ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
ผลการใช้งานระบบสารสนเทศตรวจสอบความก้าวหน้าผลการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน Result of Using Information System for Learning Progress Monitoring of the Transferred Students สุเมธ พิลึก สุเมธ พิลึก.(2558).ผลการใช้งานระบบสารสนเทศตรวจสอบความก้าวหน้าผลการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (793 - 799).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไข่ด้วยฟักทองผง Product Development for Foam-Type Cake with Pumpkin Powder จุรีมาศ ดีอำมาตย์, เจมห์จิรา ไวยโภคา, ดุจเดือน เขม้นเขตกิต และศุภรัตน์ ฮวบเจริญ จุรีมาศ ดีอำมาตย์, เจมห์จิรา ไวยโภคา, ดุจเดือน เขม้นเขตกิต และศุภรัตน์ ฮวบเจริญ.(2558).การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไข่ด้วยฟักทองผง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (787 - 792).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาผลการสะท้อนความร้อนจากรังสีอินฟราเรดของยางพาราที่ผสมสารตัวเติมด้วยแร่ทัลคัม The Reflection Heat of the Infrared Rays from Para Rubber Fillers Talcum Mixed โยธิน กัลยาเลิศ และวรายุทธ์ อัครพัฒนพงษ์ โยธิน กัลยาเลิศ และวรายุทธ์ อัครพัฒนพงษ์.(2558).การศึกษาผลการสะท้อนความร้อนจากรังสีอินฟราเรดของยางพาราที่ผสมสารตัวเติมด้วยแร่ทัลคัม.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (778 - 786).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาความพึงพอใจในการนำ SAP มาใช้ในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก Study Satisfaction of SAP to Use in Operation: Case Study Operational Level Officer of Provincial Electricity Authority, Tak Province กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, พิมพ์ลักษณ์ พุ่มช่วย และศิริพร เผ่าถนอม กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, พิมพ์ลักษณ์ พุ่มช่วย และศิริพร เผ่าถนอม.(2558).การศึกษาความพึงพอใจในการนำ SAP มาใช้ในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (769 - 777).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การยอมรับการใช้เทคโนโลยีทีวีดิจิทัล Acceptance of Using Digital Television Technology กีรศักดิ์ พะยะ, สุรเชษฐ ขอนทอง และอนุวัฒน์ แนไพร กีรศักดิ์ พะยะ, สุรเชษฐ ขอนทอง และอนุวัฒน์ แนไพร.(2558).การยอมรับการใช้เทคโนโลยีทีวีดิจิทัล.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (759 - 768).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษกล้วยและเชือกกล้วย จังหวัดกำแพงเพชร How to Design a Rice Package from Local Materials like Banana Sheet and Banana Rope, Kamphaeng Phet พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์, ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร, อำไพ แสงจันทร์ไทย, ศศิวรรณ พลายละหาร, พบพร เอี่ยมใส, ธนกิจ โคกทอง และสุรเชษฐ์ ตุ้มมี พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์, ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร, อำไพ แสงจันทร์ไทย, ศศิวรรณ พลายละหาร, พบพร เอี่ยมใส, ธนกิจ โคกทอง และสุรเชษฐ์ ตุ้มมี.(2558).แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษกล้วยและเชือกกล้วย จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (748 - 758).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบอัลฟ่าโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นสารนำความร้อน Creating the Alpha Stirling Engine Using Biomass Fuel Exposure to Heat วิชัย สินจักร์, พงศพัศ กะฐิน, วินัย เครือชัยแก้ว และอภิสิทธิ์ เกตุทะจักร์ วิชัย สินจักร์, พงศพัศ กะฐิน, วินัย เครือชัยแก้ว และอภิสิทธิ์ เกตุทะจักร์.(2558).การสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบอัลฟ่าโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นสารนำความร้อน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (733 - 741).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
