รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกคณะ

Bootstrap Example
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
มรภ.กพ แม่สอด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตารางแสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกปี พ.ศ

ลำดับ ปี จำนวน
1 2566 2 รายการ
2 2565 26 รายการ
3 2564 36 รายการ
4 2563 12 รายการ
5 2562 31 รายการ
6 2561 47 รายการ