ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
การศึกษานิเวศวิทยา และความหลากหลายของพืชพื้นเมือง ในป่าชุมชน บ้านประตูด่าน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี Study on Ecology and Diversity of Indigenous Plants in the Village Woodlot at the Pratudan, Tumbon Ban Kao, Muang District, Kanchanaburi Province สุวดี เซี่ยงรอด สุวดี เซี่ยงรอด.(2558).การศึกษานิเวศวิทยา และความหลากหลายของพืชพื้นเมือง ในป่าชุมชน บ้านประตูด่าน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (508 - 514).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู่แบบแตะกัน พียู เวอรโก้ Study Physical Properties of the Contact Binary System PU Virgo บุญชู สุขอ่วม, วิจิตร ฤทธิธรรม และนงลักษณ์ จันทร์พิชัย บุญชู สุขอ่วม, วิจิตร ฤทธิธรรม และนงลักษณ์ จันทร์พิชัย.(2558).การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู่แบบแตะกัน พียู เวอรโก้.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (500 - 507).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การใช้แป้งถั่วขาวทดแทนแป้งข้าวเจ้าในผลิตภัณฑ์ขนมชั้น Using White Kidney Bean Flour to Substitute Rice Flour in Khanom Chan Products เนตรนรินทร์ สุวรรณเดช, รัศมี พันธ์ศร, ธนวัฒน์ นกหงส์, วุฒิชัย ดวงจันทร์, ผกาวดี เอี่ยมกาแพง และ โสรัจวรชุม อินเกตุ เนตรนรินทร์ สุวรรณเดช, รัศมี พันธ์ศร, ธนวัฒน์ นกหงส์, วุฒิชัย ดวงจันทร์, ผกาวดี เอี่ยมกาแพง และ โสรัจวรชุม อินเกตุ.(2558).การใช้แป้งถั่วขาวทดแทนแป้งข้าวเจ้าในผลิตภัณฑ์ขนมชั้น.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (492 - 499).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การบริหารจัดการที่ดีที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ The Good Management that Affect the Performance of the Municipality Prachuap Khiri Khan Province บุศริน กลิ่นอยู่ บุศริน กลิ่นอยู่.(2558).การบริหารจัดการที่ดีที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (483 - 491).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เมี่ยงนครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร Guidelines of Public Relations for Meang Products in Nakhomchum District Khamphaeng Phet การันต์ เจริญสุวรรณ การันต์ เจริญสุวรรณ.(2558).แนวทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เมี่ยงนครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (476 - 482).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 The Development Guidelines for Educational Management of Watpraborommathat School under KamphaengPhet Primary Educational Service Area Office ชัยรัตน์ บุมี ชัยรัตน์ บุมี.(2558).แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (465 - 475).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร Development Guidelines for Management of Dharma School in Khlong Khlung District, Kamphaeng Phet Province พระกฤษณะ อุ่นเรือน พระกฤษณะ อุ่นเรือน.(2558).แนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (455 - 464).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) รายวิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา The Development of Online Learning (e-Learning) Courses, Computer Programming Language for Education for the First Year of Undergraduate Study, a Computer Program วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ วิวัฒน์ ทวีทรัพย์.(2558).การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) รายวิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (449 - 454).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ เรื่องการใช้โปรแกรม Dreamweaverสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ The Development of Web – Based on Dreamweaver Program Using for the Third Year Computer Major at Facultyof Education ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ และภคมน ตะอูบ ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ และภคมน ตะอูบ.(2558).การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ เรื่องการใช้โปรแกรม Dreamweaverสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (443 - 448).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ People’S Participation in Development Plan of Khaokala Subdistrict Administrative Organization, Phayuha Kiri District, Nakhon Sawan Province เนตรนภา คงหอม เนตรนภา คงหอม.(2558).การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (432 - 442).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก The Readiness to ASEAN Economic Community of Accounting Students from Rajamangala University of Technology Lanna Tak ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ ,ศุภณิตา พงศ์สุวรรณ และธารารัตน์ สืบนันตา ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ ,ศุภณิตา พงศ์สุวรรณ และธารารัตน์ สืบนันตา.(2558).การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (423 - 431).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปัญหาในการปฏิบัติงานธุรการของพนักงานธุรการองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ Management Operation Problem amongStaffs in Sub-district Administrative Organization, NakhonSawan Province จินตนาภรณ์แสงทอง จินตนาภรณ์แสงทอง.(2558).ปัญหาในการปฏิบัติงานธุรการของพนักงานธุรการองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (412 - 422).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 Administration Guidelines for Academic Administrationof SmallSecondary Schoolunder the Secondary Educational Service Area Office 40 นัฐวุฒิชัยนอก นัฐวุฒิชัยนอก.(2558).แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (397 - 411).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร Practices Competency of Procurement Officer Subdistrict Administrative Organization in Phichit Province เกวลีอ่อนจันทร์ เกวลีอ่อนจันทร์.(2558).สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (390 - 396).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การนำนโยบายด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช The Policy Implementation of Provided Welfare for the Elderly of Local Organization Administration Sichon District, Nakhon Si Thammarat Province ธาริกาศักดิ์เศรษฐ ธาริกาศักดิ์เศรษฐ.(2558).การนำนโยบายด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (379 - 389).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการค้า เพื่อการขนส่งข้ามเขตแดนบนเส้นทาง R3 The Study of Logistics and Trade Facilities for Cross Border Transportation on R3 Route วัชระวัธนารวี วัชระวัธนารวี.(2558).การศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการค้า เพื่อการขนส่งข้ามเขตแดนบนเส้นทาง R3.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (364 - 378).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาแรงจูงใจในการออมของเยาวชน:กรณีศึกษาธนาคารโรงเรียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก Youth’s Saving Motivation: Case Study of School Bank in Muang Tak, Tak Province กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, น้ำฝน คงสกุล และวรรณา กรินวงศา กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, น้ำฝน คงสกุล และวรรณา กรินวงศา.(2558).การศึกษาแรงจูงใจในการออมของเยาวชน:กรณีศึกษาธนาคารโรงเรียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (358 - 363).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทำบัญชีที่มีคุณภาพจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของผู้ทำบัญชีในจังหวัดตาก Factors Affecting to Quality Accounting from Open Asean Economic Community of Accountants in Tak Province กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, สินีนาฏ วงค์เทียนชัย และพงศ์อณุชาญรวีย์ชชานนท์ กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, สินีนาฏ วงค์เทียนชัย และพงศ์อณุชาญรวีย์ชชานนท์.(2558).ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทำบัญชีที่มีคุณภาพจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของผู้ทำบัญชีในจังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (351 - 357).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
รูปแบบการจัดการความรู้ของส่วนโยธา ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ Internal Management of Sub-District Tambon in Civil Engineering System at Bonphotpisai Nakornsawan Province ศักดิ์สินเลาสุทแสน ศักดิ์สินเลาสุทแสน.(2558).รูปแบบการจัดการความรู้ของส่วนโยธา ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (345 - 350).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Development of Local Curriculum Entitled Suphan Buri: Civilizied Dimension to Cultural City in Social Religion and Culture Subject Area Study Course for Prathomsuksa 6 Students อนุวัฒน์แผลงศรี อนุวัฒน์แผลงศรี.(2558).หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สุพรรณบุรี เมืองน่าอยู่: มิติเมืองวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (333 - 344).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231