ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
ความต้องการของเด็กเจนเนอเรชั่นวายจากระบบการศึกษา The needs of Generation Y from the Education system ชฎาพร โชติรดาภาณ์ ชฎาพร โชติรดาภาณ์.(2560).ความต้องการของเด็กเจนเนอเรชั่นวายจากระบบการศึกษา.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (196 - 204).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
บรรณารักษ์กับเทคโนโลยีในยุคไทยแลนด์ 4.0 Technology of Librarian อนุชา พวงผกา อนุชา พวงผกา.(2560).บรรณารักษ์กับเทคโนโลยีในยุคไทยแลนด์ 4.0.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (189 - 195).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร : แนวคิดและความแตกต่าง Absorption Costing Vs. Variable Costing : The concept and the difference พรรษพร เครือวงษ์ พรรษพร เครือวงษ์.(2560).การบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร : แนวคิดและความแตกต่าง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (184 - 188).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้บทบาทสมมุติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Development of Chinese Language by Using Situation Role Play for Student in grade one ชลธิชา สว่างไตรภพ และนันทิวัน อินหาดกรวด ชลธิชา สว่างไตรภพ และนันทิวัน อินหาดกรวด.(2560).การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้บทบาทสมมุติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (174 - 183).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ธรรมาภิบาล:พลังขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 Governance: The Power of Government 4.0 วนัสนันท์ ศิริรัตนะ วนัสนันท์ ศิริรัตนะ.(2560).ธรรมาภิบาล:พลังขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (160 - 173).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
เศรษฐศาสตร์การเมืองยุคหลังสมัยใหม่ ว่าด้วยการประยุกต์ใช้สำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ Post-modern political economics as applied to public administration รัษฎากร วินิจกุล รัษฎากร วินิจกุล.(2560).เศรษฐศาสตร์การเมืองยุคหลังสมัยใหม่ ว่าด้วยการประยุกต์ใช้สำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (151 - 159).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาการใช้คำสแลงในเว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบด่วน A Study of Slang Usage on E-Jeab Leabduan Facebook Page อุไรวรรณ สิงห์ทอง, หนึ่งฤทัย ม่วงเย็น, นุจิรา สุวรรณโท, ปาริยา ชานนท์, รัศมี ราชบุรี และจักรกฤษณ์ อู่ตุ้ม อุไรวรรณ สิงห์ทอง, หนึ่งฤทัย ม่วงเย็น, นุจิรา สุวรรณโท, ปาริยา ชานนท์, รัศมี ราชบุรี และจักรกฤษณ์ อู่ตุ้ม.(2560).การศึกษาการใช้คำสแลงในเว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบด่วน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (143 - 150).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางการพัฒนาทุนวัฒนธรรมนวัตกรรมสู่Thailand 4.0 Development of Innovation Cultural Capital in Thailand4.0 ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ ช่อพฤกษ์ ผิวกู่.(2560).แนวทางการพัฒนาทุนวัฒนธรรมนวัตกรรมสู่Thailand 4.0.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (134 - 142).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ผลกระทบของการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ต่อแรงงานต่างด้าว ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก The Impact of the promulgation of the Emergency Decree to manage The operation of the stranger B.E. 2560To labour foreign shareholding in Mae Sot District, Tak Province ปุณณดา ทรงอิทธิสุข ปุณณดา ทรงอิทธิสุข.(2560).ผลกระทบของการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ต่อแรงงานต่างด้าว ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (123 - 133).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
นางด้งนางควาย Nangdong-Nangkway โสภณ ลาวรรณ์, แก้วกร เมืองแก้ว, ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์ และพิจิกา เนศปองธรรม โสภณ ลาวรรณ์, แก้วกร เมืองแก้ว, ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์ และพิจิกา เนศปองธรรม.(2560).นางด้งนางควาย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (115 - 122).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก The Human Resource Development of Phitsanulok University พริมรฎา สุขคาภา และสหรัฐ ตรีเนตร์ พริมรฎา สุขคาภา และสหรัฐ ตรีเนตร์.(2560).การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (106 - 114).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
รูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชนบนฐานประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปว์และสะกอว์) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู่ บ้านเลตองคุ อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก The for of Self-reliance Conformation Based on the Cultural History Manner of Karen Community (Pwo and Sgaw), the Ism Hermit of Talaku Sect at Letongku Village, Umphang District, Tak Province สุขเกษม ขุนทอง สุขเกษม ขุนทอง.(2560). รูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชนบนฐานประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปว์และสะกอว์) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู่ บ้านเลตองคุ อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (92 - 105).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
