รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกคณะ

Bootstrap Example

คณะครุศาสตร์

ตารางแสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกปี พ.ศ

ลำดับ ปี จำนวน
1 2563 4 รายการ
2 2562 79 รายการ
3 2561 112 รายการ
4 2560 21 รายการ
5 2559 7 รายการ