รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกคณะ

Bootstrap Example
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
มรภ.กพ แม่สอด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตารางแสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกปี พ.ศ

ลำดับ ปี จำนวน
1 2565 16 รายการ
2 2564 33 รายการ
3 2563 33 รายการ
4 2562 20 รายการ
5 2561 49 รายการ
6 2560 27 รายการ