รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกคณะ

Bootstrap Example

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางแสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกปี พ.ศ

ลำดับ ปี จำนวน
1 2563 6 รายการ
2 2562 29 รายการ
3 2561 43 รายการ
4 2560 34 รายการ
5 2559 14 รายการ