รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกคณะ

Bootstrap Example
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
มรภ.กพ แม่สอด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตารางแสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกปี พ.ศ

ลำดับ ปี จำนวน
1 2565 12 รายการ
2 2564 35 รายการ
3 2563 13 รายการ
4 2562 31 รายการ
5 2561 45 รายการ
6 2560 15 รายการ