ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลตลุกดู่อำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี Working Life Quality of Employees at Talukdu Municipaity, Thap Than District, Uthai Thani Province พุฒชาติเขนย พุฒชาติเขนย.(2558).คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลตลุกดู่อำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (325 - 332).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของบริษัท นรัตน์ อินทิเกรชั่น เทคโนโลยี จำกัด Factor Affecting the Decision of the Customer Buying CCTV of Narat Integration Technology Company Limited รัตนานรรัตน์ รัตนานรรัตน์.(2558).ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของบริษัท นรัตน์ อินทิเกรชั่น เทคโนโลยี จำกัด.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (314 - 324).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี Budget Administrations with Good Governance of Nongkae Subdistrict Administrative Organization, Mueang District, UthaiThani Province อิทธิยาคล่ำเงิน อิทธิยาคล่ำเงิน.(2558).การบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (304 - 313).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ The Knowledge and Comprehension of the Members about Sub – District Administrative Organization in Tatako District in Nakornsawan Province นิรันดร์มั่นมาตร นิรันดร์มั่นมาตร.(2558).ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (291 - 303).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลในจังหวัดกำแพงเพชร The Guidelines to Develop Municipality’s Infrastructure Services in Kamphaeng Phet Province ชลธิศเสาแก้ว, ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์ และรัตนาภรณ์ สืบสุข ชลธิศเสาแก้ว, ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์ และรัตนาภรณ์ สืบสุข.(2558).แนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลในจังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (279 - 290).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ข้อเสนอและปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพื้นที่จังหวัดตาก Proposals and Obstacles of Developing the Border Special Economic Zones in Tak Province, Thailand อดิเรกฟั่นเขียว อดิเรกฟั่นเขียว.(2558).ข้อเสนอและปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพื้นที่จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (264 - 278).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน โดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคำเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 A Development of English Pronunciation Ability about ASEAN Using Phonics-based Instructional Method for Grade 6 Students วิชชกรณ์ประสูตร์แสงจันทร์ และสุทัศน์ นาคจั่น วิชชกรณ์ประสูตร์แสงจันทร์ และสุทัศน์ นาคจั่น.(2558).การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน โดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคำเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (250 - 263).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
กลยุทธ์การพัฒนาตลาดเกษตรมอกล้วยไข่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร Mor Kluaykhai Agricultural Market of Development Strategies for tourism promote in Kamphaeng phet province ประพลจิตคติ, การันต์ เจริญสุวรรณ, สุภาภรณ์ หมั่นหา และยุชิตา กันหามิ่ง ประพลจิตคติ, การันต์ เจริญสุวรรณ, สุภาภรณ์ หมั่นหา และยุชิตา กันหามิ่ง.(2558).กลยุทธ์การพัฒนาตลาดเกษตรมอกล้วยไข่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (235 - 249).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การน้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติงาน ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Application of the Philosophy of Sufficiency Economy to the Operations in the Faculty of Management Science of Kamphaeng Phet Rajabhat University ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร และวีรวรรณ แจ้งโม้ ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร และวีรวรรณ แจ้งโม้.(2558).การน้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติงาน ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (228 - 234).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การถอดบทเรียนความสำเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน บ้านวังน้ำแดงหมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร Reproducing Effective Lesson on Sufficiency Economy for Developing Wangnumdaeng Community, Moo 5,Thamkeua Sub-district, Klongklung District, Kamphaengphet Province นงลักษณ์จิ๋วจู, ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์, อนุ ธัชยะพงษ์, ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร, ชูเกียรติ เนื้อไม้ และประพัสสร บัวเผื่อน นงลักษณ์จิ๋วจู, ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์, อนุ ธัชยะพงษ์, ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร, ชูเกียรติ เนื้อไม้ และประพัสสร บัวเผื่อน.(2558).การถอดบทเรียนความสำเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน บ้านวังน้ำแดงหมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (210 - 227).