ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
การกำจัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยตัวดูดซับจากใบมันสำปะหลัง Removal of Hexavalent Chromium in Synthetic Wastewater by Adsorbent from Cassava Leaves รัชนก แซ่ย่าง และปรีชา ปัญญา รัชนก แซ่ย่าง และปรีชา ปัญญา.(2560).การกำจัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยตัวดูดซับจากใบมันสำปะหลัง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (947 - 956).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบโดยใช้แป้งกล้วยน้ำว้าทดแทนแป้งสาลี Development of Brownies Crackerby using Banana Flour Substituted Wheat Flour วรัชยา คุ้มมี, อภิญญา อัครเอกฒาลิน, ชิษณุพงศ์ ลือราช และชนาธิป รุ่งเรือง วรัชยา คุ้มมี, อภิญญา อัครเอกฒาลิน, ชิษณุพงศ์ ลือราช และชนาธิป รุ่งเรือง.(2560).การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบโดยใช้แป้งกล้วยน้ำว้าทดแทนแป้งสาลี.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (937 - 946).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปริมาณแคปไซซินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสมุนไพรรสเผ็ด Determination of Capsaicin and Antioxidant Activity in Spicy Herbs พัชรพร ทองมะโรง และภาเกล้า ภูมิใหญ่ พัชรพร ทองมะโรง และภาเกล้า ภูมิใหญ่.(2560).ปริมาณแคปไซซินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสมุนไพรรสเผ็ด.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (931 - 936).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากผักกาดหอม Study of Antioxidant Activity and Total Phenolic Compounds from Lettuce ทิพาวรรณ อินทฉิม และภาเกล้า ภูมิใหญ่ ทิพาวรรณ อินทฉิม และภาเกล้า ภูมิใหญ่.(2560).การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากผักกาดหอม.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (924 - 930).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาผู้ให้บริการด้านการบริการสืบค้นสารสนเทศ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Development of Information Service Providers about Information Retrieval of Office Academic Resources and Information Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์, รุ่งรุจี ศรีดาเดช, นารถนรี พอใจ, มัลลิกา ทองเอม และกันยารัตน์ ทองแก้ว อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์, รุ่งรุจี ศรีดาเดช, นารถนรี พอใจ, มัลลิกา ทองเอม และกันยารัตน์ ทองแก้ว.(2560).การพัฒนาผู้ให้บริการด้านการบริการสืบค้นสารสนเทศ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (914 - 923).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 The Effect of Inquiry Method with Concept Mapping on Achievement and Attitude towards Science of Pratomsuksa 6 Students อินทิรา เพชร์ทูล อินทิรา เพชร์ทูล.(2560).ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (906 - 913).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 The Development of Instructional Package on the Formation of Thai Words for Mathayomsuksa I Students กัลยวรรธน์ ฉันทจิตปรีชา กัลยวรรธน์ ฉันทจิตปรีชา.(2560).การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (899 - 905).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
เหตุจูงใจที่ใช้ในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม Inspirational Factors in Continuing Studies of the Bachelor’s Degree Students at Faculty of Management Sciences and Information Technology, Nakhon Phanom University สุชีวา สิทธิจินดา สุชีวา สิทธิจินดา.(2560).เหตุจูงใจที่ใช้ในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (889 - 898).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อหนี้ของข้าราชการตำรวจในสังกัด สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ Factors that Influence to Debt of Police in Mueng Nakhonsawan Provincial Police Station พรทิพย์ อังศุภมงคล พรทิพย์ อังศุภมงคล.(2560).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อหนี้ของข้าราชการตำรวจในสังกัด สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (881 - 888).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร Development Guidelines for the Promoting Cultural Tourism of Nakhon Chum Subdistrict Municipality, Muang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet Province สุชาดา รักเกื้อ สุชาดา รักเกื้อ.(2560).แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (869 - 880).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
บทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก The Roles in Drug Prevention and Suppression of Government Officers in Maesot District, Tak Province มนตรี เมธสิทธิ์ มนตรี เมธสิทธิ์.(2560).บทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (854 - 868).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวโน้มการขายสินค้าออนไลน์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก e-Commerce Trends at Maesot District, Tak Province ศุภมาส ผกากาศ ศุภมาส ผกากาศ.(2560).แนวโน้มการขายสินค้าออนไลน์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (843 - 853).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 Participative Management Factors Affecting Knowledge Management in School under the Secondary Educational Service Area Office 41 ชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า ชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า.(2560).ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (828 - 842).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท Social Intelligence of Nursing Students in Boromarajonani College of Nursing, Chainat ชวนนท์ จันทร์สุข และนฤมล จันทร์สุข ชวนนท์ จันทร์สุข และนฤมล จันทร์สุข.(2560).ความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (822 - 827).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล The Effects of Group Activities on Emotional Quotient of Nursing Students ชวนนท์ จันทร์สุข และนฤมล จันทร์สุข ชวนนท์ จันทร์สุข และนฤมล จันทร์สุข.(2560).ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (814 - 821).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมความตระหนักถึงปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร Publishing Design for Awareness Encouragement to the Problem of Teenage Pregnancy ภานุพงษ์ แย้มชู, ทรงเดช อินทรเสน, ธนกิจ โคกทอง และพบพร เอี่ยมใส ภานุพงษ์ แย้มชู, ทรงเดช อินทรเสน, ธนกิจ โคกทอง และพบพร เอี่ยมใส.(2560).การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมความตระหนักถึงปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (803 - 813).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ชั้นปีที่ 1 The Instructional Guidance Activities Package to Develop Self-esteem of the First Year Students at Chaopraya University ฐิราวัลย์ เส็งพานิช ฐิราวัลย์ เส็งพานิช.(2560).ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ชั้นปีที่ 1.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (785 - 792).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
สุขสมรรถนะผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร Health Related Physical Fitness of the Elderly in the Elderly Club, Nakhorn Chum Sub District, Muang District, Kamphaeng Phet Provident ชวนากร วรินทรโชคถาวร, น้ำทิพย์ อินทพงษ์, จารุวรรณ เงินทอง, รัตณา ทิคำมูล และมัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล ชวนากร วรินทรโชคถาวร, น้ำทิพย์ อินทพงษ์, จารุวรรณ เงินทอง, รัตณา ทิคำมูล และมัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล.(2560).สุขสมรรถนะผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (774 - 784).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การประเมินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 Evaluation Making of Annual Operation Plan Small School Secondary School the Secondary Educational Service Area Office 41 นิภาภัทร บุญน่วม นิภาภัทร บุญน่วม.(2560).การประเมินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (765 - 773).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเข้าประยุกต์ใช้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา: ร้านเสนอแว่นตานาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร Application of Accounting Software for SMEs Business Case Study: Saner Waenta Nalika, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet Province นงลักษณ์ จิ๋วจู นงลักษณ์ จิ๋วจู.(2560).การนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเข้าประยุกต์ใช้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา: ร้านเสนอแว่นตานาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (755 - 764).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231