รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกคณะ

Bootstrap Example

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตารางแสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกปี พ.ศ

ลำดับ ปี จำนวน
1 2563 7 รายการ
2 2562 19 รายการ
3 2561 50 รายการ
4 2560 27 รายการ
5 2559 7 รายการ