รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกคณะ

Bootstrap Example
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
มรภ.กพ แม่สอด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตารางแสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกปี พ.ศ

ลำดับ ปี จำนวน
1 2566 11 รายการ
2 2565 24 รายการ
3 2564 33 รายการ
4 2563 29 รายการ
5 2562 22 รายการ
6 2561 50 รายการ