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของคอนกรีตบล็อกผสมขี้เถ้าแกลบ Economic Analysis of Rice Husk Ash Hollow Concrete Block จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ, มารุต โคตรพันธ์, สุรีพร มีหอม และ สงวน วงษ์ชวลิตกุล จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ, มารุต โคตรพันธ์, สุรีพร มีหอม และ สงวน วงษ์ชวลิตกุล.(2558).การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของคอนกรีตบล็อกผสมขี้เถ้าแกลบ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (199 - 209).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การเปรียบเทียบผลการเกิดก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์กับเศษอาหาร A Comparison of the Biogas from Manure and Foodcraps ภาคิณ มณีโชติ, เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์, พลวัฒน์เพิ้งจันทร์ และทนงศักดิ์ คำมี ภาคิณ มณีโชติ, เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์, พลวัฒน์เพิ้งจันทร์ และทนงศักดิ์ คำมี.(2558).การเปรียบเทียบผลการเกิดก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์กับเศษอาหาร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (192 - 198).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาเครื่องอบแห้งยางพาราแผ่นขนาดเล็กโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเตาเผาชีวมวล Development of Para-Rubber Sheet Dryer with Using Combined Solar Energy and Biomass Stove in Small Scale หทัยชนก เนตรคำ และศิรินุช จินดารักษ์ หทัยชนก เนตรคำ และศิรินุช จินดารักษ์.(2558).การพัฒนาเครื่องอบแห้งยางพาราแผ่นขนาดเล็กโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเตาเผาชีวมวล.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (186 - 191).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การดัดแปลงโครงสร้างของสารประกอบอะดีโนซีนนิวคลีโอไทด์ Modification of Adenosine Nucleotide Compound ชญาดา กลิ่นจันทร์ ชญาดา กลิ่นจันทร์.(2558).การดัดแปลงโครงสร้างของสารประกอบอะดีโนซีนนิวคลีโอไทด์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (171 - 185).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย Factors Affecting to Self Care Behavior of Hypertension Patients in Nongbua Subdistrict, Sinakhon District, Sukhothai Province นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ, รัชนีกานต์ กล่องพุดซา, วรางคณา สัตบุษ และวิภาวรรณ รัศมี นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ, รัชนีกานต์ กล่องพุดซา, วรางคณา สัตบุษ และวิภาวรรณ รัศมี.(2558).ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (163 - 170).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนสักงามวิทยา The Development of Library Information System for Sak-ngam Vittaya School ธนพล ศรีวิบูลย์รัตนา, ฆัมภิชา ตันติสันติสม และวาสนา ศรีประดิษฐ์ ธนพล ศรีวิบูลย์รัตนา, ฆัมภิชา ตันติสันติสม และวาสนา ศรีประดิษฐ์.(2558).การพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนสักงามวิทยา.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (154 - 162).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การสำรวจความชุกของภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุ ในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช The Survey of Depression among Older Patients in a Geriatric Clinic at Siriraj hospital กฤติเดช มิ่งไม้ ,วีรศักดิ์ เมืองไพศาล , สุวิทย์ เจริญศักดิ์ และณัฐกมล ชาญสาธิตพร กฤติเดช มิ่งไม้ ,วีรศักดิ์ เมืองไพศาล , สุวิทย์ เจริญศักดิ์ และณัฐกมล ชาญสาธิตพร.(2558).การสำรวจความชุกของภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุ ในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (143 - 153).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความหลากหลายของพรรณไม้ในพื้นที่ฝายกั้นน้ำ เขาโกรกปลากั้ง จ.กำแพงเพชร Plant diversity of the Khao Krogplakaung check dams area, Kamphaeng Phet Province สุไลวรรณ์ เรืองรอด และนพรัตน์ ไชยวิโน สุไลวรรณ์ เรืองรอด และนพรัตน์ ไชยวิโน.(2558).ความหลากหลายของพรรณไม้ในพื้นที่ฝายกั้นน้ำ เขาโกรกปลากั้ง จ.กำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (134 - 142).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ระบบการขายสินค้าสหกรณ์โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง Baannongnamdang School Cooperative Point of Sale Software (POS) ประยูร ช้างจั่น และจินดาพร อ่อนเกตุ ประยูร ช้างจั่น และจินดาพร อ่อนเกตุ.(2558).ระบบการขายสินค้าสหกรณ์โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง .รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (126 - 133).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความพึงพอใจการใช้งานระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Satisfaction of Using Cloud Computing System of Kamphaeng Phet Rajabhat University ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์, จุฑามาศ นวลแก้ว และสุริยา คชฤทธิ์ ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์, จุฑามาศ นวลแก้ว และสุริยา คชฤทธิ์.(2558).ความพึงพอใจการใช้งานระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (115 - 125).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231