รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกคณะ

Bootstrap Example
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
มรภ.กพ แม่สอด

มรภ.กพ แม่สอด

ตารางแสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกปี พ.ศ

ลำดับ ปี จำนวน
1 2567 2 รายการ
2 2566 13 รายการ
3 2565 17 รายการ
4 2564 17 รายการ
5 2563 6 รายการ
6 2562 21 รายการ