ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ถั่วทอดสมุนไพร ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก The Study on Cost and Return on Investment of One Tambon One Product (OTOP): The Case Study of Herbal Peanut, Tambon Nam Ruem, Amphor Mueang, Tak Province กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ และกฤษฎา อึ้งทองหล่อ กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ และกฤษฎา อึ้งทองหล่อ.(2558).การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ถั่วทอดสมุนไพร ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (433 - 438).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การวิเคราะห์ฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร Analysis of Financial Position of Wang Sum Rong Subdistrict Administrative Organization, Tapan-Hin District, Phichit นิชาภัทร สุขหร่อง นิชาภัทร สุขหร่อง.(2558).การวิเคราะห์ฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (420 - 432).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกในการนำหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ Public Opinion in Phitsanulok. Virtues Used in the Main Navigation in the New Public Administration นนทพรรณ์ ธนบุณยเกียรติ์ นนทพรรณ์ ธนบุณยเกียรติ์.(2558).การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกในการนำหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (408 - 419).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วน ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก Factors Contributing to the Success of Good Management of Local Goverment: Case Study of Kuimuangtambon Administration Organization, Bang rakam, Phitsanulok ศิรัสธร บุญจุ้ย และธนัสถา โรจนตระกูล ศิรัสธร บุญจุ้ย และธนัสถา โรจนตระกูล.(2558).ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วน ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (394 - 407).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเมืองตาก จังหวัดตาก The Study of Satisfaction toward the Decision of Using Services Krung Thai Bank Public Company Limited, Meuang Tak, Tak Province กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, ชัยวัฒน์ ตรีภูริทัต และกิ่งแก้ว บัวจันทร์ กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, ชัยวัฒน์ ตรีภูริทัต และกิ่งแก้ว บัวจันทร์.(2558).การศึกษาความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเมืองตาก จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (386 - 393).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP): กรณีศึกษาการผลิตหมูยอของกลุ่มอาชีพบ้านหนองกระโห้ Study Cost and Return of One Tambon One Product (OTOP): Cast Study white Pork Sausage of NongGraho Occupational Group กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว และพิมผกา หอมสมบัติ กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว และพิมผกา หอมสมบัติ.(2558).การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP): กรณีศึกษาการผลิตหมูยอของกลุ่มอาชีพบ้านหนองกระโห้.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (379 - 385).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก The Guidelines to Promote the Performance of Health Volunteers of the Villages on AmphurChartrakarn, Phitsanulok อธิชนันท์ บุญธรรม อธิชนันท์ บุญธรรม.(2558).แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (367 - 378).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
บทบาทผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี Roles of Local Administrative Organization Leaders of New Public Service In Damnoen Saduak District Rathaburi Province นิศา เจริญพร นิศา เจริญพร.(2558).บทบาทผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (355 - 366).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อและความต้องการการแนะแนวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดกำแพงเพชร The Factors Influencing Kamphaeng Phet High School Students’ Decision and the Requirement of Guidance to further Education in Kamphaeng Phet Rajabhat University, Kamphaeng Phet Province สุภาภรณ์ หมั่นหา สุภาภรณ์ หมั่นหา.(2558).ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อและความต้องการการแนะแนวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (348 - 354).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษากลยุทธ์การตลาดสำหรับร้านกาแฟท้องถิ่นที่จำหน่ายในพื้นที่มหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดเชียงราย The Study of Marketing Strategies of Local Café in Chiang Rai’s Universities Zone สุทธดา ขัตติยะ สุทธดา ขัตติยะ.(2558).การศึกษากลยุทธ์การตลาดสำหรับร้านกาแฟท้องถิ่นที่จำหน่ายในพื้นที่มหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดเชียงราย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (336 - 347).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของเด็กและเยาวชน Risk Factors that can Affect the Dropout of Children and Youth นันธวัช นุนารถ นันธวัช นุนารถ.(2558).ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของเด็กและเยาวชน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (324 - 335).