รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่

รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกค่าถ่วงน้ำหนัก

ลำดับ ระดับค่าน้ำหนัก จำนวน
1 ค่าน้ำหนัก 1 30 รายการ
2 ค่าน้ำหนัก 0.8 82 รายการ
3 ค่าน้ำหนัก 0.6 88 รายการ
4 ค่าน้ำหนัก 0.4 42 รายการ
5 ค่าน้ำหนัก 0.2 511 รายการ