ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
การเปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมคูณเมทริกซ์แบบขนาน ด้วยโอเพ็นเอ็มพีกับเธรดดิ้งบิ้วดิ้งบล๊อก A Comparisonof Parallel MatrixProgramming using OpenMP and Threading Building Block นรุตม์ บุตรพลอย, ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน, จตุรงค์ ธงชัย และวิโรจน์ ชูสงฆ์ นรุตม์ บุตรพลอย, ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน, จตุรงค์ ธงชัย และวิโรจน์ ชูสงฆ์.(2560).การเปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมคูณเมทริกซ์แบบขนาน ด้วยโอเพ็นเอ็มพีกับเธรดดิ้งบิ้วดิ้งบล๊อก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1306 - 1312).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Development of Student Activities Information System, Faculty of Management Sciences KampheangPhetRajabhat University จักรพันธ์ หวาจ้อย และมนตรี ใจแน่น จักรพันธ์ หวาจ้อย และมนตรี ใจแน่น.(2560).การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1296 - 1305).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาวิธีการสกัดคุณลักษณะการรู้จำการแสดงออกอารมณ์ทางใบหน้า The Study of the Feature Extraction Method in Facial Expression Recognition อาจารย์วันชัย เพ็งวัน อาจารย์วันชัย เพ็งวัน.(2560).การศึกษาวิธีการสกัดคุณลักษณะการรู้จำการแสดงออกอารมณ์ทางใบหน้า.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1281 - 1295).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา Information System for Management Strategy Plan of Chaopraya University สุกัญญา หนองกาวี สุกัญญา หนองกาวี.(2560).การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1271 - 1280).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาระบบยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑ์ออนไลน์ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 The Development of Online Durable Article Circulation System for Baanmorsomboon Mittraphap Tee 189 School รัตนพล นาคสังข์ และจินดาพร อ่อนเกตุ รัตนพล นาคสังข์ และจินดาพร อ่อนเกตุ.(2560).การพัฒนาระบบยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑ์ออนไลน์ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1261 - 1270).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครสวรรค์ The Development Augmented Reality Cultural Tourism in Nakhon Sawan Province สุรพงษ์ วิริยะ, อนันตทรัพย์ สุขประดิษฐ์ และรษา ทองคงอยู่ สุรพงษ์ วิริยะ, อนันตทรัพย์ สุขประดิษฐ์ และรษา ทองคงอยู่.(2560).การพัฒนาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครสวรรค์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1253 - 1260).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน กรณีศึกษา: บ้านหนองโกนอก The Development of Information System for Village Water Supply Management: A Case Study of Ban Nong Go Nok วิรัช กาฬภักดี และสุพรรษา เขียวงาม วิรัช กาฬภักดี และสุพรรษา เขียวงาม.(2560).การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน กรณีศึกษา: บ้านหนองโกนอก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1242 - 1252).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ระบบสารสนเทศกฤตภาคข่าวสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา Management Information Systems of Clipping News Academic Resources Chaopraya University มณีรัตน์ ชมเชย, สุรัสวดี พิศรูป และเยาวเรศ กาฬภักดี มณีรัตน์ ชมเชย, สุรัสวดี พิศรูป และเยาวเรศ กาฬภักดี.(2560).ระบบสารสนเทศกฤตภาคข่าวสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1232 - 1241).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินและประมวลผลสหกิจศึกษาออนไลน์ The Information Systems Development for Online Assessment and Processing Cooperative Education มัจรี สุพรรณ มัจรี สุพรรณ.(2560).การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินและประมวลผลสหกิจศึกษาออนไลน์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1220 - 1231).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้สารสกัดจากพืชเป็นสารล่อและเหยื่อพิษเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ในสวนมะม่วง Feasibility Study on the Use of Plant Extracts as Bio-attractant-baits for Controlling the Fruit Fly (Bactrocera dorsalis) in Mango Orchard นุชนาฎ บุญชู, วีรนุช แซ่ตั้ง, กีรติ ตันเรือน และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ นุชนาฎ บุญชู, วีรนุช แซ่ตั้ง, กีรติ ตันเรือน และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ.(2560).การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้สารสกัดจากพืชเป็นสารล่อและเหยื่อพิษเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ในสวนมะม่วง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1214 - 1219).