ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกล้วยน้ำว้า Development of Banana Ice Cream ช่อฟ้า กลิ่นจันทร์, พูลทรัพย์ แก้วทองคำ, นัฐตวัน ล้วนลอย และวิรัชยา อินทะกันฑ์ ช่อฟ้า กลิ่นจันทร์, พูลทรัพย์ แก้วทองคำ, นัฐตวัน ล้วนลอย และวิรัชยา อินทะกันฑ์.(2560).การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกล้วยน้ำว้า.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1119 - 1125).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแขวนไทยจากเปลือกข้าวโพด ที่ผ่านกระบวนการย้อมสีด้วยผงขมิ้น Thai Style Floral Mobile Product Development from Corn Husk with Process of Turmeric Powder Dyeing รพีภัทร ขันตี, จีรนันท์ ปานสุริยะ, ธนวัฒน์ บุญทิม และจิราพัทธ์ แก้วศรีทอง รพีภัทร ขันตี, จีรนันท์ ปานสุริยะ, ธนวัฒน์ บุญทิม และจิราพัทธ์ แก้วศรีทอง.(2560).การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแขวนไทยจากเปลือกข้าวโพด ที่ผ่านกระบวนการย้อมสีด้วยผงขมิ้น.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1106 - 1118).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร Self Care Behavior of Diabetes Mellitus Patients, Nakhonchum Mueang Kamphaeng Phet วรวรรณ คำหล้า, ยุวรัตน์ สุขยืน, ชลิตา เดือนฉาย และราตรี โพธิ์ระวัช วรวรรณ คำหล้า, ยุวรัตน์ สุขยืน, ชลิตา เดือนฉาย และราตรี โพธิ์ระวัช.(2560).พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1098 - 1105).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การปวดหลังของพนักงานเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก Back Pain among Garbage Collectors in Local Administrative Organization of Muang District Phitsanulok Province วิภาดา ศรีเจริญ, กาจน์ติมา มูลวงษ์ และอมรรัตน์ สุขเจริญ วิภาดา ศรีเจริญ, กาจน์ติมา มูลวงษ์ และอมรรัตน์ สุขเจริญ.(2560).การปวดหลังของพนักงานเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1088 - 1097).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การรับรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร Perceived Health and Behavioral Health of Diabetes Patients Who Received Services in Hospital Health Bueng Bua. Wachirabarami District Pichit Province เพชรรัตน์ จิ๋วแก้ว, เบญจมาศ ชะดาจันทร์, ลัดดา แสงศรี, มณีรัตน์ หินสม และอุมาพร ฉัตรวิโรจน์ เพชรรัตน์ จิ๋วแก้ว, เบญจมาศ ชะดาจันทร์, ลัดดา แสงศรี, มณีรัตน์ หินสม และอุมาพร ฉัตรวิโรจน์.(2560).การรับรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1082 - 1087).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความรู้และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร Knowledge and smoking behavior of male student Kamphaeng Phet Technical college นุสบา เกษร, พรรณี เสน่ห์อนุรักษ์, วราวรรณ เจนวรพจน์, วิไลลักษณ์ ทับทิม และพิมลพรรณ ดีเมฆ นุสบา เกษร, พรรณี เสน่ห์อนุรักษ์, วราวรรณ เจนวรพจน์, วิไลลักษณ์ ทับทิม และพิมลพรรณ ดีเมฆ.(2560).ความรู้และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1069 - 1081).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาชุดปฏิบัติการเคมีใช้หลักการของไหลจุลภาคแบบกระดาษ A Simple Paper-Based Microfluidic Device for Chemistry Experiment ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง, ธนสาร เพ็งพุ่ม และอนงค์ ศรีโสภา ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง, ธนสาร เพ็งพุ่ม และอนงค์ ศรีโสภา.(2560).การพัฒนาชุดปฏิบัติการเคมีใช้หลักการของไหลจุลภาคแบบกระดาษ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1061 - 1068).