ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
การผลิตแอนติเจนจากเชื้อฟลาโวแบคทีเรียม (Flavobacterium columnare) Antigen Preparation from Flavobacterium columnare จาตุรนต์ ป้องน้ำไผ่ และชนกันต์ จิตมนัส จาตุรนต์ ป้องน้ำไผ่ และชนกันต์ จิตมนัส.(2559).การผลิตแอนติเจนจากเชื้อฟลาโวแบคทีเรียม (Flavobacterium columnare).รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (504 - 510).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การออกแบบสายอากาศช่องเปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยสายส่งสัญญาณแบบท่อนำคลื่นระนาบร่วม สำหรับประยุกต์ใช้งานในย่านโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย Design of Rectangular Slot Antenna by CPW-Fed for Wire Local Area Network Applications เทพ เกื้อทวีกุล เทพ เกื้อทวีกุล.(2559).การออกแบบสายอากาศช่องเปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยสายส่งสัญญาณแบบท่อนำคลื่นระนาบร่วม สำหรับประยุกต์ใช้งานในย่านโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (493 - 503).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาการทำงานและประสิทธิภาพของเว็บสปีสเอพีไอ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ควบคุม ด้วยเสียงภาษาไทย The Study of the Procedures and the Performances of Web Speech API to Develop Thai-Voice Command Website ภูมินทร์ ตันอุตม์ และกรกช ขันธบุญ ภูมินทร์ ตันอุตม์ และกรกช ขันธบุญ.(2559).การศึกษาการทำงานและประสิทธิภาพของเว็บสปีสเอพีไอ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ควบคุม ด้วยเสียงภาษาไทย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (483 - 492).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาระบบสารสนเทศค้นหาเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และแสดงผลในรูปแบบสามมิติ Development on the information system of searching the route inside the Kamphaeng Phet Rajabhat University and Displaying via 3D หฤทัย ธรรมตา, กีรศักดิ์ พะยะ และยุติธรรม ปรมะ หฤทัย ธรรมตา, กีรศักดิ์ พะยะ และยุติธรรม ปรมะ.(2559).การพัฒนาระบบสารสนเทศค้นหาเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และแสดงผลในรูปแบบสามมิติ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (470 - 482).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
กฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาโดยใช้อัลกอริทึมอพริโอริ Association Rule of Subjects Affecting Student Dropout Using Apriori Algorithm บุษราภรณ์ มหัทธนชัย, ครรชิต มาลัยวงศ์, เสมอแข สมหอม และณัฐิยา ตันตรานนท์ บุษราภรณ์ มหัทธนชัย, ครรชิต มาลัยวงศ์, เสมอแข สมหอม และณัฐิยา ตันตรานนท์.(2559).กฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาโดยใช้อัลกอริทึมอพริโอริ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (456 - 469).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน Information system development of Microfinance, Rimping Subdistrict, Mueang District, Lamphun Province ดิเรก รังรองรจิตภูมิ และดวงพร รังรองรจิตภูมิ ดิเรก รังรองรจิตภูมิ และดวงพร รังรองรจิตภูมิ.(2559).การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (444 - 455).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาเครื่องไล่ความชื้นข้าวเปลือกในครัวเรือนควบคุมอัตโนมัติ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Development of Dehumidity Machine for Rice Paddy using controlled Arduino สุชีวา สิทธิจินดา, คงฤทธิ์ รีวงษ์ และธราธิป ภู่ระหงษ์ สุชีวา สิทธิจินดา, คงฤทธิ์ รีวงษ์ และธราธิป ภู่ระหงษ์.(2559).การพัฒนาเครื่องไล่ความชื้นข้าวเปลือกในครัวเรือนควบคุมอัตโนมัติ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (436 - 443).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาและออกแบบชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วย Labview กรณีศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม The Development and Design of Solar Cell Instruction media Labview Case Study of Students Education Wungkasaewittyakhom School, Nakhon Phanom นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, ชโรฌา กนกประจักษ์ และธราธิป ภู่ระหงษ์ นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, ชโรฌา กนกประจักษ์ และธราธิป ภู่ระหงษ์.(2559).การพัฒนาและออกแบบชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วย Labview กรณีศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (427 - 435).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานสหกิจศึกษาไทย The Database Developing for Thai Cooperative Educational Management ภูษิต ก้อนสุรินทร์, เจนศิริ จันทร์ศิริ และสิริกร สันติโรจนกุล ภูษิต ก้อนสุรินทร์, เจนศิริ จันทร์ศิริ และสิริกร สันติโรจนกุล.(2559).การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานสหกิจศึกษาไทย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (416 - 426).