รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกคณะ

Bootstrap Example
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
มรภ.กพ แม่สอด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางแสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกปี พ.ศ

ลำดับ ปี จำนวน
1 2566 7 รายการ
2 2565 31 รายการ
3 2564 27 รายการ
4 2563 14 รายการ
5 2562 30 รายการ
6 2561 46 รายการ