รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกคณะ

Bootstrap Example
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
มรภ.กพ แม่สอด

คณะพยาบาลศาสตร์

ตารางแสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกปี พ.ศ

ลำดับ ปี จำนวน
1 2566 1 รายการ
2 2565 4 รายการ
3 2564 2 รายการ
4 2563 2 รายการ
5 2562 7 รายการ
6 2561 3 รายการ