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาปริมาณสารเบต้าแคโรทีนทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและจากฟักทอง Studies on Total Beta-Carotene Content Antioxidant Activity and of Pumpkin เสาวลักษณ์ เรืองอ่อน และศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล เสาวลักษณ์ เรืองอ่อน และศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล.(2560).การศึกษาปริมาณสารเบต้าแคโรทีนทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและจากฟักทอง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1054 - 1060).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
วิธีการจำแนกชนิดพอลิเมอร์อย่างง่ายโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ A Simple Method for Polymer Identification Based on Inquiry Based Learning ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร, ธนสาร เพ็งพุ่ม และอนงค์ ศรีโสภา ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร, ธนสาร เพ็งพุ่ม และอนงค์ ศรีโสภา.(2560).วิธีการจำแนกชนิดพอลิเมอร์อย่างง่ายโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1041 - 1048).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของถั่วงอก Determination Antioxidant Activity and Total Phenolic Compounds of Bean Sprouts รีราวดี วรรณาเวศน์ และปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร รีราวดี วรรณาเวศน์ และปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร.(2560).การหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของถั่วงอก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1035 - 1040).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวกล้องหอมดำสุโขทัย 2 ข้าวกล้องหอมแดงสุโขทัย 1 และข้าวดอกข่า A study of Anthocyanin Content in Homdam ST.2, Homdaeng ST.1 and Dokkharice นพวรรณ ชิราวัธน์, วิภาพร เกิดช่าง, สิบสองเมษา สามงามเขียว และธิดารัตน์ พรหมมา นพวรรณ ชิราวัธน์, วิภาพร เกิดช่าง, สิบสองเมษา สามงามเขียว และธิดารัตน์ พรหมมา.(2560).การศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวกล้องหอมดำสุโขทัย 2 ข้าวกล้องหอมแดงสุโขทัย 1 และข้าวดอกข่า.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1031 - 1034).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ค่าpH กรดแลคติกและกรดแอล-แอสคอร์บิก (วิตามินซี) ของผลิตภัณฑ์น้ำฝาถังจากถังน้ำหมักมะเฟือง: ศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียง บ้านดาดทองเจริญ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร pH, Lactic Acid and L-Ascorbic Acid (Vitamin C) in Water from Tank Cap of Fermented Star Apple: The Sufficiency Economy Community Learning Center Baan Dad Thong Charoen, Ang Thong, Muang District, Kamphaeng Phet Province จริยารัตน์ ฟื้นตน, เบญญาภา พุดสิน, สุภาภรณ์ ฤมิตร, สุวจี สารีสุข, ศศิวิมล แดงอิ่ม, อาภัสรา คุ้มเณร, ณัฐธิดา ยศปัญญา, มณฑา หมีไพรพฤกษ์ และณัฐภาณี บัวดี จริยารัตน์ ฟื้นตน, เบญญาภา พุดสิน, สุภาภรณ์ ฤมิตร, สุวจี สารีสุข, ศศิวิมล แดงอิ่ม, อาภัสรา คุ้มเณร, ณัฐธิดา ยศปัญญา, มณฑา หมีไพรพฤกษ์ และณัฐภาณี บัวดี.(2560).ค่าpH กรดแลคติกและกรดแอล-แอสคอร์บิก (วิตามินซี) ของผลิตภัณฑ์น้ำฝาถังจากถังน้ำหมักมะเฟือง: ศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียง บ้านดาดทองเจริญ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1026 - 1030).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
