รายงานจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกคณะ

Bootstrap Example
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
มรภ.กพ แม่สอด

คณะครุศาสตร์

ตารางแสดงจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกปี พ.ศ

ลำดับ ปี จำนวน
1 2566 13 รายการ
2 2565 75 รายการ
3 2564 34 รายการ
4 2563 18 รายการ
5 2562 67 รายการ
6 2561 116 รายการ