รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
1 2565 The Development of an Ontology for Thai’s Indigenous Rice Knowledge in Thailand
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ
วารสาร Journal of Library & Information Studies: (SCOPUS Q4). วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 1
2 2565 Optimization of Ultrasonic-Assisted Bioactive Compound Extraction from Green Soybean (Glycine max L.) and the Effect of Drying Methods and Storage Conditions on Procyanidin Extract
ดร.เอนก หาลี
Foods, Volume 11, Issue 12 (June-2 2022) – 152 articles วันที่ 02/06/2022 ถึง วันที่ 02/06/2022 1
3 2565 On Bd-algebras
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
International Journal of Mathematics and Computer Science, 17(2022), no. 2, 731–737 วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 1
4 2565 Management of local knowledge to develop silverware products into a contemporary identity of the Mien Ethnic Group in Kamphaeng Phet, Thailand
ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ
Kasetsart Journal of Social Sciences Kasetsart University Research and Development Institute, KURDI, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. Tel. 662 5795548, Fax. 662 5611474 E-mail: kjss@ku.th วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 1
5 2565 Influence of peanut hairy root cultivars on prenylated stilbenoid production and the response mechanism for combining the elicitors of chitosan, methyl jasmonate, and cyclodextrin
ผศ.ดร.ธนากร วงษศา
Planta วันที่ 06/07/2022 ถึง วันที่ 31/08/2022 1
6 2565 ENHANCE WEAK LEARNER MODEL OF ADABOOST (EWDM) FOR DIABETES MELLITUS CLASSIFICATION
ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
international journal of Innovative Computing, Information and Control วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/08/2022 1
7 2565 Development the Quality of Educational Achievement the Small schools has Low Ordinary National Educational Test by using Professional Learning Community
ผศ.ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
ผศ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว
รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 01/01/2022 1
8 2565 Derivations induced by an endomorphism of BG-algebras
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
ผศ.พัชรา ม่วงการ
International Journal of Mathematics and Computer Science วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 1
9 2565 Approximation of Common Fixed Points of Suzuki-Square--Nonexpansive Mappings in CAT(0) Spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Thai Journal of Mathematics , P. 113-123, Special Issue (2022) วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 1
10 2565 A novel derivation induced by some binary operations on d-algebras
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
International Journal of Mathematics and Computer Science วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 31/03/2022 1
11 2565 ปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ
ชัชชัย พวกดี
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2565 วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
12 2565 ประสิทธิภาพผงชีวภัณฑ์ Bacillus sp. Ks5 ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และควบคุมเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ที่เป็นสาเหตุโรคขอบใบแห้งในข้าว
ผศ.สุวิชญา บัวชาติ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. วันที่ 01/05/2022 ถึง วันที่ 31/08/2022 0.8
13 2565 ปฏิกิริยาระหว่างอาหารกับwarfarin: ข้อเท็จจริงกับความเชื่อ
อ.จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
วารสารเภสัชกรรมไทย วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2021 0.8
14 2565 ถอดบทเรียนจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในนวัตกรรม ส่งเสริมการอ่านของเทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
โชคธำรงค์ จงจอหอ
วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
15 2565 ความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
น.ส.ณัฐนันท์ คงยิ่งใหญ่
ความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 0.8
16 2565 การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้งกรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
น้ำฝน สะละโกสา
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2565 วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
17 2565 การพัฒนาเยาวชนเพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 0.8
18 2565 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการค้าปลีกอัญมณีในจังหวัดตาก
ดร.ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
ดร.ระมัด โชชัย
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 0.8
19 2565 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาด 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม
รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
อ.จิระ ประสพธรรม
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 0.8
20 2565 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของวิสาหกิจชุมชนภายใต้สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19. วารสารการบัญชีและการจัดการ. 14 (1) เมษายนพฤษภาคม 2565. (ฐา
ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
Strategic Management of Community Enterprises Under COVID-19 Epidemic Situation วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
21 2565 แนวทางการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนนโยบาย (Green Office) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
นิพิฐพนธ์ ฤาชา
ธีรศิลป์ กันธา
แชน ต๊ะปุก
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
22 2565 แนวทางการพัฒนา เกษตรกรเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโกกโก่ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
23 2565 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.วสุนธรา รตโนภาส
ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม
วารสารวิจัยรำไพพรรณี วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/04/2022 0.6
24 2565 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ ในการเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
25 2565 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วสุนธรา รตโนภาส
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
26 2565 การออกแบบและพัฒนาตู้ปลูกผักสลัดด้วยแสงไฟ LED ที่มีระบบควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
อ.นิวดี คลังสีดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/04/2022 0.6
27 2565 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อประกอบอาชีพอิสระ
วีระพล พลีสัตย์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
28 2565 การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
อ.สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
ผศ.อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์
อ.วิชานนท์ ผ่องจิตต์
วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 31/03/2022 0.6
29 2565 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และอัตลักษณณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
อ.ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/08/2022 0.6
30 2565 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของชนเผ่าลีซูสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
อ.ภัคพล รื่นกลิ่น
Interdisciplinary Academic and Research Journal วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/08/2022 0.6
31 2565 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบของกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านห้วยกะโหลก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.มัลลิกา ทองเอม
ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
อ.นิพิฐพนธ์ ฤาชา
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
32 2565 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ.อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล
ผศ.พัจนภา เพชรรัตน์
ดร.กรรณิกา อุสสาสาร
ผศ.ธวชินี ลาลิน
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ปีปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565) วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
33 2565 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล
อ.ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ (TCI) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี วันที่ 01/05/2022 ถึง วันที่ 31/08/2022 0.6
34 2565 Potential Development in Community Tourism Attractions in Landokmai Sub-district, Kamphaeng Phet Province.
ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ
อ.อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา
อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
อ.วิยุดา ทิพย์วิเศษ
อ.สุทธีรา คำบุญเรือง
วารสารพิกุล วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
35 2565 "แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019".
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
น.ส.ณัฐนันท์ คงยิ่งใหญ่
ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
"แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019". วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
36 2565 โพรไบโอติกและสมบัติบางประการของบราวนี่แป้งข้าวหมาก: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงเรียนชาวนา บ้านคลองน้ำเย็นเหนือ
ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4 วันที่ 11/03/2022 ถึง วันที่ 11/03/2022 0.2
37 2565 แอปพลิเคชันเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
อ.สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
ผศ.อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
38 2565 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศจีน-เมียนมาร์ กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด ประเทศเมียนมาร์ เมืองย่างกุ้ง
อ.สุธิดา ทับทิมศรี
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
39 2565 แนวทางการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
อ.พบพร เอี่ยมใส
อ.ธนกิจ โคกทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
40 2565 แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากภาคประชาชนสู่ความยั่งยืน
ผศ.คมสันต์ นาควังไทร
ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
การประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์(PSPARN) ครั้งที่ 6 วันที่ 22/04/2022 ถึง วันที่ 24/04/2022 0.2
41 2565 อิทธิพลความเชื่อของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
42 2565 อัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
43 2565 ส้วมในสถานศึกษากับการพัฒนาสุขภาวะการเรียนรู้ของเด็ก
ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
44 2565 สีย้อมธรรมชาติจากส่วนประกอบของกล้วยไข่: วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยไข่ ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
45 2565 สมบัติทางวิศวกรรมของศิลาแลง จังหวัดกำแพงเพชร
อ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
อ.มาณพ ต้นเคน
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2565 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
จำนวน: 1142 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 447.20
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>