ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
ศึกษาการจัดการความรู้ของโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร The Study of Knowledge Management of Demonstration School (Watpraborommathat) under the cooperation of Kamphaeng Phet Rajabhat University ชัยรัตน์ บุมี และกาญจนา นาคสวาท ชัยรัตน์ บุมี และกาญจนา นาคสวาท.(2560).ศึกษาการจัดการความรู้ของโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (571 - 576).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ผลการใช้การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู The Effect of Using Active Learning to Promote English Speaking Skill for Pre-Service Teachers อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ, ธารณา สุวรรณเจริญ และชลชลิตา แตงนารา อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ, ธารณา สุวรรณเจริญ และชลชลิตา แตงนารา.(2560).ผลการใช้การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (562 - 570).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนม่วง จังหวัดกำแพงเพชร Integrating Learning Management to Promote Responsibility Behavior for Students in Baan Nonmuang School, Kamphaeng Phet Province วรพรรณ ขาวประทุม, ภคมน ตะอูบ และเลเกีย เขียวดี วรพรรณ ขาวประทุม, ภคมน ตะอูบ และเลเกีย เขียวดี.(2560).การบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนม่วง จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (555 - 561).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การสื่อสารเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้าน ส.ว.นอก หมู่ที่ 2 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส The Communication for Participation Development in Empowering Procedure of Saving for Production Group in Ban Sor Wor Nork, Moo 2, Sukhirin Subdistrict, Sukhirin District, Narathiwat Province ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ.(2560).การสื่อสารเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้าน ส.ว.นอก หมู่ที่ 2 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (548 - 554).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร The Development Guidelines for People’s Life Quality under Local Administrative Organization, Phrankratai District, KamphaengPhet Province พิเชษฐ์ ภักดี และระมัด โชชัย พิเชษฐ์ ภักดี และระมัด โชชัย.(2560).แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (543 - 547).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จังหวัดตาก Internal Control of Tak Primary Educational Service Area Office 2, Tak province จารุภรณ์ สุขฉ่ำ, ปิยะมาศ อินต๊ะจันทร์, อรทัย จีนตู่, สาธิญา แกล้วกล้า และทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ จารุภรณ์ สุขฉ่ำ, ปิยะมาศ อินต๊ะจันทร์, อรทัย จีนตู่, สาธิญา แกล้วกล้า และทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์.(2560).การควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (536 - 542).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้สักของชุมชนของตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร The Development of Wood Product Business Community of the Parish Kosamphi, Kosamphi Nakhon District, Kamphaeng Phet Province อนันธิตรา ดอนบันเทา, ศิริพร โสมคำภา, และอนุธิดา เพชรพิมูล อนันธิตรา ดอนบันเทา, ศิริพร โสมคำภา, และอนุธิดา เพชรพิมูล.(2560).แนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้สักของชุมชนของตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (530 - 535).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การออกแบบลายกราฟิกเสื้อผ้าแฟชั่นจากลวดลายเครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย Fashion Graphic Design from Sukhothai Chinaware Tracery จักรพันธ์ เฉลิมสิริโรจน์, ศกลวรรณ สุวรรมณี, ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร, อำไพ แสงจันทร์ไทย และสุรเชษฐ์ ตุ้มมี จักรพันธ์ เฉลิมสิริโรจน์, ศกลวรรณ สุวรรมณี, ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร, อำไพ แสงจันทร์ไทย และสุรเชษฐ์ ตุ้มมี.(2560).การออกแบบลายกราฟิกเสื้อผ้าแฟชั่นจากลวดลายเครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (517 - 529).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาผ้าพื้นเมืองของกลุ่มชนเผ่ากะเหรี่ยงหมู่บ้านหมื่นฤาชัย ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก Satisfaction with the Model Development of the Clothing for the Karen People at Munluchai Village, Tambon Phop Phra, Phop Phra District, Tak Province กชกร แสนมหามงคล, พิชย สะอาดบริสุทธิ์, สายใจ ลั่นอัสดร, สุดา ไพรสุทธิ์ และนงลักษณ์ จิ๋วจู กชกร แสนมหามงคล, พิชย สะอาดบริสุทธิ์, สายใจ ลั่นอัสดร, สุดา ไพรสุทธิ์ และนงลักษณ์ จิ๋วจู.(2560).ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาผ้าพื้นเมืองของกลุ่มชนเผ่ากะเหรี่ยงหมู่บ้านหมื่นฤาชัย ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (508 - 516).