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ผลกระทบที่จะเกิดจากการจัดตั้งสถานีต้นแบบ ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก Impact of the establishment of prototype stations Produce fuel from solid waste in Mae Sot Municipality, Tak Province สุธิดา ทับทิมศรี สุธิดา ทับทิมศรี.(2560).ผลกระทบที่จะเกิดจากการจัดตั้งสถานีต้นแบบ ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1205 - 1213).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความหลากชนิดของหอยทากบกในถ้ำหินปูน เขตวนอุทยานผางาม จังหวัดเลย Land Snail Diversity in Limestone Caves at Pha Ngam Forest Park, Loei Province กิตติ ตันเมืองปัก, วรวุฒิ ตาดี, ฤทธิชัย สุคงเจริญ และประยูร ชุ่มมาก กิตติ ตันเมืองปัก, วรวุฒิ ตาดี, ฤทธิชัย สุคงเจริญ และประยูร ชุ่มมาก.(2560).ความหลากชนิดของหอยทากบกในถ้ำหินปูน เขตวนอุทยานผางาม จังหวัดเลย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1195 - 1204).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สำหรับการใช้เชื้อเพลิงในกิจกรรม โลจิสติกส์สีเขียว Carbon Footprint for Organization Guide The use of fuel in Green logistics activities ธัชชัย ช่อพฤกษา ธัชชัย ช่อพฤกษา.(2560).แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สำหรับการใช้เชื้อเพลิงในกิจกรรม โลจิสติกส์สีเขียว.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1185 - 1194).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบมินิกรีนเฮาส์เพื่อชุมชน Mini Greenhouse Solar Dryer for the Community เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์.(2560).เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบมินิกรีนเฮาส์เพื่อชุมชน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1176 - 1184).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระทงลอยจากเปลือกข้าวโพดย้อมกากกาแฟ โดยเทคนิคการประดิษฐ์ดอกไม้แบบไทย The Floating Basket Development from Corn Husks Dying with Coffee Ground by Thai Flower Style Invention Technique ขวัญชัย ดอนดง, ณัฐภูมิ ก้อนจ้อย, วุฒิศักดิ์ โพธิ์ศรี และจันทร์จิรา ศรีวิเชียร ขวัญชัย ดอนดง, ณัฐภูมิ ก้อนจ้อย, วุฒิศักดิ์ โพธิ์ศรี และจันทร์จิรา ศรีวิเชียร.(2560).การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระทงลอยจากเปลือกข้าวโพดย้อมกากกาแฟ โดยเทคนิคการประดิษฐ์ดอกไม้แบบไทย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1164 - 1175).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนไอศกรีมเสริมผงเปลือกกล้วยน้ำว้า Develop of Banana Peel Powder Supplement Cones Ice Cream ธัญทิพย์ ธัญกร, สุพรรณี จิตรบรรจง, ผกาวดี ภู่จันทร์, สุสิตรา สิงโสม และโสรัจวรชุม อินเกต ธัญทิพย์ ธัญกร, สุพรรณี จิตรบรรจง, ผกาวดี ภู่จันทร์, สุสิตรา สิงโสม และโสรัจวรชุม อินเกต.(2560).การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนไอศกรีมเสริมผงเปลือกกล้วยน้ำว้า.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1156 - 1163).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูเสริมผงขมิ้น The Product Development of the Pork Rind with Turmeric Powder บัว เดชอนงค์, นิรมล ภิลาลัย, โรจนศักดิ์ คลังวิเชียร, วันทนา สวนเศรษฐ, ผกาวดี ภู่จันทร์ และโสรัจ วรชุม อินเกต บัว เดชอนงค์, นิรมล ภิลาลัย, โรจนศักดิ์ คลังวิเชียร, วันทนา สวนเศรษฐ, ผกาวดี ภู่จันทร์ และโสรัจ วรชุม อินเกต.(2560).การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูเสริมผงขมิ้น.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1147 - 1155).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางคืน ในเขตวนอุทยานผางามจังหวัดเลย Species Diversity of Moths at Pha Ngam Forest Park, Loei Province กิตติ ตันเมืองปัก, ชุลีพร ขันทวี, อติพร สหสมบูรณ์, พรชนก บุญลับ และประยูร ชุ่มมาก กิตติ ตันเมืองปัก, ชุลีพร ขันทวี, อติพร สหสมบูรณ์, พรชนก บุญลับ และประยูร ชุ่มมาก.(2560).ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางคืน ในเขตวนอุทยานผางามจังหวัดเลย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1140 - 1146).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความหลากชนิดของตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้ ในเขตวนอุทยานผางาม จังหวัดเลย Species Diversity of Stick Insect and Leaves Insect in Pha Ngam Forest Park, Loei Province กิตติ ตันเมืองปัก, ปิยะพร อ๊ะนา, อุมาภรณ์ ตลับเงิน และประยูร ชุ่มมาก กิตติ ตันเมืองปัก, ปิยะพร อ๊ะนา, อุมาภรณ์ ตลับเงิน และประยูร ชุ่มมาก.(2560).ความหลากชนิดของตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้ ในเขตวนอุทยานผางาม จังหวัดเลย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1133 - 1139).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ Development of Science Process Skills with the Use of Science Camp Activities ปราณี เลิศแก้ว และศุภวัฒน์ วิสิฐสิริกุล ปราณี เลิศแก้ว และศุภวัฒน์ วิสิฐสิริกุล.(2560).การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1126 - 1132).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231