รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกคณะ

Bootstrap Example
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
มรภ.กพ แม่สอด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางแสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกปี พ.ศ

ลำดับ ปี จำนวน
1 2565 14 รายการ
2 2564 26 รายการ
3 2563 10 รายการ
4 2562 30 รายการ
5 2561 44 รายการ
6 2560 34 รายการ