รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
1 2566 The Strategic Leadership Development Model in The Digital Age of Educational Institution Administrators Under The Office of the Non-Formal and Informal Education in The North
รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
Journal of Roi Kaensarn Academi วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 31/01/2023 0.8
2 2566 การศึกษากลวิธีการแปลชื่อสถานที่ท่องเที่ยวไทยเป็นภาษาจีน
ดร.อภิญญา จอมพิจิตร
วารสารจีนวิทยา Journal of Sinology วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 30/06/2023 0.6
3 2566 การพัฒนาคุณลักษณะการรับรู้และป้องกันตนเองจากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติโดยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา
ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี
การพัฒนาคุณลักษณะการรับรู้และป้องกันตนเองจากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติโดยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 30/04/2023 0.6
4 2566 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงของหมู่บ้านปูเต้อ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ
ว่าที่ ร.ต.อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อ.วิยุดา ทิพย์วิเศษ
อ.ภัสร์ศศิร์ พลายละหาร
รายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 21 “การพัฒนา : การปรับตัว : ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 01/02/2023 ถึง วันที่ 04/02/2023 0.2
5 2566 วิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ธุรกิจร้านกาแฟ
ประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งท่ี 3 วันที่ 15/03/2023 ถึง วันที่ 15/03/2023 0.2
6 2566 ผลกระทบของการหย่าร้างผู้หญิงในกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บนฐานความเชื่อและพิธีกรรม กรณีศึกษาบ้านใหม่ดินแดง ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ
ว่าที่ ร.ต.อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
ดร.ณัฐพล บ้านไร่
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 21 วันที่ 01/02/2023 ถึง วันที่ 04/02/2023 0.2
7 2566 การสร้างชุดองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนแนวทางการลดความเสี่ยงภัยคุกคามคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สู่การพัฒนานวัตกรรมชุมชนโดยบูรณาการองค์ความรู้จากชุมชนและองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศ
อ.บัญชา วัฒนาทัศนย์
ว่าที่ ร.ต.อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
อ.สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน
Payap University and UNRN Research Symposium 2023 วันที่ 10/02/2023 ถึง วันที่ 10/02/2023 0.2
8 2566 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง
การประชุม วิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ใน รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วันที่ 15/03/2023 ถึง วันที่ 15/03/2023 0.2
9 2566 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง
การประชุม วิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ใน รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วันที่ 15/03/2023 ถึง วันที่ 15/03/2023 0.2
10 2566 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม เรื่องคำศัพท์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง
การประชุม วิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ใน รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วันที่ 15/03/2023 ถึง วันที่ 15/03/2023 0.2
11 2566 การศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงภัยคุกคามคุณภาพชีวิตจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ของประชาชนในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
อ.บัญชา วัฒนาทัศนย์
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
อ.สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน
ว่าที่ ร.ต.อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
Payap University and UNRN Research Symposium 2023 วันที่ 10/02/2023 ถึง วันที่ 10/02/2023 0.2
12 2566 การรับรู้ การเข้าถึง และความต้องการเกี่ยวกับสิทธิอนามัย เจริญพันธุ์ของผู้หญิงในจังหวัดกำแพงเพชร
ดร.กรรณิกา อุสสาสาร
การประชุม วิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ใน รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วันที่ 15/03/2023 ถึง วันที่ 15/03/2023 0.2
13 2566 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การวัดความยาวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง
การประชุม วิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ใน รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วันที่ 15/03/2023 ถึง วันที่ 15/03/2023 0.2
14 2566 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง
การประชุม วิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ใน รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วันที่ 15/03/2023 ถึง วันที่ 15/03/2023 0.2
15 2566 กลวิธีการใช้ภาษาในบทเพลงของกระต่าย พรรณิภา
อ.จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
อ.ประภัสสรา ห่อทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 วันที่ 15/03/2023 ถึง วันที่ 15/03/2023 0.2
16 2565 พลังงานทดแทน
ตำรา พลังงานทดแทน วันที่ 15/12/2022 ถึง วันที่ 15/12/2022 1
17 2565 The Development of an Ontology for Thai’s Indigenous Rice Knowledge in Thailand
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ
วารสาร Journal of Library & Information Studies: (SCOPUS Q4). วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 1
18 2565 Potential of Village Health Volunteers (VHVs) in Preventing COVID-19 in Rural Thailand
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
Journal of Pharmaceutical Negative Results ¦ Volume 13 ¦ Issue 4 ¦ 2022 วันที่ 01/10/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 1
19 2565 Optimization of Ultrasonic-Assisted Bioactive Compound Extraction from Green Soybean (Glycine max L.) and the Effect of Drying Methods and Storage Conditions on Procyanidin Extract
ดร.เอนก หาลี
Foods, Volume 11, Issue 12 (June-2 2022) – 152 articles วันที่ 02/06/2022 ถึง วันที่ 02/06/2022 1
20 2565 On Bd-algebras
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
International Journal of Mathematics and Computer Science, 17(2022), no. 2, 731–737 วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 1
21 2565 On an Open Problem in Complex Valued Rectangular b-Metric Spaces with an Application
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Science & Technology Asia, Vol.27 No.2 (April-June 2022), 78-83 วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 1
22 2565 New derivations of d-algebras based on endomorphisms
ผศ.พัชรา ม่วงการ
