญ คนแรง, ไพโรจน์ ด้วงนคร
ผลของวิธีการฆ่าเชื้อระดับพาสเจอร์ไรซ์โดยการต้มและการใช้เครื่องอัลตร้าโซนิค ต่อคุณภาพของน้ำฝรั่ง หทัยทิพย์ ร้องคำ, แดนชัย เครื่องเงิน, พงศกร แสงหงษ์, ZawTunAung, Aye NandarNyo
การดูดซับทองแดงโดยถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสำปะหลังที่ปรับปรุงผิว ด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดไอออนลบ ธีระ วงศ์เนตร
เสถียรภาพการกระจายตัวของสารแขวนลอยน้ำเคลือบเซรามิกที่ได้จากการดูดซับ เซททิลพิริดิเนียมคลอไรด์ผสมกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ปรีชา ปัญญา
ผลของความชื้นที่มีต่อคุณภาพของเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนหมัก วชิระ เลี่ยมแก้ว, ศศิธร เมธาวิวัฒน์
เซตตรึงของเจเนอรัลไลซ์เดริเวชันในแลตทิซ วิสิฐ ธัญญะวัน
ประสิทธิภาพเตาแก๊สชีวมวลขนาดเล็ก ฐิติพร เจาะจง, พิสิษฏ์ มณีโชติ
18
Cinque Terre

ปีที่ : 1
ฉบับที่ : 2
ช่วงเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม
ปี พ.ศ : 2557
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
วิธีการที่เหมาะสมในการสกัดกรดโอลีนโนลิกและกรดยูโซลิกในพืช แดนชัย เครื่องเงิน, นลิสา ทองอรุณ
การพัฒนาเครื่องเจาะรูแผ่นรังผึ้งลิ้นเตาอั้งโล่ด้วยระบบไฮดรอลิกส์ ไพโรจน์ นะเที่ยง, กันต์ อินทุวงศ์
ประสิทธิภาพของสมุนไพรพื้นบ้านในการยับยั้งการเจริญของ Candida albicans สุรชัย รัตนสุข
การรับรู้ประโยชน์การตรวจเต้านมด้วยตนเองของนักเรียนหญิง โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สุเวช พิมน้ำเย็น, ประภาธิดา วุฒิชา
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของเม็ดสีเหลืองบนปลายข้าวจากแอคติโนมัยซิต ที่คัดแยกจากดิน รังต่อ-หมาร่าบริเวณเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก อัญชนา ปรีชาวรพัน,ธ์ นฤมล เถื่อนกูล, ติ๊ก อุ้ยรัมย์
Comparison of Kjeldahl and Combustion Methods for Determining Protein Contents of Some Food Using Data from Proficiency Testing Wachira Singkong, Anek Halee, Boonyakrit Rattanapun
19
Cinque Terre

ปีที่ : 1
ฉบับที่ : 1
ช่วงเดือน : มกราคม-มิถุนายน
ปี พ.ศ : 2557
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
การใช้สมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน มัทนา เครื่องเงิน และ แดนชัย เครื่องเงิน
วิธีการผลิตไพรูเวตและการนำไพรูเวตไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ฟีนิลแอซิทิลคาร์บินอล จุฬาลักษณ์ ตั้งตัว
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีจากข้าวเหนียวดำและความคงทนของสี น้ำฝน เบ้าทองคำ, วราพรรณ แก้วกัน, รวิวรรณ จันทะคุณ, สุนิสา คงแท้, เอกชัย ศิริ
โครงสร้างเชิงระบบของแมลงปั่นใย Oligotoma saundersii (Embioptera: Oligotomidae) ในประเทศไทย พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ศิลปชัย เสนารัตน์
การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมโดยใช้หินภูเขาไฟเป็นตัวสะสมความร้อน พิภพ แซ่ตั้ง, สำเริง กระฉอดนอก
การผลิตข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้านในจังหวัดกำแพงเพชร ขวัญดาว แจ่มแจ้ง

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 4231 หรือ 090-9414809

Copyright © conference5 2018