ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
การศึกษาอุณหภูมิในจังหวัดกำแพงเพชร A study of temperature in Kamphaeng Phet วรรณิสา แซ่กือ, วิภา เยเบี่ยง, ภรทิพย์ จันทร์คีรีรุ่ง และศุภวัตน์ วิสิฐศิริกุล วรรณิสา แซ่กือ, วิภา เยเบี่ยง, ภรทิพย์ จันทร์คีรีรุ่ง และศุภวัตน์ วิสิฐศิริกุล.(2557).การศึกษาอุณหภูมิในจังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (526 - 531).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ศึกษาสมรรถนะเชิงความร้อนของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ร่วมเซลล์แสงอาทิตย์ Performance study of Solar Tunnel Dryer combined with PV module generated electricity for blower within chamber applied to rural area บงกช ประสิทธิ์ และสหัถยา ทองสาร บงกช ประสิทธิ์ และสหัถยา ทองสาร.(2557).ศึกษาสมรรถนะเชิงความร้อนของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ร่วมเซลล์แสงอาทิตย์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (514 - 525).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในเขตชุมชนเมืองกำแพงเพชร Health and Health Promotion for Early Childhood in Kamphaeng Phet Community อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ อุมาพร ฉัตรวิโรจน์.(2557).สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในเขตชุมชนเมืองกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (506 - 513).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
Comparison Efficiency of Network Intrusion Detection by k-NN, Multi-Layer Perceptron, Support Vector Machine, Decision Tree and Naive Bayes Ployphan Sornsuwit Ployphan Sornsuwit.(2557)..รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (495 - 505).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังทางโภชนาการในโรงเรียน The Study on Information System Making for Nutritional Surveillance in Schools วสุนธรา รตโนภาส วสุนธรา รตโนภาส.(2557).การศึกษาการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังทางโภชนาการในโรงเรียน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (486 - 494).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นคืนสารสนเทศโดยใช้ ThaiWordNet Optimization of Information Retrieval Using ThaiWordNet ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ ฉัตรชัย อินทรประพันธ์.(2557).การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นคืนสารสนเทศโดยใช้ ThaiWordNet.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (481 - 485).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาวัสดุเพาะที่เหมาะสมต่อการเพาะต้นอ่อนข้าวสาลีพันธุ์ฝาง 60 เพื่อผลิตน้ำคั้น Study of fang 60 wheatgrass seedling media for wheatgrass juice ผศ.ดร.รัชนี นิธากร, อนุรักษ์ กังขอนนอก, ศศิธร เมธาวิวัฒน์ และสุจิตรา เที่ยงสันเทียะ ผศ.ดร.รัชนี นิธากร, อนุรักษ์ กังขอนนอก, ศศิธร เมธาวิวัฒน์ และสุจิตรา เที่ยงสันเทียะ.(2557).การศึกษาวัสดุเพาะที่เหมาะสมต่อการเพาะต้นอ่อนข้าวสาลีพันธุ์ฝาง 60 เพื่อผลิตน้ำคั้น.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (469 - 480).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการดำเนินงานของตลาดนัดโค กระบือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก Farmers, Opinion towards the Operation of Periodic Cattle Market, Muang District, Tak Province วชิระ เลี่ยมแก้ว และศศิธร เมธาวิวัฒน์ วชิระ เลี่ยมแก้ว และศศิธร เมธาวิวัฒน์.(2557).ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการดำเนินงานของตลาดนัดโค กระบือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (462 - 468).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
พันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance) : ทางเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรา บุดสีทา เพชรา บุดสีทา.(2557).พันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance) : ทางเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (452 - 460).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ Valued Human Resource Leads KamphaengPhetRajabhat University to High Performance Organization ดร. เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ ดร. เพ็ญศรี จันทร์อินทร์.(2557).ทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (444 - 451).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไพรินทร์ เหมบุตร ไพรินทร์ เหมบุตร.(2557).การนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (435 - 443).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การส่งเสริมการฟังของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ศรีออน เนียมนาค ศรีออน เนียมนาค.(2557).การส่งเสริมการฟังของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (391 - 393).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การส่งเสริมวินัยในตนเองของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ไพโรจน์ เนียมนาค ไพโรจน์ เนียมนาค.(2557).การส่งเสริมวินัยในตนเองของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (387 - 390).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวคิดการประกันคุณภาพภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา: ความสำเร็จหรือความล้มเหลว ธนู นวลเป้า ธนู นวลเป้า.(2557).แนวคิดการประกันคุณภาพภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา: ความสำเร็จหรือความล้มเหลว.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (374 - 386).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การบริหารจัดการท้องถิ่นของประเทศสิงคโปร์กับประเทศไทย ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว.(2557).การบริหารจัดการท้องถิ่นของประเทศสิงคโปร์กับประเทศไทย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (337 - 349).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การแพร่กระจายนวัตกรรม : สมรรถนะของข้าราชการหลังแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ วนัสนันท์ ศิริรัตนะ วนัสนันท์ ศิริรัตนะ.(2557).การแพร่กระจายนวัตกรรม : สมรรถนะของข้าราชการหลังแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (329 - 336).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุนทรียนวัตกรรมในการออกแบบ อาจารย์ทักษิณา สุขพัทธี และอาจารย์วรรณรุจ มณีอินทร์ อาจารย์ทักษิณา สุขพัทธี และอาจารย์วรรณรุจ มณีอินทร์.(2557).ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุนทรียนวัตกรรมในการออกแบบ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (313 - 328).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การวิจัยทางมนุษยศาสตร์: แนวหน้ากับชายขอบ กฤษฎา สมุทรสาคร กฤษฎา สมุทรสาคร.(2557).การวิจัยทางมนุษยศาสตร์: แนวหน้ากับชายขอบ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (304 - 312).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การเรียนภาษาอังกฤษแบบประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี English Experiential Learning for Enhancement of English SpeakingAbility among theUndergraduate Students พิมพ์ชนก เนยพลับ พิมพ์ชนก เนยพลับ.(2557).การเรียนภาษาอังกฤษแบบประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (267 - 281).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความพร้อมของวัดพระบรมธาตุนครชุมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปกรรม Readiness of Phra Borrommatat Nakornchum Temple as the Art Tourism Source รัชนีวรรณ บุญอนนท์ และพธูรำไพ ประภัสสร รัชนีวรรณ บุญอนนท์ และพธูรำไพ ประภัสสร.(2557).ความพร้อมของวัดพระบรมธาตุนครชุมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปกรรม.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (256 - 266).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231