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ข้อมูลบัญชีบริหารที่มีผลต่อการดำเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก Information of Managerial Accounting Affecting Operation of Corn Agriculturists at Cooperative Estates Maesod Limited กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, สินินาฏ วงค์เทียนชัย และณรงค์ ต๊ะเฉียง กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, สินินาฏ วงค์เทียนชัย และณรงค์ ต๊ะเฉียง.(2558).ข้อมูลบัญชีบริหารที่มีผลต่อการดำเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (317 - 323).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความเป็นธรรมาภิบาลในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านบ้านทับหมัน ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรตามการรับรู้ของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน Good Governance in the Management of the Village Fund, Thapmhan, Tumbol Thapmhan, Amphoe Taphan Hin, Phichit Province: The Perception of the Commission and Members of the Village Fund สุริยา ห้าวเส็ง สุริยา ห้าวเส็ง.(2558).ความเป็นธรรมาภิบาลในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านบ้านทับหมัน ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรตามการรับรู้ของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (307 - 316).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ได้รับการสอนแบบบูรณาการด้วยการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการบันทึกเจอร์นัล A Development Moral Virtues of Applied Science Students Taught by Integrated Instruction and Journal Writing ศศมล ผาสุข, ปัณณ์รภัส ถกลภักดี, กาญจนา สุจีนะพงษ์, ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ และวิรามศรี ศรีพจนารถ ศศมล ผาสุข, ปัณณ์รภัส ถกลภักดี, กาญจนา สุจีนะพงษ์, ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ และวิรามศรี ศรีพจนารถ.(2558).การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ได้รับการสอนแบบบูรณาการด้วยการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการบันทึกเจอร์นัล.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (297 - 306).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลก Guidelines for the Development of the Child Development Centre in Phitsanulok อาวุธ ยวนแห่ว อาวุธ ยวนแห่ว.(2558).แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (290 - 296).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร Characteristics of Alumnae in Accountancy Deserving the Demand for Alumnae in Kamphaengphet Province นงลักษณ์ จิ๋วจู, อนุ ธัชยะพงษ์ และทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ นงลักษณ์ จิ๋วจู, อนุ ธัชยะพงษ์ และทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์.(2558).คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (282 - 289).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
เครื่องมือช่วยสร้างเอกสารประกอบการวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ The Tool Software of Testplan Document Generating สิริณา ช่วยเต็ม, ปิยนันท์ เทียบศรไชย และประภาส ทองรัก สิริณา ช่วยเต็ม, ปิยนันท์ เทียบศรไชย และประภาส ทองรัก.(2558).เครื่องมือช่วยสร้างเอกสารประกอบการวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (272 - 281).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การออกแบบและพัฒนาชุดฝึกการเขียนจอทัชสกรีนของ PLC สำหรับควบคุมมอเตอร์ Design and Development Touch Screen Training Suite of PLC for Motor Control สมโภชน์ วงษ์เขียด, มนูญ บูลย์ประมุข, มานิต ก๋าแก้ว, สัญญา พรหมภาสิต และเทพ เกื้อทวีกุล สมโภชน์ วงษ์เขียด, มนูญ บูลย์ประมุข, มานิต ก๋าแก้ว, สัญญา พรหมภาสิต และเทพ เกื้อทวีกุล.(2558).การออกแบบและพัฒนาชุดฝึกการเขียนจอทัชสกรีนของ PLC สำหรับควบคุมมอเตอร์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (261 - 267).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การออกแบบสายอากาศช่องเปิดแบบเส้นคู่ด้วยสายส่งสัญญาณแบบท่อนำคลื่นระนาบร่วมสำหรับประยุกต์ใช้ในงานเรดาร์ Design of Double-Line Slot Antenna CPW-Fed for Radar Applications เทพ เกื้อทวีกุล, อภิรักษ์ ทัดสอน, อัษฎางค์ บุญศรี, สมโภชน์ วงษ์เขียด และมนูญ บูลย์ประมุข เทพ เกื้อทวีกุล, อภิรักษ์ ทัดสอน, อัษฎางค์ บุญศรี, สมโภชน์ วงษ์เขียด และมนูญ บูลย์ประมุข.(2558).การออกแบบสายอากาศช่องเปิดแบบเส้นคู่ด้วยสายส่งสัญญาณแบบท่อนำคลื่นระนาบร่วมสำหรับประยุกต์ใช้ในงานเรดาร์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (253 - 260).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การวิเคราะห์หาความต้านทานทางไฟฟ้าเพื่อตรวจวัดระดับความชื้นในดิน The Analysis of Electrical Resistance for Measure Humidity Level in Soil อัษฎางค์ บุญศรี, อิทธิพล เหลาพรม, สัญญา พรหมภาสิต, วิษณุ บัวเทศ และเทพ เกื้อทวีกุล อัษฎางค์ บุญศรี, อิทธิพล เหลาพรม, สัญญา พรหมภาสิต, วิษณุ บัวเทศ และเทพ เกื้อทวีกุล.(2558).การวิเคราะห์หาความต้านทานทางไฟฟ้าเพื่อตรวจวัดระดับความชื้นในดิน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (245 - 252).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231