รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกคณะ

Bootstrap Example
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
มรภ.กพ แม่สอด

คณะวิทยาการจัดการ

ตารางแสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกปี พ.ศ

ลำดับ ปี จำนวน
1 2565 7 รายการ
2 2564 10 รายการ
3 2563 29 รายการ
4 2562 33 รายการ
5 2561 46 รายการ
6 2560 22 รายการ