รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกคณะ

Bootstrap Example
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
มรภ.กพ แม่สอด

คณะพยาบาลศาสตร์

ตารางแสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกปี พ.ศ

ลำดับ ปี จำนวน
1 2565 2 รายการ
2 2564 2 รายการ
3 2563 0 รายการ
4 2562 5 รายการ
5 2561 1 รายการ
6 2560 0 รายการ