ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการกู้คืนความร้อนทิ้งด้วยเครื่องควบแน่น Economic Feasibility Study of Waste Heat Recovery from the Condenser ชัยนิกร กุลวงษ์, มารุต โคตรพันธ์, สุรีพร มีหอม และสงวน วงษ์ชวลิตกุล ชัยนิกร กุลวงษ์, มารุต โคตรพันธ์, สุรีพร มีหอม และสงวน วงษ์ชวลิตกุล.(2558).การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการกู้คืนความร้อนทิ้งด้วยเครื่องควบแน่น.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (235 - 244).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาระบบการป้องกันการโจรกรรมรถโดยใช้ RFID บนราสเบอรี่พาย The Development System Prevent Piracy Car by RFID on Raspberry Pi ทัศนพงษ์ มงคลรัตน์ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช ทัศนพงษ์ มงคลรัตน์ และกิตติพงษ์ สุวรรณราช.(2558).การพัฒนาระบบการป้องกันการโจรกรรมรถโดยใช้ RFID บนราสเบอรี่พาย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (226 - 234).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
สมบัติทางกายภาพของข้าวพื้นเมือง บ้านเมืองน้อย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน Physical Property of Local Rice Ban Muang Noi, Pai, Mae Hong Son รัชนี แซ่ย่าง, ศรีสุดา จ่าเหว่, นุสบา กุลนาดา และศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล รัชนี แซ่ย่าง, ศรีสุดา จ่าเหว่, นุสบา กุลนาดา และศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล.(2558).สมบัติทางกายภาพของข้าวพื้นเมือง บ้านเมืองน้อย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (220 - 225).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาค่าความชื้นในข้าวเปลือกที่เหมาะสมกับการแปรรูปเป็นข้าวสาร The Study of Suitable Humidity in Paddy for Rice Process ชาลิสา มณีรัตน์, ขนิษฐา ชมชื่น, วันดี บูชา และศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล ชาลิสา มณีรัตน์, ขนิษฐา ชมชื่น, วันดี บูชา และศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล.(2558).การศึกษาค่าความชื้นในข้าวเปลือกที่เหมาะสมกับการแปรรูปเป็นข้าวสาร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (213 - 219).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษานิเวศวิทยา ชนิดพันธุ์และโครโมโซมกล้วยไข่ในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร Study of Ecology species and Chromosome of Musa (AA group) in Muang, Kamphaeng Phet Province ธีระวัฒน์ ทองแดง, วิไลลักษณ์ สวนมะลิ และ อธิรดา บุญเดช ธีระวัฒน์ ทองแดง, วิไลลักษณ์ สวนมะลิ และ อธิรดา บุญเดช.(2558).การศึกษานิเวศวิทยา ชนิดพันธุ์และโครโมโซมกล้วยไข่ในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (207 - 212).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาชนิดและปริมาณขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาหมู่บ้านนครชุม The Study Type and Quantity of Solid Waste: Case study at Ban Nakhonchum สุดารัตน์ นนท์ประสาท, อนุชา เกตุเจริญ และขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ สุดารัตน์ นนท์ประสาท, อนุชา เกตุเจริญ และขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์.(2558).การศึกษาชนิดและปริมาณขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาหมู่บ้านนครชุม.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (200 - 206).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติในมุมมองคณิตศาสตร์ 3-D Printing Technology in Aspect of Mathematics วีรวัฒน์ เหลี่ยมมณี วีรวัฒน์ เหลี่ยมมณี.(2558).เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติในมุมมองคณิตศาสตร์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (186 - 199).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกสมัครสาขาวิชาเรียนของนักศึกษาใหม่ โดยใช้เทคนิคการเหมืองข้อมูล The Analysis to Behavior on the Decision to Applying Major Selection of New Students Using Data Mining Technique ขันทอง ประชุมชาติ และพิมรินทร์ คีรินทร์ ขันทอง ประชุมชาติ และพิมรินทร์ คีรินทร์.(2558).การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกสมัครสาขาวิชาเรียนของนักศึกษาใหม่ โดยใช้เทคนิคการเหมืองข้อมูล.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (174 - 185).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน raspberry pi บนเครือข่าย 3G The Development Electrical Control Systems via Raspberry Pi on 3G Network อภิสิทธิ์ นคีลี และกิตติพงษ์ สุวรรณราช อภิสิทธิ์ นคีลี และกิตติพงษ์ สุวรรณราช.(2558).ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน raspberry pi บนเครือข่าย 3G.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (165 - 173).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ผี ในโลกทัศน์ของคนไทดำและมอญในชุมชนท้องถิ่นภาคกลาง: บทสังเคราะห์โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง Phee Knowledge of Tai-Dam and Mon in the Central Region: A Synthesis of Research Projects on Local History of the Central Region by Youth Historians เชาวน์มนัส ประภักดี เชาวน์มนัส ประภักดี.