กลยุทธ์ในการดำรงชีพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังชุมชนบ้านหัวทุ่งน้อย อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร Economic Livelihood Strategies of Cassava Growers in Hua Tung Noi Community Klong Klung District, Kamphaeng Phet Province จิรวัช พุทธเสม, ชวลิต รักสีขาว, คมสันต์ สุรีรัตน์, ลัดดาวัลย์ เกตุนาค, โชคชัย ชื่นชอบ, คุณาธิป ฝอยทอง, ณัฐวุฒิ อินกลัด และธวชินี ลาลิน จิรวัช พุทธเสม, ชวลิต รักสีขาว, คมสันต์ สุรีรัตน์, ลัดดาวัลย์ เกตุนาค, โชคชัย ชื่นชอบ, คุณาธิป ฝอยทอง, ณัฐวุฒิ อินกลัด และธวชินี ลาลิน.(2560).กลยุทธ์ในการดำรงชีพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังชุมชนบ้านหัวทุ่งน้อย อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (84 - 91).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของผู้ประกอบการและแรงงานเพื่อนบ้าน หลังจากประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 Study of the Impacts and Adaptation of Entrepreneurs and Neighboring Migrant Labors after the Enforcement of Royal Enactment of Migrant Labor Administration 2017 กนกศักดิ์ ทับทอง, เตชินท์ เสนงาน, พรประภา ศุภดิษฐ์, ประวุฒิ สงวนศักดิ์, เขตอุดม หมู่มาก, วฤิณดา คุ่ยสว่าง, ณัฐภัทร เกิดอุทัย กนกศักดิ์ ทับทอง, เตชินท์ เสนงาน, พรประภา ศุภดิษฐ์, ประวุฒิ สงวนศักดิ์, เขตอุดม หมู่มาก, วฤิณดา คุ่ยสว่าง, ณัฐภัทร เกิดอุทัย.(2560).การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของผู้ประกอบการและแรงงานเพื่อนบ้าน หลังจากประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (77 - 83).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การต่อรองการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ปกากะญอ บ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก Land Use Negotiation and the Adaptation of the Pakagan Ethnic Groups Ban Mae Luang Mae Wa Luang, Tha Song Yang District, Tak Province วันวิสา ทองแจ่ม, ก่อเกียรติ รุ่งเรืองเฉลิม, จิรสุตา กาฬภักดี, ปราณี นวลทุ่ง, และ ภูริณัฐร์ โชติวรรณ วันวิสา ทองแจ่ม, ก่อเกียรติ รุ่งเรืองเฉลิม, จิรสุตา กาฬภักดี, ปราณี นวลทุ่ง, และ ภูริณัฐร์ โชติวรรณ.(2560).การต่อรองการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ปกากะญอ บ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (59 - 76).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การปรับตัวทางวัฒนธรรมในโลกสมัยใหม่ของชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร Cultural adaptation in the modern world of Karen Karen Waterfall Village, Khlong Lan District, Kamphaeng Phet Province เกศศิริ วงศ์สองชั้น, เกตศินี เพ็งอำไพ, พนิดา สอนสุภาพ, ลลิดา ทองทับ, สุมาลี เอมแย้ม, เสาวลักษณ์ บรรณสาร และ ภูริณัฐร์ โชติวรรณ เกศศิริ วงศ์สองชั้น, เกตศินี เพ็งอำไพ, พนิดา สอนสุภาพ, ลลิดา ทองทับ, สุมาลี เอมแย้ม, เสาวลักษณ์ บรรณสาร และ ภูริณัฐร์ โชติวรรณ.(2560).การปรับตัวทางวัฒนธรรมในโลกสมัยใหม่ของชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (43 - 58).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การดำเนินงานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของหน่วยงานเทศบาลนครชุม : กรณีศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร Title : The Elderly Welfare Service of Nakhon Chum Municipality : A Case Study of Kamphaeng Phet Province วงศกร เฮี้ยนเจริญ, เกศินี อูปคำ, ฌิชกานต์ เหลาประดิษฐ์ ชญาณี โพธิ์ไกร และ กรวิชญ์ ณ หลวงพระบาง อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม วงศกร เฮี้ยนเจริญ, เกศินี อูปคำ, ฌิชกานต์ เหลาประดิษฐ์ ชญาณี โพธิ์ไกร และ กรวิชญ์ ณ หลวงพระบาง อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม.(2560).การดำเนินงานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของหน่วยงานเทศบาลนครชุม : กรณีศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (30 - 42).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ The expectations of the public towards the implementation of the Justice Center community Tambon nakhonsawan-tok Mueang district Nakhon Sawan Province สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา.(2560).ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (20 - 29).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทย ของผู้ใช้บริการในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก Factors affecting the decisions to use Thai traditional massage in Maesot, District, Tak Province น้ำฝน สะละโกสา น้ำฝน สะละโกสา.(2560).ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทย ของผู้ใช้บริการในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (8 - 19).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดหาแบบทั่วไปและระบบการจัดซื้อจัดหาแบบลีน กรณีศึกษาห้างหุ้นสํวนจำกัดไทยทอยส์ An Approach to the Development of Normal Procurement and Lean Procurement System A Case Study of Thai Toys Limited Partnership กิตติพัฒน์ ชูสุวรรณ, นวพล มะโน และพศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ กิตติพัฒน์ ชูสุวรรณ, นวพล มะโน และพศวีร์ ศิริสราญลักษณ์.(2560).แนวทางการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดหาแบบทั่วไปและระบบการจัดซื้อจัดหาแบบลีน กรณีศึกษาห้างหุ้นสํวนจำกัดไทยทอยส์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1 - 7).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231