รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกคณะ

Bootstrap Example

คณะวิทยาการจัดการ

ตารางแสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกปี พ.ศ

ลำดับ ปี จำนวน
1 2563 2 รายการ
2 2562 37 รายการ
3 2561 51 รายการ
4 2560 21 รายการ
5 2559 2 รายการ