(2558).ผี ในโลกทัศน์ของคนไทดำและมอญในชุมชนท้องถิ่นภาคกลาง: บทสังเคราะห์โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (144 - 164).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การสื่อสารเชิงบูรณาการณ์เพื่อการรับรู้สิทธิประกันสังคม Integrated Communication for Rights Awareness on Social Security พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์.(2558).การสื่อสารเชิงบูรณาการณ์เพื่อการรับรู้สิทธิประกันสังคม.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (137 - 143).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง The Participation of Citizens in Management Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary ปริญญา นิกรกุล ปริญญา นิกรกุล.(2558).การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (128 - 136).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
รูปแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองเชิงพุทธของผู้นำชุมชนจังหวัดขอนแก่น The Model of Supporting Buddhist Political Culture of Community Leaders in KhonKaen Province ชาญชัย ฮวดศรี ชาญชัย ฮวดศรี.(2558).รูปแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองเชิงพุทธของผู้นำชุมชนจังหวัดขอนแก่น.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (117 - 127).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นสู่การเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย A Study Process of Identities in Local Change into Arts and Culture Tourism Site, Chiang Khan Sub-Sistrict, Loei Province ไทยโรจน์ พวงมณี ไทยโรจน์ พวงมณี.(2558).การศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นสู่การเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (98 - 116).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
วาทกรรมการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน Discourse of Border Economic Area Development คมสันต์ นาควังไทร คมสันต์ นาควังไทร.(2558).วาทกรรมการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (85 - 97).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาวิเคราะห์รสวรรณคดีไทยในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช The Analytical Study of the Thai Literature Style in Ramakian King Rama I กฤษญา โชคดี, ธันยาวรรณ พลกล้า, ประวีณา แสงมิ่ง และรวิวรรณ กูลสง กฤษญา โชคดี, ธันยาวรรณ พลกล้า, ประวีณา แสงมิ่ง และรวิวรรณ กูลสง.(2558).การศึกษาวิเคราะห์รสวรรณคดีไทยในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (74 - 84).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาวิเคราะห์รสวรรณคดีสันสกฤตในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช The Analytical Study of the Sansakrit Literature Style in Ramakian King Rama I เบญจวรรณ ภู่ระหงษ์, รัตน์ธิกานต์ เปรมกาศ และสิริวรรณ ชัยชนะพีระกุล เบญจวรรณ ภู่ระหงษ์, รัตน์ธิกานต์ เปรมกาศ และสิริวรรณ ชัยชนะพีระกุล.(2558).การศึกษาวิเคราะห์รสวรรณคดีสันสกฤตในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (64 - 73).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาวิเคราะห์คุณธรรมด้านการปกครองในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช: กรณีศึกษาด้านสังคหวัตถุ 4 The Analytical Study of the Moral Rule in Ramakian King Rama I: A Case Study of Sankhaha Watthu 4 อธิษฐ์ ทองอินทร์ และภานุพงศ์ ยิ้มณรงค์ อธิษฐ์ ทองอินทร์ และภานุพงศ์ ยิ้มณรงค์.(2558).การศึกษาวิเคราะห์คุณธรรมด้านการปกครองในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช: กรณีศึกษาด้านสังคหวัตถุ 4.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (54 - 63).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 A Study of Integer Number Using Group Process, Backward Design and Teacher’s Handbook on Integer Number of core mathematics subject for Matayom Suksa 1 Students ศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม ศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม.(2558).การจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (44 - 53).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
รายงานการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 The study on Fraction in Core Mathematics Subject using Brain Based Learning Theory (BBL) Instruction for Matayom Suksa 1 Students ศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม ศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม.(2558).รายงานการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (37 - 43).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231