ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
การดูดซับโครเมียม (VI) บนถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงด้วยเซททิลพิริดิเนียมคลอไรด์ Adsorption of Cr (VI) onto Cetylpyridinium Chloride-Modified Activated Carbons นุสรา วนาเฉลิมกิจ และปรีชา ปัญญา นุสรา วนาเฉลิมกิจ และปรีชา ปัญญา.(2559).การดูดซับโครเมียม (VI) บนถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงด้วยเซททิลพิริดิเนียมคลอไรด์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (391 - 399 ).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การผลิตข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากดอกไม้กินได้ 5 ชนิด Rice Admixed with the Antioxidant Compounds Production from 5 Types of Edible Flowers ศรีสุดา ยมรัตน์ และขวัญดาว แจ่มแจ้ง ศรีสุดา ยมรัตน์ และขวัญดาว แจ่มแจ้ง.(2559).การผลิตข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากดอกไม้กินได้ 5 ชนิด.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (382 - 390).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม DEWMA สำหรับตัวแบบ IMA(1,1) Performance of DEWMA Control Chart for IMA(1,1) Model วรรณพร สุริยะกาศ วรรณพร สุริยะกาศ.(2559).ประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม DEWMA สำหรับตัวแบบ IMA(1,1).รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (376 - 381).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
คุณภาพเนื้อสุกรและการยอมรับของผู้บริโภคต่อสายพันธุ์สุกร The Pork Quality and Consumer Preference Test on Swine Breeds ธันวา ไวยบท ธันวา ไวยบท.(2559).คุณภาพเนื้อสุกรและการยอมรับของผู้บริโภคต่อสายพันธุ์สุกร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (372 - 375).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวัน ในเขตสวนป่านาปอ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย Species Diversity of Butterflies at Na Por Natural Forest, Na-Haew District, Loei Province กิตติ ตันเมืองปัก และศิริกรณ์ ศรีโพธิ์ กิตติ ตันเมืองปัก และศิริกรณ์ ศรีโพธิ์.(2559).ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวัน ในเขตสวนป่านาปอ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (366 - 371).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การวิเคราะห์ชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ในกระจุกดาว M41 The Spectral Type Analysis of Stars in M41 Cluster กันตพงศ์ ล้ำเลิศ, ธีรวุฒิ ภูละคร, วีระยุทธ์ แสงเพ็ชร, รณกฤต รัตนมาลา และลัดดา ดีสวน กันตพงศ์ ล้ำเลิศ, ธีรวุฒิ ภูละคร, วีระยุทธ์ แสงเพ็ชร, รณกฤต รัตนมาลา และลัดดา ดีสวน.(2559).การวิเคราะห์ชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ในกระจุกดาว M41.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (362 - 365).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การวิเคราะห์ชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ในกระจุกดาว M47 The Spectral Type Analysis of Stars in M47 Cluster เกศดา วงสวัสดิ์, พิมฐญา พิมเสนา, ณัฐชนน ฦๅชา, รณกฤต รัตนมาลา และลัดดา ดีสวน เกศดา วงสวัสดิ์, พิมฐญา พิมเสนา, ณัฐชนน ฦๅชา, รณกฤต รัตนมาลา และลัดดา ดีสวน.(2559).การวิเคราะห์ชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ในกระจุกดาว M47.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (358 - 361).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การคำนวณระยะทางและอายุของกระจุกดาว M48 The Analyze of Distance and the Age of Member Stars in M48 Cluster ฉัตรสกุล อุ่นเพชร, รุ่งนภา ดอกรักกลาง, ประจักษ์ ฟักกระโทก, รณกฤต รัตนมาลา และลัดดา ดีสวน ฉัตรสกุล อุ่นเพชร, รุ่งนภา ดอกรักกลาง, ประจักษ์ ฟักกระโทก, รณกฤต รัตนมาลา และลัดดา ดีสวน.(2559).การคำนวณระยะทางและอายุของกระจุกดาว M48.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (353 - 357).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษา HPLC Fingerprint ของสารสกัด รากเจตมูลเพลิงแดง โดยใช้เทคนิค PCA และ Hierarchy cluster analysis Study of HPLC Fingerprint of Plumbago indica L Extracts by using PCA and Hierarchy Cluster Analysis รพีพรรณ ชมแผน, ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา และเกรียง กิจบำรุงรัตน์ รพีพรรณ ชมแผน, ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา และเกรียง กิจบำรุงรัตน์.(2559).การศึกษา HPLC Fingerprint ของสารสกัด รากเจตมูลเพลิงแดง โดยใช้เทคนิค PCA และ Hierarchy cluster analysis.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (347 - 352).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอด้วยกรดไฮโดรคลอริก The optimal conditions for extraction of pectin from pomelo peel by hydrochloric acid ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร, ราตรี บุมี และภาณุมาส อุ่นสมัย ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร, ราตรี บุมี และภาณุมาส อุ่นสมัย.(2559).สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอด้วยกรดไฮโดรคลอริก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (339 - 346).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การวิเคราะห์สารประกอบฟลาโวนอยด์ในใบสะระแหน่ ใบทับทิม และใบว่านแร้งคอดำ เพื่อแปรรูปเป็นชาสมุนไพร Determination of flavonoid compounds in Kitchen mint leaves, Pomegranate leaves and Crinum latiffolium leaves for processing of herbal tea products ณัฐนนท์ อยู่สถิตย์ และชญาดา กลิ่นจันทร์ ณัฐนนท์ อยู่สถิตย์ และชญาดา กลิ่นจันทร์.(2559).การวิเคราะห์สารประกอบฟลาโวนอยด์ในใบสะระแหน่ ใบทับทิม และใบว่านแร้งคอดำ เพื่อแปรรูปเป็นชาสมุนไพร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (322 - 338).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก The Coffee ConsumerBehaviorsinMuangDistrict,Phitsanulok Province เหมหงส์ อ่อนชื่นจิตร, นิรัตน์ฌา เรืองสินธร, พัชรพร เจริญประชา และสุดารัตน์ ศรีมูล เหมหงส์ อ่อนชื่นจิตร, นิรัตน์ฌา เรืองสินธร, พัชรพร เจริญประชา และสุดารัตน์ ศรีมูล.(2559).พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (308 - 321).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Factors Related to Mental Health Status among Garbage Collectors in Local Administrative Organization Muang District Phitsanulok Province วิภาดา ศรีเจริญ, นภาภรณ์ คำมงคล, ปาริสา สงสาร และมาโนชณ์ อุ่นจันทร์ วิภาดา ศรีเจริญ, นภาภรณ์ คำมงคล, ปาริสา สงสาร และมาโนชณ์ อุ่นจันทร์.(2559).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (300 - 307).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การออกแบบและสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่หมุนตามดวงอาทิตย์ Design and Construct of Solar Power Systems by Solar Tracking อิทธิพล เหลาพรม และวิษณุ บัวเทศ อิทธิพล เหลาพรม และวิษณุ บัวเทศ.(2559).การออกแบบและสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่หมุนตามดวงอาทิตย์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (293 - 299).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น Study and Development of Packaging for the Environment from Local Wisdom for Phetchabun OTOP ขุนแผน ตุ้มทองคำ, น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์ และนภาพร ตุ้มทองคำ ขุนแผน ตุ้มทองคำ, น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์ และนภาพร ตุ้มทองคำ.(2559).การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (284 - 292).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาเครื่องย่างก้าวแบบอัตโนมัติสำหรับเด็กพิการทางสมอง Automatic Walking Training Machine for Aphasic Children Study ประกาศิต ตันติอลงการ, วิลาสินี เกาะไพศาลสมบัติ, ศรัณย์พร ปัจฉิมานนท์ และนวพร เอนกสุข ประกาศิต ตันติอลงการ, วิลาสินี เกาะไพศาลสมบัติ, ศรัณย์พร ปัจฉิมานนท์ และนวพร เอนกสุข.(2559).การศึกษาเครื่องย่างก้าวแบบอัตโนมัติสำหรับเด็กพิการทางสมอง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (273 - 283).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Factors affecting to behaviors preventing unwanted pregnancy of female senior high school student, Muang district, Phitsanulok province นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ, กิ่งแก้ว สำรวยรื่น, อนงค์นาฏ คงประชา และอรษา ภูเจริญ นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ, กิ่งแก้ว สำรวยรื่น, อนงค์นาฏ คงประชา และอรษา ภูเจริญ.(2559).ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (260 - 272).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 The guidelines to develop the factors effected the creation of learning community in schools under Kamphaeng Phet พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข, สุวัฒน์ วรานุสาท และนงพงา พิชัย พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข, สุวัฒน์ วรานุสาท และนงพงา พิชัย.(2559).แนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (251 - 259).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2559 The Evaluation of Border Patrol Police School’s Quality Educational Promotion Project, Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University, Year 2016 ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ และวิราพัตร กาวิละพันธ์ ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ และวิราพัตร กาวิละพันธ์.(2559).การประเมินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2559.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (242 - 250).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร The Guideline of Scout Activity Administration of School with the Kamphaeng Phet Municipality , Kamphaeng Phet Province ชนก เชียงมูล, พฤฒฑิพล พฤฒฑิกุล และคนึงนิจ ปิ่นประภา ชนก เชียงมูล, พฤฒฑิพล พฤฒฑิกุล และคนึงนิจ ปิ่นประภา.(2559).แนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (229 - 241).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231