ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
การประเมินความต้านทานแรงแผ่นดินไหวตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ-1303-57) ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย Evaluation of Earthquake Resistance by Department of Public Works and Town and Country Planning Code (DPT-1303-57) on Reinforced Concrete Buildings in the North of Thailand เจนศักดิ์ คชนิล เจนศักดิ์ คชนิล.(2560).การประเมินความต้านทานแรงแผ่นดินไหวตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ-1303-57) ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (377 - 390).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
สมบัติบางประการของ 3 - ไฮเพอร์กราฟเอกรูป ที่มีอันดับ n และขนาดอย่างน้อย n/2 Some properties of 3 -uniform hypergraphs of order n and size at least n/2 กฤตวิทย์ ลิ่มกุล และศุภาวัลย์ นันตา กฤตวิทย์ ลิ่มกุล และศุภาวัลย์ นันตา.(2560).สมบัติบางประการของ 3 - ไฮเพอร์กราฟเอกรูป ที่มีอันดับ n และขนาดอย่างน้อย n/2.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (371 - 376).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Factors Affecting Deviant Behavior of Junior High School Students in Muang District, Phitsanulok Province นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และกิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และกิ่งแก้ว สำรวยรื่น.(2560).ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (363 - 370).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การออกแบบและสร้างเครื่องเสียงพลังงานแสงอาทิตย์แบบไม่ใช้แบตเตอรี่ Design and build a nonbatterypowered solar audio system ภานุวัตน์ รุ่งน้อย, ปริญญา มาวัน, นิวดี คลังสีดา, วรวุฒิ บุตรดี และอนัน หยวกวัด ภานุวัตน์ รุ่งน้อย, ปริญญา มาวัน, นิวดี คลังสีดา, วรวุฒิ บุตรดี และอนัน หยวกวัด.(2560).การออกแบบและสร้างเครื่องเสียงพลังงานแสงอาทิตย์แบบไม่ใช้แบตเตอรี่.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (355 - 362).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การเก็บเกี่ยวพลังงานจากอุปกรณ์เพียโซอิเล็คทริกที่มีรูปแบบการเชื่อมต่อโดยตรง สำหรับการส่งข้อมูลของเซ็นเซอร์โนดบนมาตรฐาน IEEE 802.15.4 Energy Harvesting of Piezoelectric device with direct connection form for transmitting data of Sensor Node on IEEE 802.15.4 standard ชาญวิช สุวรรณพงศ์ ชาญวิช สุวรรณพงศ์.(2560).การเก็บเกี่ยวพลังงานจากอุปกรณ์เพียโซอิเล็คทริกที่มีรูปแบบการเชื่อมต่อโดยตรง สำหรับการส่งข้อมูลของเซ็นเซอร์โนดบนมาตรฐาน IEEE 802.15.4.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (348 - 354).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การคัดเลือกคุณลักษณะเพื่อสร้างโมเดลสำหรับการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล The Feature Selection to Creating Models for Predicting Learning Achievement using Data Mining Techniques ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ.(2560).การคัดเลือกคุณลักษณะเพื่อสร้างโมเดลสำหรับการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (338 - 347).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาระบบสารสนเทศหมู่บ้านแม่ระวาน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก The development Information System of the village Maeravan, Sam Ngao district ,Tak province รุ่ง หมูล้อม, อุทิน คุณาแจ่มจรัส, สุพรรัตน์ วัชระนฤมล, วชิระ คุณาแจ่มจรัส และจักรกฤษณ์ ต๊ะแปงปัน รุ่ง หมูล้อม, อุทิน คุณาแจ่มจรัส, สุพรรัตน์ วัชระนฤมล, วชิระ คุณาแจ่มจรัส และจักรกฤษณ์ ต๊ะแปงปัน.(2560).การพัฒนาระบบสารสนเทศหมู่บ้านแม่ระวาน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (324 - 337).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการบริหารงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ The development of database system to administration support for general education course case study Phetchabun Rajabhat University เอ็ม สายคำหน่อ เอ็ม สายคำหน่อ.(2560).การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการบริหารงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (312 - 323).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยใช้ Google Analytics The Study of User Behaviors Surfing Kamphaeng Phet Rajabhat University’s Websites Using Google Analytics อรปรียา คำแพ่ง, วันเฉลิม พูนใจสม และฆัมภิชา ตันติสันติสม อรปรียา คำแพ่ง, วันเฉลิม พูนใจสม และฆัมภิชา ตันติสันติสม.(2560).การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยใช้ Google Analytics.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (300 - 311).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์การเช่าชุดและเครื่องประดับ The Development of Online Information System for Dress and Accessory Rental ฉัตรทิพย์ สง่า และฆัมภิชา ตันติสันติสม ฉัตรทิพย์ สง่า และฆัมภิชา ตันติสันติสม.(2560).การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์การเช่าชุดและเครื่องประดับ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (293 - 299).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาระบบติดตามพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา The Development of Student Attendance Behavior Information System for Khongphaiwitaya School วิชวาวัณ ชมภูนุช และ พรหมเมศ วีระพันธ์ วิชวาวัณ ชมภูนุช และ พรหมเมศ วีระพันธ์.(2560).การพัฒนาระบบติดตามพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (284 - 292).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานสหกิจศึกษาออนไลน์ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร The Development Co-operative education management online system Case Study: Phranakhon Rajabhat University ปวีณา ปรีชญากุล, รุ่งเรือง มุศิริ, ภัทรพล วรประชา, อนันตกุล อินทรผดุง, ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์, ยุทธชัย นิลแพทย์ และปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ปวีณา ปรีชญากุล, รุ่งเรือง มุศิริ, ภัทรพล วรประชา, อนันตกุล อินทรผดุง, ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์, ยุทธชัย นิลแพทย์ และปัญญา บุญญาภิวัฒน์.(2560).การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานสหกิจศึกษาออนไลน์ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (270 - 283).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