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านความประณีตเรียบร้อยในการผลิต หัตถกรรมประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึกกลุ่มไม้ ด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ The Development of Criteria and Indicators of OTOP Quality in Wood Handicraft Production Meticulousness using Analytic Hierarchy Process จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์, บังอร ฉัตรรุ่งเรือง, เสมอแข สมหอม และณัฐิยา ตันตรานนท์ จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์, บังอร ฉัตรรุ่งเรือง, เสมอแข สมหอม และณัฐิยา ตันตรานนท์.(2559).การพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านความประณีตเรียบร้อยในการผลิต หัตถกรรมประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึกกลุ่มไม้ ด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (403 - 415).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก Fast Food Consumption Behavior of Undergraduate Students of Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok Province พัชรพร เจริญประชา, สุดารัตน์ ศรีมูล, เหมหงส์ อ่อนชื่อจิตร และนิรัตน์ฌา เรืองสินทร พัชรพร เจริญประชา, สุดารัตน์ ศรีมูล, เหมหงส์ อ่อนชื่อจิตร และนิรัตน์ฌา เรืองสินทร.(2559).พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (393 - 402).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากเศษผ้าทอลายดอกปีบ The Development of Handicrafts from Pieces of the Indian Cork Flowers Woven Fabric จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง, วิรัชยา อินทะกันฑ์, วิทวัฒน์ ยินดี และอำภาภรณ์ คงมี จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง, วิรัชยา อินทะกันฑ์, วิทวัฒน์ ยินดี และอำภาภรณ์ คงมี.(2559).การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากเศษผ้าทอลายดอกปีบ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (384 - 392).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของนักศึกษามหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Consumption Behavior of Pibulsongkram Rajabhat University Students กิ่งกาญจน์ สำเริง, น้ำฝน ฉ่ำไกร, สุสิตรา สิงโสม และวิรัชยา อินทะกันฑ์ กิ่งกาญจน์ สำเริง, น้ำฝน ฉ่ำไกร, สุสิตรา สิงโสม และวิรัชยา อินทะกันฑ์.(2559).พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของนักศึกษามหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (375 - 383).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 Excellent Sub-District School Project Evaluation of Schools under Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 2 อุทัย เพ็ชรหิน, พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข, และวรวิทย์ สิทธิโสภณ อุทัย เพ็ชรหิน, พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข, และวรวิทย์ สิทธิโสภณ.(2559).การประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (360 - 374).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 Guideline for the Environmental Administration at the Basic Educational Institutes under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4 สาคร มหาหิงค์ สาคร มหาหิงค์.(2559).แนวทางการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (351 - 359).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร Development Guidelnes of The Student Quality of Klongkhlungratrangsan School Klongkhlung Sub-District Klongkhlung District Kamphaengphet Province กานดา เข็มศร และภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล กานดา เข็มศร และภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล.(2559).แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (337 - 350).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 A Study Situation Leadership of School Administrators under the Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 3 พัทธกานต์ อู่ทองมาก และอดุลย์ วังศรีคูณ พัทธกานต์ อู่ทองมาก และอดุลย์ วังศรีคูณ.(2559).การศึกษาภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (328 - 336).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 The Study of Transformational Leadership of School Administrators Under the Office of Phitsanulok Primary Educational Service Area 1 อำพล ช้างพินิจ, อดุลย์ วังศรีคูณ, และเกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ อำพล ช้างพินิจ, อดุลย์ วังศรีคูณ, และเกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์.(2559).การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (319 - 327).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Conditions and Problems of Budget Management in Chaiyaphum Rajabhat University เกศสุดา โภคานิตย์ และกีฬา หนูยศ เกศสุดา โภคานิตย์ และกีฬา หนูยศ.(2559).สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (311 - 318).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมจากเศษกระจกเหลือทิ้ง The way to design for environment from waste glass พบพร เอี่ยมใส, รินรดา ศิริ, ริณัฐพล อุตะมะโชค และปรารถนา ศิริสานต์ พบพร เอี่ยมใส, รินรดา ศิริ, ริณัฐพล อุตะมะโชค และปรารถนา ศิริสานต์.(2559).แนวทางการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมจากเศษกระจกเหลือทิ้ง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (302 - 310).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231