ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Motivation factors Affecting performance of academic staff of KamphaengPhetRajabhat University คนึงนิจ สรรคพงษ์ คนึงนิจ สรรคพงษ์.(2559).ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (291 - 301).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
เจตคติและปัจจัยที่มีผลความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก Attitude and factors affecting the demand toward Further Study in Accounting of High School Students or Equivalent in the Special Economic Zone in Tak Province พรรษพร เครือวงษ์ พรรษพร เครือวงษ์.(2559).เจตคติและปัจจัยที่มีผลความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (286 - 290).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ศักยภาพและความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด Organization Competence and Community Expectation of Kamphang Phet Rajabhat University, Maesot อดิเรก ฟั่นเขียว อดิเรก ฟั่นเขียว.(2559).ศักยภาพและความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (273 - 285).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Evaluation of the program Finance and Banking Kamphaeng Phet Rajabhat University ศิริพร โสมคำภา, อนันธิตรา ดอนบันเทา และอนุธิดา เพชรพิมูล ศิริพร โสมคำภา, อนันธิตรา ดอนบันเทา และอนุธิดา เพชรพิมูล.(2559).การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (262 - 272).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร Factors Influencing Savings Behavior of Students: Kamphaengphet Province ศิริพร โสมคำภา, อนันธิตรา ดอนบรรเทา, อนุธิดา เพชรพิมูล, คุณัญญา เบญจวรรณ, พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว และวรรณพรรณ รักษ์ชน ศิริพร โสมคำภา, อนันธิตรา ดอนบรรเทา, อนุธิดา เพชรพิมูล, คุณัญญา เบญจวรรณ, พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว และวรรณพรรณ รักษ์ชน.(2559).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (252 - 261).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู Development of English Language Camp Using the Project-based Learning for Students Teachers อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ.(2559).การพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (237 - 251).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาและพัฒนากระเป๋ากลุ่มผ้าปักชาวเขา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร Study and Development The Bag of Phapakchawkao Group Tumbol Khlonglanpatthana Amphur Klonglan Kamphaeng Phet Province ธนกิจ โคกทอง, วนิดา รุ่งสกุล และอภิวัฒน์ จูมาศ ธนกิจ โคกทอง, วนิดา รุ่งสกุล และอภิวัฒน์ จูมาศ.(2559).การศึกษาและพัฒนากระเป๋ากลุ่มผ้าปักชาวเขา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (226 - 236).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางการเพิ่มมูลค่าของน้ำพริกมะพร้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร Guidelines for Adding the Value of Coconut Chili Paste to Support the Tourism of Traitrueng Sub-district, Muang District, Kamphaengphet Province วชิรวิทย์ กรรณิกา และรัชนีวรรณ บุญอนนท์ วชิรวิทย์ กรรณิกา และรัชนีวรรณ บุญอนนท์.(2559).แนวทางการเพิ่มมูลค่าของน้ำพริกมะพร้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (216 - 225).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
เศษเหล็กเหลือใช้จากการจัดจำหน่ายสู่แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาร้านจัดจำหน่ายวัสดุเหล็กจังหวัดกำแพงเพชร Scrap Iron to Production Design Method Case Study: Kamphaeng Phet Metal Traders พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์, ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร, อำไพ แสงจันทร์ไทย, นันทิยา แหวเมือง และพัชรา ชาวสวน พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์, ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร, อำไพ แสงจันทร์ไทย, นันทิยา แหวเมือง และพัชรา ชาวสวน.(2559).เศษเหล็กเหลือใช้จากการจัดจำหน่ายสู่แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาร้านจัดจำหน่ายวัสดุเหล็กจังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (210 - 215).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
มโนทัศน์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ IDEAS IN PRODUCTION DESIGN พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์.(2559).มโนทัศน์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (206 - 209).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
เศรษฐศาสตร์การเมือง: การพัฒนานโยบายสาธารณะเชิงบูรณาการ Political Economy: Collaborative Public Policy Development รัษฎากร วินิจกุล รัษฎากร วินิจกุล.(2559).เศรษฐศาสตร์การเมือง: การพัฒนานโยบายสาธารณะเชิงบูรณาการ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (197 - 205).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ Logistics Cost Management ธนสิทธิ นิตยะประภา ธนสิทธิ นิตยะประภา.(2559).การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (468 - 476).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การใช้เทคโนโลยีสามมิติในการออกแบบเชิงอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ ในรูปแบบเสมือนจริง Using 3D technology in the design industry to enhance learning In the virtual model พิริยะ กาญจนคงคา และอภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ พิริยะ กาญจนคงคา และอภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์.(2559).การใช้เทคโนโลยีสามมิติในการออกแบบเชิงอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ ในรูปแบบเสมือนจริง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (454 - 467).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Development of the Student Record Information System Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University ศรินญา หวาจ้อย และจักรพันธ์ หวาจ้อย ศรินญา หวาจ้อย และจักรพันธ์ หวาจ้อย.(2559).การพัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (446 - 453).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ศึกษาการจัดการโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบหนองบัว ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก Supply Chain Management Community Products Crispy Snack, (KHAOGRIAB) Tambon Mae Pa, Mae Sot, Tak พัชรมณฑ์ อ่อนเชด พัชรมณฑ์ อ่อนเชด.(2559).ศึกษาการจัดการโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบหนองบัว ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (438 - 445).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับมือสาธารณภัยทางธรรมชาติ พื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก Optimize the Performance of the Natural Disaster Response Agencies: Mae Sot, Tak Province น้ำฝน สะละโกสา น้ำฝน สะละโกสา.(2559).แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับมือสาธารณภัยทางธรรมชาติ พื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (430 - 437).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจค้าปลีก Improving Supply Chain Management for Retail Business พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์.(2559).การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจค้าปลีก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (422 - 429).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
สื่อสารไร้พรมแดนด้วย Google Translate Borderless Communications with Google Translate สุรินทร์ เพชรไทย สุรินทร์ เพชรไทย.(2559).สื่อสารไร้พรมแดนด้วย Google Translate.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (416 - 421).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การผลิตแป้งกล้วยต้านอนุมูลอิสระจากกล้วย 4 ชนิด The Production of Banana Flour with Antioxidant from 4 Types of Bananas อัจฉรา เพ็งภู่ และขวัญดาว แจ่มแจ้ง อัจฉรา เพ็งภู่ และขวัญดาว แจ่มแจ้ง.(2559).การผลิตแป้งกล้วยต้านอนุมูลอิสระจากกล้วย 4 ชนิด.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (410 - 415).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การดูดซับโครเมียม (III) บนถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ กรดฟอสฟอริก และถ่านกัมมันต์ที่ไม่ได้ปรับปรุง Adsorption of Chromium (III) on Modified Activated Carbon with KOH, H3PO4 and Unmodified Activated Carbon อารยา ปานทัง และปรีชา ปัญญา อารยา ปานทัง และปรีชา ปัญญา.(2559).การดูดซับโครเมียม (III) บนถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ กรดฟอสฟอริก และถ่านกัมมันต์ที่ไม่ได้ปรับปรุง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (400 - 409).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231