รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกคณะ

Bootstrap Example

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตารางแสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกปี พ.ศ

ลำดับ ปี จำนวน
1 2563 2 รายการ
2 2562 32 รายการ
3 2561 45 รายการ
4 2560 16 รายการ
5 2559 7 รายการ