รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่

รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกตามปี

ลำดับ ปี จำนวน
1 2565 166 รายการ
2 2564 156 รายการ
3 2563 97 รายการ
4 2562 196 รายการ
5 2561 318 รายการ
6 2560 121 รายการ
7 รวมทั้งหมด 1053 รายการ