รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกคณะ

Bootstrap Example
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
มรภ.กพ แม่สอด

คณะครุศาสตร์

ตารางแสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกปี พ.ศ

ลำดับ ปี จำนวน
1 2565 71 รายการ
2 2564 34 รายการ
3 2563 18 รายการ
4 2562 66 รายการ
5 2561 114 รายการ
6 2560 21 รายการ