รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
1 2563 The Rectangular Quasi-Metric Space and Common Fixed Point Theorem for psi-Contraction and psi-Kannan Mappings
อ.พัชรา ม่วงการ
ขลธิศ เสือนุ่ม
Thai Journal of Mathematics (SCOPUS) วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 31/03/2020 1
2 2563 The Development of a Defect Detection Model from the High-Resolution Images of a Sugarcane Plantation Using an Unmanned Aerial Vehicle
ภูมินทร์ ตันอุตม์
Information Journal วันที่ 01/03/2020 ถึง วันที่ 31/03/2020 1
3 2563 Robust Finite-Time Control of Linear System with Non-Differentiable Time-Varying Delay
อ.วันวิสา พวงมาลัย
อ.จิรพงค์ พวงมาลัย
- วันที่ 31/03/2020 ถึง วันที่ 24/04/2020 1
4 2563 On delta-Convergence Theorems in b-CAT(0) Spaces
ขลธิศ เสือนุ่ม
Thai Journal of Mathematics(SCOPUS) วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 31/03/2020 1
5 2563 Finite-time stability criteria of linear system with non-differentiable time-varying delay via new integral inequality
จิรพงค์ พวงมาลัย
Mathematics and Computers in Simulation วันที่ 01/05/2020 ถึง วันที่ 31/05/2020 1
6 2563 Effect of Heating Temperature on Selected Properties and Shelf-life of Black Grass Jelly in Sugar Syrup in Retort Pouches.
ผศ.แดนชัย เครื่องเงิน
KMUTT Research and Development Journal, 42(4), 403-413. วันที่ 01/10/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
7 2563 Causal Relationship Model of Factors Affecting Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Manufacturing Industry, Kamphaeng Phet Province
ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
Journal of Modern Management Science วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.8
8 2563 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ในรายวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ผศ.ชลชลิตา กมุทธภิไชย
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
9 2563 แนวทางการจัดการพลังงานทดแทนของจังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
10 2563 วงดนตรีไทยและนักดนตรีไทยในจังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ชัชชัย พวกดี
ดร.อัครพล ชูเชิด
อ.อนุลักษณ์ อาสาสู้
ว่าที่ ร.ต.สุธีรัชสิน จันทร์แย้มธรา
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
11 2563 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ความหลากหลายของผักพื้นบ้านภาคเหนือและภาคอีสาน กรณีศึกษา: ตำบลท่าขุนราม และตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
อ.ภาวิณี ภูจริต
อ.พิรฎา ทองประเสริฐ
อ.พัตรา คำสีหา
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
12 2563 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ธนสิทธิ นิตยะประภา
บัณฑิต ศรีสวัสดิ์
พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์
The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal, Vol. 26 No. 3 วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 30/09/2020 0.6
13 2563 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สมชัย วงษ์นายะ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 31/03/2020 0.6
14 2563 บทบาทผู้นำในมหาวิทยาลัยราชภัฏกับเส้นทางสู่ความเป็นสากล
น.ส.ชฎาพร โชติรดาภาณ์
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
15 2563 การออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน
น.ส.กันยา มั่นคง
ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์
อ.กษมา สุรเดชา
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
16 2563 การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้าสับของวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน
อ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์
อ.ประพัสสร บัวเผื่อน
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 01/03/2020 ถึง วันที่ 30/04/2020 0.6
17 2563 การสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สุวัฒน์ วรานุสาสน์
ถาวร สารวิทย์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/04/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
18 2563 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้บริหารระดับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขวัญชัย ขัวนา
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/04/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
19 2563 การพัฒนาสมาร์ตมิเตอร์สำหรับการใช้ในการจัดการพลังงานไฟฟ้าในศุนย์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตด์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การพัฒนาท้องถิ่น) วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
20 2563 การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งเตือนเอกสารเข้าใหม่บนสมาร์ทโฟน
จินดาพร อ่อนเกตุ
คมกริช กลิ่นอาจ
นรุตม์ บุตรพลอย
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
21 2563 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการบทความงานประชุมวิชาการ
ฆัมภิชา ตันติสันติสม
จินดาพร อ่อนเกตุ
สุรเชษฐ ขอนทอง
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
22 2563 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
23 2563 การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนเปิดร้านกาแฟ Molly's cafe อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นงลักษณ์ จิ๋วจู
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
24 2563 การตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มคาร์บาเมตตกค้างในผักโดยใช้เอนไซม์อะซิติลคลอรีนเอสเทอเรสสำหรับการประยุกต์เป็นเซนเวอร์ทางการเกษตร
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
วารสารสักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