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก A Comparative Study between Cost and Profits of Jasmine Rice Cultivation Using Organic Fertilizer and Chemical Fertilizer of Agriculturists in Mae ka Sa Unit, Matsot District, Tak พรไพลิน จันทา, สุนิสา ปูกันกะ, ดวงพร พันธ์ไชย, พัชรี ทวีชัยไพศาล, นพรัตน์ อนุสรณ์ และพรรษพร เครือวงษ์ พรไพลิน จันทา, สุนิสา ปูกันกะ, ดวงพร พันธ์ไชย, พัชรี ทวีชัยไพศาล, นพรัตน์ อนุสรณ์ และพรรษพร เครือวงษ์.(2560).การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (490 - 497).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของครูโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก Guideline for Internal Supervision Development of Academic in Phadungpanya School, Tak Province รุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ และภูมิพิพัฒน์ รักษ์พรมงคล รุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ และภูมิพิพัฒน์ รักษ์พรมงคล.(2560).แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของครูโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (477 - 489).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก The Organizational Culture of Small Schools under Secondary Educational Service Area Office 38, Tak Province สมหญิง บุษดี และพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล สมหญิง บุษดี และพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล.(2560).วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (465 - 476).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 The Role of School Administrators to Construct Organization Culture under KamphaengPhet Primary Educational Service Area Office 2 เกรียงไกร วงษ์มณี, ณัฐฐณิชชา รัตนศิริณิชกุล และประภาพรรณ รักเลี้ยง เกรียงไกร วงษ์มณี, ณัฐฐณิชชา รัตนศิริณิชกุล และประภาพรรณ รักเลี้ยง.(2560).บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (457 - 464).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาอาหารท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร A Study of Local Food for Promoting Tourism in Tri-trueng Sub-District, Muang District, Kamphaengphet Province รัชนีวรรณ บุญอนนท์ และวชิรวิทย์ กรรณิกา รัชนีวรรณ บุญอนนท์ และวชิรวิทย์ กรรณิกา.(2560).การศึกษาอาหารท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (450 - 456).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การวิเคราะห์การสร้างภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายชุดผ้าของพงศกร An Analysis of the Creation-Conditioned of a Superstition from “Clothes” Series by Phongsakorn สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข.(2560).การวิเคราะห์การสร้างภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายชุดผ้าของพงศกร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (441 - 449).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การหาลักษณะเฉพาะของกราฟลูปทรีไดเมเตอร์ไม่เกินสี่ ที่เซตของจุดสามารถพาร์ทิชันได้จากเนเบอร์ฮูด A Characterization of Looped - tree with Diameter less than Four with Vertex Set is Partition by Neighborhood นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา และพิมพ์ผกา กำเนิดมี นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา และพิมพ์ผกา กำเนิดมี.(2560).การหาลักษณะเฉพาะของกราฟลูปทรีไดเมเตอร์ไม่เกินสี่ ที่เซตของจุดสามารถพาร์ทิชันได้จากเนเบอร์ฮูด.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (434 - 440).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ระบบตรวจนับครุภัณฑ์ด้วย RFID คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Counting durable goods system by RFID in faculty of Industrial Technology Kamphaeng Phet Rajabhat University บุญเลิศ สงวนวัฒนา และรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา บุญเลิศ สงวนวัฒนา และรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา.(2560).ระบบตรวจนับครุภัณฑ์ด้วย RFID คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (421 - 433).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
เครื่องวิเคราะห์ค่าความผิดพลาด และแก้ไขข้อมูลของกล่อง ECU รถยนต์ Analysis code error and Reflash ECU Vehicle Tool ปรัชญา การุณวงษ์ ปรัชญา การุณวงษ์.(2560).เครื่องวิเคราะห์ค่าความผิดพลาด และแก้ไขข้อมูลของกล่อง ECU รถยนต์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (410 - 420).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมจากแนวคิดโลจิสติกส์สีเขียว Environmental business from Green logistics concept ธงเทพ ชูสงฆ์ ธงเทพ ชูสงฆ์.(2560).ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมจากแนวคิดโลจิสติกส์สีเขียว.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (400 - 409).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาเทคนิคการลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำที่แตกต่างกัน The Study Temperature Reduction Technique of Solar Panels Using Different Water Cooling System สมชาติ บุญศรี, สุพิชัย แสงสุวรรณ และอิทธิพล หินดี สมชาติ บุญศรี, สุพิชัย แสงสุวรรณ และอิทธิพล หินดี.(2560).การศึกษาเทคนิคการลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำที่แตกต่างกัน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (391 - 399).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231