ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ความหมายภาษาไม่ตรงตัวในเนื้อหาบทเพลงโดยบรูโน่ มาร์ส Analysis of Non-literal meaning in Song Lyrics by Bruno Mars ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์.(2557).การวิเคราะห์ความหมายภาษาไม่ตรงตัวในเนื้อหาบทเพลงโดยบรูโน่ มาร์ส.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (2 - 10).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของทุนทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ของสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมแพรวา ตำบลบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ A Structural Equation Model of Social Capital of Influencing Intention to Share Knowledge: Prawa Kalasin’s Members, Baanpon Sub-district, Kammuang District, Kalasin Province ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร และราววาด ยิ้มสวัสดิ์ ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร และราววาด ยิ้มสวัสดิ์.(2558).ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของทุนทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ของสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมแพรวา ตำบลบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (967 - 985).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
นิเวศวิทยา สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของผักพื้นบ้านในตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ECOLOGY, MORPHOLOGY AND ANATOMY OF LOCAL VAGETABLES IN TAMBON NONGYA MUANG DISTRICT KANCHANABURI PROVINCE ประพาพร ยศวิชัย ประพาพร ยศวิชัย.(2558).นิเวศวิทยา สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของผักพื้นบ้านในตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (959 - 966).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ระบบตู้คืนหนังสือห้องสมุดอัตโนมัติ Cabinet System Returns to Automatic Library อดุลย์ จันทร์เจริญ, โอภาส แก้วหล้า, นัทธร ศรีบุญเรือง, คมสัน คำบรรลือ และสมคิด สุขสวัสดิ์ อดุลย์ จันทร์เจริญ, โอภาส แก้วหล้า, นัทธร ศรีบุญเรือง, คมสัน คำบรรลือ และสมคิด สุขสวัสดิ์.(2558).ระบบตู้คืนหนังสือห้องสมุดอัตโนมัติ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (950 - 958).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้งานห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก The System Development Stores the Statistical Data for Taking library in Rajamangala University of TechnologyLanna Tak จักรกฤษณ์ ปั้นงาม, เกวลิน เป็งกาศ, อิสรพงษ์ แก้วมณี, เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์ และสมคิด สุขสวัสดิ์ จักรกฤษณ์ ปั้นงาม, เกวลิน เป็งกาศ, อิสรพงษ์ แก้วมณี, เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์ และสมคิด สุขสวัสดิ์.(2558).ระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้งานห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (943 - 949).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลในชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบัน กฤติเดช จินดาภัทร กฤติเดช จินดาภัทร.(2558).ความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลในชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบัน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (929 - 942).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
จากงานวิจัยสู่บทปฏิบัติการการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียโดยใช้หินพัมมิซ พัสตราภรณ์ แสงปัญญา, ปัณณ์รภัส ถกลภักดี และศศมล ผาสุข พัสตราภรณ์ แสงปัญญา, ปัณณ์รภัส ถกลภักดี และศศมล ผาสุข.(2558).จากงานวิจัยสู่บทปฏิบัติการการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียโดยใช้หินพัมมิซ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (924 - 928).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาซอฟต์แวร์สำรวจโรคและแมลงศัตรูอ้อย ด้วยสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์: กรณีศึกษา บริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด Software Development for the Survey of Diseases and Insect Pests of Sugarcane in the Farmland Sugarcane with Smart Phones on Android Operating System: A Case Study of Thai Identity Factory Company จุฑารัตน์ บาลไธสงค์, รัตนา ศรีเนตร และวิรัช กาฬภักดี จุฑารัตน์ บาลไธสงค์, รัตนา ศรีเนตร และวิรัช กาฬภักดี.(2558).การพัฒนาซอฟต์แวร์สำรวจโรคและแมลงศัตรูอ้อย ด้วยสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์: กรณีศึกษา บริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (915 - 923).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศจับคู่งานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา The Efficiency of Matching Information Systems for Cooperative Education at Chaopraya University วิรัช กาฬภักดี วิรัช กาฬภักดี.(2558).ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศจับคู่งานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (908 - 914).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
พฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊คของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ Facebook Using Behaviors of Higher Education Students in Moeng District, NakhonSawan จารุวรรณ กมลสินธุ์ และเรวดี วงษ์วัฒนะ จารุวรรณ กมลสินธุ์ และเรวดี วงษ์วัฒนะ.(2558).พฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊คของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (900 - 906).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก The Development of Logistics Systems in Tak Special Economic Development Zone พัชรมณฑ์ อ่อนเชด พัชรมณฑ์ อ่อนเชด.(2558).แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (891 - 899).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
โลจิสติกส์กับการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ (แม่สอด-เมียวดี) Cross - border Logistics with Thailand - Myanmar (Maesot - Myawaddy) น้ำฝน สะละโกสา น้ำฝน สะละโกสา.(2558).โลจิสติกส์กับการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ (แม่สอด-เมียวดี).รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (881 - 890).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม Green Logistics management สุธิดา ทับทิมศรี สุธิดา ทับทิมศรี.(2558).การบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (874 - 880).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
เทคนิคการสร้างต้นแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา Prototyping Techniques from Water Hyacinth Furniture อำไพแสงจันทร์ไทย และพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ อำไพแสงจันทร์ไทย และพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์.(2558).เทคนิคการสร้างต้นแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (870 - 873).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม:หลักการและแนวคิดสำคัญ Industrial ProductDesign: Key Concepts and Principles ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร.(2558).การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม:หลักการและแนวคิดสำคัญ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (854 - 869).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรากบัว Development of Lotus Root Crisp Rice Product จุฑารัตน์ พงษ์โนรี และบังอร ธรรมศิริ จุฑารัตน์ พงษ์โนรี และบังอร ธรรมศิริ.(2558).การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรากบัว.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (847 - 853).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การดัดแปลงปั๊มน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางเป็นกังหันน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Modification Centrifugal Pump into Hydro Turbine Generator ประเทือง ฝั้นแก้ว, ชัยพิวัฒน์ สามเมือง, วรายุทธ ม้าทอง และอภิสิทธิ์ อิ่นแก้ว ประเทือง ฝั้นแก้ว, ชัยพิวัฒน์ สามเมือง, วรายุทธ ม้าทอง และอภิสิทธิ์ อิ่นแก้ว.(2558).การดัดแปลงปั๊มน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางเป็นกังหันน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (842 - 846).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การเพิ่มประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้เทคนิคกระจกเงารวมแสง Increasing Efficiency Photovoltaic Module by Using the Combined Light Mirror Technique เนาวรัตน์ ปิ่นอำนาจ เนาวรัตน์ ปิ่นอำนาจ.(2558).การเพิ่มประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้เทคนิคกระจกเงารวมแสง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (832 - 841).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมผิงเสริมน้ำใบบัวบก Product Development of Khanom Ping Supplement Gotu Kola Leaf จักรกฤษณ์ เพียรทอง, อรพินธ์ ทันเที่ยง, จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง และอารี ธนวัฒน์ชัย จักรกฤษณ์ เพียรทอง, อรพินธ์ ทันเที่ยง, จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง และอารี ธนวัฒน์ชัย.(2558).การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมผิงเสริมน้ำใบบัวบก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (808 - 815).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคเหนือ กลุ่มย่อยที่ 6 The Use of Information Technology of the Management of the Administrators of the Education, Enhance the Network Region, the Network Promotes Efficiency Northern Office of Education แสงอรุณ บัวกนก แสงอรุณ บัวกนก.(2558).การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคเหนือ กลุ่มย่อยที่ 6.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (800 - 807).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231