รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกคณะ

Bootstrap Example
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
มรภ.กพ แม่สอด

มรภ.กพ แม่สอด

ตารางแสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกปี พ.ศ

ลำดับ ปี จำนวน
1 2565 7 รายการ
2 2564 17 รายการ
3 2563 7 รายการ
4 2562 21 รายการ
5 2561 28 รายการ
6 2560 13 รายการ