โครงสร้างทางสังคมของแมลงที่ใช้ประโยชน์ในนาข้าวสายพันธุ์ กข 41 ปทุมธานี 80 และพิษณุโลก 2 Community Structure of Insects that Utilize Rice Paddy Field at Varieties of RD 41, Pathumthani 80 and Phitsanulok 2 วีรนุช แซ่ตั้ง, นุชนาฎ บุญชู, และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ วีรนุช แซ่ตั้ง, นุชนาฎ บุญชู, และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ.(2560).โครงสร้างทางสังคมของแมลงที่ใช้ประโยชน์ในนาข้าวสายพันธุ์ กข 41 ปทุมธานี 80 และพิษณุโลก 2.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1020 - 1025).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กราโนล่าบาร์เสริมแคลเซียมจากกระดูกปลากรายผง Product Development of Granola Bar Supplement with Fish Chinata Ornata Bone Powder พีรพงษ์ ทองอุบล, นิภาพร ชิดพันธ์, กุลชญา สิ่วหงวน และสุสิตา สิงโสม พีรพงษ์ ทองอุบล, นิภาพร ชิดพันธ์, กุลชญา สิ่วหงวน และสุสิตา สิงโสม.(2560).การพัฒนาผลิตภัณฑ์กราโนล่าบาร์เสริมแคลเซียมจากกระดูกปลากรายผง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1012 - 1019).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การสกัดแยกหาปริมาณแอนโทไซยานินจากลูกมะม่วงหาว มะนาวโห่ Extraction and Separation of Anthocyanins from Carissa carandas L. สุภาพร ฟักเงิน และศิรประภา มีรอด สุภาพร ฟักเงิน และศิรประภา มีรอด.(2560).การสกัดแยกหาปริมาณแอนโทไซยานินจากลูกมะม่วงหาว มะนาวโห่.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1002 - 1011).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทอดต่อการดูดซับน้ำมันของผลิตภัณฑ์เปลือกแก้วมังกร ทอดปรุงรส The Studying of the Optimum Conditions for Frying on the Oil Uptake of the Seasoned Fried Dragon Fruit Peel Product ศศิวิมล สงวนสิน, แสงระวี ละมุล, สรวิศ ชีพธำรง, และกุลชญา สิ่วหงวน ศศิวิมล สงวนสิน, แสงระวี ละมุล, สรวิศ ชีพธำรง, และกุลชญา สิ่วหงวน.(2560).การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทอดต่อการดูดซับน้ำมันของผลิตภัณฑ์เปลือกแก้วมังกร ทอดปรุงรส.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (994 - 1001).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การใช้เปลือกส้มโอเป็นสารไฮโดรคอลลอยด์ในแป้งขนมเทียนแช่แข็ง Using the Pomelo Albedo as Hydrocolloid Substance in Frozen Kha – Nom Thien Flour รังสิมา ปานแย้ม, พีรพงษ์ เตจ๊ะวงค์, กุลชญา สิ่วหงวน และวิรัชยา อินทะกันฑ์ รังสิมา ปานแย้ม, พีรพงษ์ เตจ๊ะวงค์, กุลชญา สิ่วหงวน และวิรัชยา อินทะกันฑ์.(2560).การใช้เปลือกส้มโอเป็นสารไฮโดรคอลลอยด์ในแป้งขนมเทียนแช่แข็ง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (986 - 993).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การหาปริมาณวิตามินซีในกล้วยบางชนิดโดยเทคนิค HPLC และ UV-Visible Determination of Vitamin C in Some Banana by HPLC and UV-Visible Technique โชคชัย ดำทรัพย์ และราตรี บุมี โชคชัย ดำทรัพย์ และราตรี บุมี.(2560).การหาปริมาณวิตามินซีในกล้วยบางชนิดโดยเทคนิค HPLC และ UV-Visible.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (980 - 985).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาการออกฤทธิ์ลดระดับกลูโคสของสารสกัดจากต้นมะขามป้อม The Study of Glucose Decrease Level of Phyllanthus emblica Linn. Extraction สุภาภรณ์ เนื่องกันทา และชญาดา กลิ่นจันทร์ สุภาภรณ์ เนื่องกันทา และชญาดา กลิ่นจันทร์.(2560).การศึกษาการออกฤทธิ์ลดระดับกลูโคสของสารสกัดจากต้นมะขามป้อม.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (967 - 979).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การเตรียมเซลลูโลสจากใบผักตบชวาเพื่อดูดซับโครเมียม (VI)ไอออน Preparation of Cellulose from Water Hyacinth Leave to Adsorb Cr (VI) Ion วนิดา นราวงษ์ และปรีชา ปัญญา วนิดา นราวงษ์ และปรีชา ปัญญา.(2560).การเตรียมเซลลูโลสจากใบผักตบชวาเพื่อดูดซับโครเมียม (VI)ไอออน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (957 - 966).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231