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
International Journal of Mathematics and Computer Science, 17(2022), no. 3, 1025–1032 (SCOPUS) วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 1
23 2565 Management of local knowledge to develop silverware products into a contemporary identity of the Mien Ethnic Group in Kamphaeng Phet, Thailand
ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ
Kasetsart Journal of Social Sciences Kasetsart University Research and Development Institute, KURDI, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. Tel. 662 5795548, Fax. 662 5611474 E-mail: kjss@ku.th วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 1
24 2565 ENHANCE WEAK LEARNER MODEL OF ADABOOST (EWDM) FOR DIABETES MELLITUS CLASSIFICATION
ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
international journal of Innovative Computing, Information and Control วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/08/2022 1
25 2565 Development the Quality of Educational Achievement the Small schools has Low Ordinary National Educational Test by using Professional Learning Community
ผศ.ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
ผศ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว
รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 01/01/2022 1
26 2565 Development of a Hydrodynamic Model for Regulating Water Drainage of Reservoir and Water Resources Management, Lamtakong Watershed of Thailand
Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning (2022) Volume 21(3), Article 217 วันที่ 01/09/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 1
27 2565 Derivations induced by an endomorphism of BG-algebras
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
ผศ.พัชรา ม่วงการ
International Journal of Mathematics and Computer Science วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 1
28 2565 Approximation of Common Fixed Points of Suzuki-Square--Nonexpansive Mappings in CAT(0) Spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Thai Journal of Mathematics , P. 113-123, Special Issue (2022) วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 1
29 2565 Approximating Common Fixed Points of alpha-Nonexpansive Mappings in CAT(0) Spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Thai Journal of Mathematics Volume 20 Number 3 (2022) Pages 1353–1362 (SCOPUS) วันที่ 01/09/2022 ถึง วันที่ 31/10/2022 1
30 2565 A novel derivation induced by some binary operations on d-algebras
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
International Journal of Mathematics and Computer Science วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 31/03/2022 1
31 2565 A bi-endomorphism induces a new type of derivations on B-algebras
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
ITALIAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS – N. 48–2022 (336–348) วันที่ 01/10/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 1
32 2565 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้าง ทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ดร.มนตรี หลินภู
ดร.ศรวัส ศิริ
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม 2565) วันที่ 01/05/2022 ถึง วันที่ 31/05/2022 0.8
33 2565 ปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ
ชัชชัย พวกดี
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2565 วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
34 2565 ปัจจัยเชิงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ดร.กรรณิกา อุสสาสาร
วารสารมหาวืทยาลัยศิลปากร วันที่ 01/11/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.8
35 2565 ประสิทธิภาพผงชีวภัณฑ์ Bacillus sp. Ks5 ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และควบคุมเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ที่เป็นสาเหตุโรคขอบใบแห้งในข้าว
ผศ.สุวิชญา บัวชาติ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. วันที่ 01/05/2022 ถึง วันที่ 31/08/2022 0.8
36 2565 ปฏิกิริยาระหว่างอาหารกับwarfarin: ข้อเท็จจริงกับความเชื่อ
อ.จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
วารสารเภสัชกรรมไทย วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2021 0.8
37 2565 ถอดบทเรียนจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในนวัตกรรม ส่งเสริมการอ่านของเทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
โชคธำรงค์ จงจอหอ
วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
38 2565 ความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
น.ส.ณัฐนันท์ คงยิ่งใหญ่
ความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 0.8
39 2565 การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้งกรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
น้ำฝน สะละโกสา
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2565 วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
40 2565 การพัฒนาเยาวชนเพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 0.8
41 2565 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการค้าปลีกอัญมณีในจังหวัดตาก
ดร.ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
ดร.ระมัด โชชัย
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 0.8
42 2565 การปนเปื้อนเชื้อ Bacillus cereus ในผลิตภัณฑ์กระยาสารทของผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร
ดร.นิภัชราพร สภาพพร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. วันที่ 01/09/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.8
43 2565 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาด 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม
รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
อ.จิระ ประสพธรรม
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 0.8
44 2565 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของวิสาหกิจชุมชนภายใต้สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19. วารสารการบัญชีและการจัดการ. 14 (1) เมษายนพฤษภาคม 2565. (ฐา
ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
Strategic Management of Community Enterprises Under COVID-19 Epidemic Situation วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
45 2565 แนวทางในการป้องกันและปราบปรามการค้kมนุุษย์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
Journal of Graduate MCU KhonKaen Campus วันที่ 01/10/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
จำนวน: 1190 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 488.50
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>