วิเคราะห์แนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซียและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย The analysis of English Language Teaching of the University of Malaya, Malaysia and Universities in Thailand นันทนัช ตนบุญ นันทนัช ตนบุญ.(2560).วิเคราะห์แนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซียและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (264 - 269).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากร ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก RELATIONSHIP OF ORGANIZATIONAL CULTURE WITH HAPPINESS LEVELS OF STAFF IN BUSINESS TEXTILE INDUSTRY AND CLOTHES MAESOT, TAK PROVINCE ฤทธิรงค์ เกาฏีระ, ตรรกพร สุขเกษม, วสุนธรา รตโนภาส และมานพ เกตุเมฆ ฤทธิรงค์ เกาฏีระ, ตรรกพร สุขเกษม, วสุนธรา รตโนภาส และมานพ เกตุเมฆ.(2560).ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากร ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (254 - 263).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็มโดยใช้วิธีการแบบเปิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโกรกพระ Effects of Learning Activities of Integer by using Open Approach for Mattayomsuksa I students at krokpra school บุณยนุช ทูรศิลป์ และวีรวัฒน์ ไทยขำ บุณยนุช ทูรศิลป์ และวีรวัฒน์ ไทยขำ.(2560).ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็มโดยใช้วิธีการแบบเปิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโกรกพระ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (244 - 253).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ระดับความพึงพอใจระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม ภายในวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ The Satisfaction Online learning Management System for Google Classrooms in Technical Colleges Automotive Industry พรศักดิ์ หอมสุวรรณ, อิทธิพล หินดี และขวัญดาว ศิริแพทย์ พรศักดิ์ หอมสุวรรณ, อิทธิพล หินดี และขวัญดาว ศิริแพทย์.(2560).ระดับความพึงพอใจระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม ภายในวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (237 - 243).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย โดยใช้กระบวนการแบบร่วมมือสำหรับ นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ปะหล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านขอบด้ง จังหวัดเชียงใหม่ The study of the Democratic Process Promoting by Employing Collaborative Method for Palaung Ethnic Students, Grade 6, 2nd semester of Academic Year 2016 at Ban Khobdong School, Chiangmai Province เกรียงไกร กันตีมูล เกรียงไกร กันตีมูล.(2560).การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย โดยใช้กระบวนการแบบร่วมมือสำหรับ นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ปะหล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านขอบด้ง จังหวัดเชียงใหม่.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (229 - 236).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
พฤติกรรมของผู้สูงวัยที่เผชิญกับภาวะความเครียดทางด้านร่างกายและจิตใจใน ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร Behavior of the elderly who experienced physical and mental stress in Nong Luang subdistrict, Lan Krabue district, Kamphaeng Phet province กัลยาณี เอี่ยมเผ่าจีน, อารียา บุญธรรม และอิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม กัลยาณี เอี่ยมเผ่าจีน, อารียา บุญธรรม และอิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม.(2560).พฤติกรรมของผู้สูงวัยที่เผชิญกับภาวะความเครียดทางด้านร่างกายและจิตใจใน ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (219 - 228).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
วิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง กรด เบส โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทาง สะเต็มศึกษา AN ACTION RESEARCH ON ENHANCING GRADE 11 STUDENTS’ CREATIVITY AND INNOVATION SKILL USING ENGINEERING DESIGN PROCESS FOLLOWING STEM EDUCATION IN LEARNING THE TOPIC OF ACID BASE ศรายุทธ รูปโฉม, สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ และอนุสรณ์ วรสิงห์ ศรายุทธ รูปโฉม, สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ และอนุสรณ์ วรสิงห์.(2560).วิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง กรด เบส โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทาง สะเต็มศึกษา.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (210 - 218).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ The Result of Learning by Using Case Study to Strategic Management Subject เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ เพ็ญศรี จันทร์อินทร์.(2560).ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (205 - 209).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231