รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่

รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกตามปี

ลำดับ ปี จำนวน
1 2563 13 รายการ
2 2562 230 รายการ
3 2561 319 รายการ
4 2560 121 รายการ
5 2559 43 รายการ
6 รวมทั้งหมด 726 รายการ