รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกคณะ

Bootstrap Example

มรภ.กพ แม่สอด

ตารางแสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกปี พ.ศ

ลำดับ ปี จำนวน
1 2563 2 รายการ
2 2562 19 รายการ
3 2561 26 รายการ
4 2560 12 รายการ
5 2559 8 รายการ