รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่

รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกค่าถ่วงน้ำหนัก

ลำดับ ระดับค่าน้ำหนัก จำนวน
1 ค่าน้ำหนัก 1 66 รายการ
2 ค่าน้ำหนัก 0.8 104 รายการ
3 ค่าน้ำหนัก 0.6 158 รายการ
4 ค่าน้ำหนัก 0.4 60 รายการ
5 ค่าน้ำหนัก 0.2 706 รายการ