รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่

รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกตามปี

ลำดับ ปี จำนวน
1 2566 99 รายการ
2 2565 200 รายการ
3 2564 155 รายการ
4 2563 96 รายการ
5 2562 200 รายการ
6 2561 315 รายการ
7 รวมทั้งหมด 1063 รายการ