เทคโนโลยีการฟื้นฟูสารอินทรีย์ระเหยง่ายในน้ำใต้ดินด้วยวิธีทางชีวภาพ Bioremediation of Groundwater Contaminated by Volatile Organic Compounds กรรณิการ์ พรมจีน กรรณิการ์ พรมจีน.(2558).เทคโนโลยีการฟื้นฟูสารอินทรีย์ระเหยง่ายในน้ำใต้ดินด้วยวิธีทางชีวภาพ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (724 - 732).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การสร้างและศึกษากังหันลมแกนตั้งเพื่อสูบน้ำใช้ในการเกษตร Construction and Study the Vertical Axis wind Turbine Water Pump for Agriculture ชัยยันต์ ใจบุญมา, ธนวัฒน์ ฟูน้อย, สุรศักดิ์ สารคาม และอาณัติ วงศ์เวียน ชัยยันต์ ใจบุญมา, ธนวัฒน์ ฟูน้อย, สุรศักดิ์ สารคาม และอาณัติ วงศ์เวียน.(2558).การสร้างและศึกษากังหันลมแกนตั้งเพื่อสูบน้ำใช้ในการเกษตร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (718 - 723).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การสร้างและศึกษาเครื่องปอกเปลือกสับปะรด Construction and Study the Pineapple Peeling Machine ชัยยันต์ ใจบุญมา, คชานนท์ ม้าอุตส่าห์, ชิษณุพงศ์ ดุเหว่า และนฤพันธ์ เทียนทอง ชัยยันต์ ใจบุญมา, คชานนท์ ม้าอุตส่าห์, ชิษณุพงศ์ ดุเหว่า และนฤพันธ์ เทียนทอง.(2558).การสร้างและศึกษาเครื่องปอกเปลือกสับปะรด.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (713 - 717).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การสร้างและศึกษาเครื่องนวดข้าวแบบป้อนฟ่อนข้าว The Construction and Study of a Sheaf-Feeding Threshing Machine ชัยยันต์ ใจบุญมา, วสันต์ ยศเสนา และสุขสถิตย์ ขาวหล้า ชัยยันต์ ใจบุญมา, วสันต์ ยศเสนา และสุขสถิตย์ ขาวหล้า.(2558).การสร้างและศึกษาเครื่องนวดข้าวแบบป้อนฟ่อนข้าว.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (706 - 712).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความหลากหลายของผักพื้นบ้านในตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี Biodiversity of Local Vegetables in Tumbol Plangplae, Sangkhla Buri District, Kanchanaburi Province วันดี วิเชียรบุตร วันดี วิเชียรบุตร.(2558).ความหลากหลายของผักพื้นบ้านในตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (696 - 705).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความหลากหลายของพืชสมุนไพรในหมู่บ้านปิล๊อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี Biodiversity of Local Herbal Plants in the Pilokki Village, Thongphaphum District, Kanchanaburi Province ยุพา คำจำปา ยุพา คำจำปา.(2558).ความหลากหลายของพืชสมุนไพรในหมู่บ้านปิล๊อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (684 - 695).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การผลิตน้ำหมักชีวภาพเสริมโพรไบโอติกจากเห็ดหอม Production of Probiotic Bio-extract from Shitake Mushroom, Lentinus edodes (Berk.) Singer ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ และดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ และดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์.(2558).การผลิตน้ำหมักชีวภาพเสริมโพรไบโอติกจากเห็ดหอม.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (677 - 683).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ตัวกรองใน CI-พีชคณิต On Filters in CI-algebra จิริยา ทิกะ และไพโรจน์ เยียระยง จิริยา ทิกะ และไพโรจน์ เยียระยง.(2558).ตัวกรองใน CI-พีชคณิต.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (667 - 676).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
คุณสมบัติพื้นฐานบางประการของ AG–กรุปพอยด์ Some Basic Properties of AG–groupoids ชิดชนก ไชยงามเมือง และไพโรจน์ เยียระยง ชิดชนก ไชยงามเมือง และไพโรจน์ เยียระยง.(2558).คุณสมบัติพื้นฐานบางประการของ AG–กรุปพอยด์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (658 - 666).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Knowledge Management for Increasing Administrative Efficiency of Subdistrict Administrative Organizations in Prachuap Khiri Khan Province ทิพยา สอนแข็ง ทิพยา สอนแข็ง.(2558).การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (650 - 657).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี Cultural Influences Elections Local Leaders, Phetchaburi Province ศุภเสฎฐ์ ปานคง ศุภเสฎฐ์ ปานคง.(2558).วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (643 - 649).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน The Study of Instructional Problems of Science Subject in a Basic Education Level ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง.(2558).การศึกษาปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (635 - 642).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร Performance Evaluation of the Prevention and Control of Dengue Fever of ThaKha Min Subdistrict Administrative Organization, Photalae District, Phichit ชนากานต์ งอมสงัด ชนากานต์ งอมสงัด.(2558).ผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (626 - 634).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231