25 2563 การจําแนกภาพพระเครื่องเบญจภาคีด้วยดีฟเลิร์นนิ่ง
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
26 2563 การจัดการพลังงานทดแทนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล
ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
27 2563 การจัดการชุมชนพอเพียงแบบมีส่วนร่วม ของตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
28 2563 การคัดแยกแบคทีเรียผลิตเอนไซม์ไลเปสจากน้ำเสียในบ่อดักไขมันโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อภิชญา พัดพิน
พิมประไพ ขาวขำ
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
29 2563 Application of Data Mining Techniques for Classification of Traffic Affecting Environments
ผศ.กนกวรรณ เขียววัน
ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์
ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
อ.จินดาพร อ่อนเกตุ
Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
30 2563 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดกำแพงเพชรที่สามารถใช้รักษาโรคได้
ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์
นายธาดา พรมทับ
น.ส.ชรินรัตน์ บุญมาก
วารสารสารสื่อศิลป์ วันที่ 01/12/2019 ถึง วันที่ 30/05/2020 0.4
31 2563 The Integration of King Rama IX’s Philosophy and Characteristics of 21st-century youth to Improve Undergraduates Majoring in Teaching Science
อ.นันทนัช ตนบุญ
ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020) วันที่ 17/08/2020 ถึง วันที่ 18/08/2020 0.4
32 2563 Music Composition Aesthetic of Violoncello and Classical Guitar throughout Music Video via Long Take and Light Leak Techniques
อ.ธีริทธิ์ กันยารอง
อ.จิรพงศ์ ยืนยง
อ.ปภาตพงศ์ วันภักดี
The 6th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference วันที่ 17/08/2020 ถึง วันที่ 18/08/2020 0.4
33 2563 แนวทางการพัฒนาโซ่อุปทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา บริษัท สุริวิภาอมร อินเตอร์ฟู๊ดจำกัด
อ.สุธิดา ทับทิมศรี
การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ 2020 ครั้งที่ 5 วันที่ 03/09/2020 ถึง วันที่ 04/09/2020 0.2
34 2563 สูตรการหาจํานวนต้นไม้แผ่ทั่วของกราฟ 2-วัฏจักร
รศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
วารสารคณิตศาสตร์ราชภัฏ วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.2
35 2563 ศักยภาพของป่าชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
มัลลิกา ทองเอม
ธีรศิลป์ กันธา
อังคณา ตาเสนา
นิพิฐพนธ์ ฤาชา
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 2 วิทยาการจัดการวิชาการ 2020 วันที่ 07/02/2020 ถึง วันที่ 07/02/2020 0.2
36 2563 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดแก้ปัญหา และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่ 1
ดร.ปราณี เลิศแก้ว
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 5" วันที่ 25/09/2020 ถึง วันที่ 25/09/2020 0.2
37 2563 ปัจจัยที่มีผลต่อการธำรงความสัมพันธ์ระยะยาวกับการต่อรองในความสัมพันธ์ของคู่เกย์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ณัฐพล บ้านไร่
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 "นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" วันที่ 27/01/2020 ถึง วันที่ 30/01/2020 0.2
38 2563 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยว กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
รัษฎากร วินิจกุล
สุรศักดิ์ บุญเทียน
รายงานการประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 "นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" วันที่ 27/01/2020 ถึง วันที่ 30/01/2020 0.2
39 2563 คุณสมบัติของแผ่นซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ
อ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยา่ลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 วันที่ 15/07/2020 ถึง วันที่ 16/07/2020 0.2
40 2563 คุณภาพชีวิตผู้พิการ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ณัฐพล บ้านไร่
สุรศักดิ์ บุญเทียน
การประชุมเชิงวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 "นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" วันที่ 27/01/2020 ถึง วันที่ 30/01/2020 0.2
41 2563 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์ กรณีศึกษาร้านไม้ราชพฤกษ์
อ.สุธิดา ทับทิมศรี
การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ 2020 ครั้งที่ 5 วันที่ 03/09/2020 ถึง วันที่ 04/09/2020 0.2
42 2563 การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ แอนโทไซยานิน เบต้าแคโรทีน และฟีนิลิก ในสบู่จากสารสกัดข้าวเหนียวดำและข้าวดอกข่า
อ.ธิดารัตน์ พรหมมา
ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6 วันที่ 17/08/2020 ถึง วันที่ 18/08/2020 0.2
43 2563 การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารแอนโทไซยานิน และสารประกอบฟีนอลิกรวมในสบู่ผสมสารสกัดธรรมชาติ
ดร.ปราณี เลิศแก้ว
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6" วันที่ 17/08/2020 ถึง วันที่ 18/08/2020 0.2
44 2563 การสร้างงานแอนิเมชั่น 2 มิติที่บูรณาการร่วมระหว่างโปรแกรมโฟโตช้อปกับโปรแกรมพรีเมียร์โปรเพื่อสร้างผลงานด้านประยุกต์ศิลป์ การประชุมนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ 1
การประชุมนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 14/09/2020 ถึง วันที่ 14/09/2020 0.2
45 2563 การสร้างงานสื่อมัลติมีเดียเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาทักษะสู่สากล
อ.ปภาตพงศ์ วันภักดี
อ.มุทิตา นาคเมือง
อ.ประพีร์ ประสิทธิพันธ์
การประชุมนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 14/09/2020 ถึง วันที่ 14/09/2020 0.2
จำนวน: 822 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 319.65
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>