วารสาร สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี สาธารณสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมศึกษา เผยแพร่ แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ซึ่งทางวารสารได้จัดพิมพ์ทั้งแบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ และทางวารสารได้ขอเลข ISSN (Online) กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางวารสารนำเลข ISSN (Online) จัดพิมพ์ไว้บนหน้าปกของวารสารทุกฉบับ

กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ

          ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน

          ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

ปีที่ : 10 ฉบับที่ : 1 ช่วงเดือน : มกราคม-มิถุนายน ปี พ.ศ : 2566

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
Download
1
การรอดชีวิตของ Lactobacillus acidophilus TISTR 2365 ที่หุ้มด้วยแคปซูลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กจำลอง สุดสายชล หอมทอง และพนิดา สีขาว
2
ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความคุ้มทุนจากการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ บนหลังคาที่เป็นดาดฟ้า กรณีศึกษา : อาคารโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชัชชัย วรพัฒน์, สุรัตน์ เศษโพธิ์ และนเรศ ใหญ่วงศ์
3
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้งฟักทอง กรรณิการ์ อ่อนสำลี และศิริลดา ศรีกอก
4
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับกลุ่มข้าวภูเขาไฟบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง และณัฐพล วงษ์รัมย์
5
การพัฒนาระบบตู้ส่งงานอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ลัดดาวัลย์ จำปา และจรายุทธ ประทีปวรกาญจน์
6
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด การสนับสนุนทางสังคม และการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด รุ่งฤดี อุสาหะ, อิงหทัย ดำจุติ และสุริยา ยอดทอง
7
การประเมินช่องโหว่ระบบงานทะเบียนโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Kali Linux V. 2022.1 ร่วมกับเทคนิคการป้องกันการคุกคามสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ และเจริญ จิระราชวโร
8
การวิเคราะห์พลังงานต่อหน่วยการผลิตและแนวทางการลดพลังงานในกระบวนการผลิตหินปูนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกอบ ปะระมะ, พุทธดี อุบลศุข, ธนวรกฤต โอฬารธนพร และสุรัตน์ เศษโพธิ์
9
ประสิทธิภาพการดูดซับไซยาไนด์ของแกลบข้าวและแกลบข้าวที่ถูกปรับปรุงด้วยกรด นภดล ศรีหิรัญ, คณิตา ตังคณานุรักษ์ และวัชรพงษ์ วาระรัมย์
10
ประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยมูเดิล ยุภาพร คชพรม, อัจฉรีย์ พิมพิมูล และสุวัฒน์ บรรลือ

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 4231 หรือ 090-9414809

Copyright © conference5 2018