ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
การบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนในการทำเกษตรกรรมบริเวณเขื่อนลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Water Management for Sustainability of Agriculture at Lamphra Phloeng Dam Pak Thong Chai District Nakhon Ratchasima Province กรรณสิทธิ์ สะและน้อย กรรณสิทธิ์ สะและน้อย.(2560).การบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนในการทำเกษตรกรรมบริเวณเขื่อนลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (746 - 754).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Cause of Student Drop out Bachelor of Accountancy Program as Usual Attitude of Regular Students, Department of Accounting, Rajabhat Kampheangphet University พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว, อมรา ครองแก้ว และอนุ ธัชยะพงษ์ พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว, อมรา ครองแก้ว และอนุ ธัชยะพงษ์.(2560).สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (731 - 742).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2558 The Students Satisfaction toward Teacher’s Development Activity for Graduate Diploma (Teaching Profession) Student, Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University, Year 2015 สุวัฒน์ วรานุสาสน์ และกาญจนา นาคสวาท สุวัฒน์ วรานุสาสน์ และกาญจนา นาคสวาท.(2560).ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2558.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (725 - 730).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Satisfaction to the Service of the Dean Office Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University มาริตา จิตชู และวาสนา จันทร์ผ่อง มาริตา จิตชู และวาสนา จันทร์ผ่อง.(2560).ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (718 - 724).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาความเที่ยงตรงของการพยากรณ์ยอดขายสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉมาพรคอนสตรัคชั่น The Accuracy of Forecasting Sales Product Case Study: Chamaporn-Construction Limited Partnership ปรีชา อุนะวงศ์, สุทธิพงษ์ ที่สมัคร และธนสิทธิ นิตยะประภา ปรีชา อุนะวงศ์, สุทธิพงษ์ ที่สมัคร และธนสิทธิ นิตยะประภา.(2560).การศึกษาความเที่ยงตรงของการพยากรณ์ยอดขายสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉมาพรคอนสตรัคชั่น.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (711 - 717).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ Factors Affectted to Kasikorn Bank Employees’Job Happiness,in Nakhon Sawan Province ธญา เรืองเมธีกุล ธญา เรืองเมธีกุล.(2560).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (698 - 710).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับ การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย Factors of Work Environment and Psychological Characteristics Related to Personnel Participation in Phayakkhaphum Phisai Industrial and Community Education College Internal Quality Assurance อนิรุทธ์ จันทมูล อนิรุทธ์ จันทมูล.(2560).ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับ การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (690 - 697).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของเทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร Guidelines for Service Quality Development of Tambow Pangmaka Amphoe Khanu Woralaksaburi, Kamphaengphet Province นรีรัตน์ วงศ์วิทยานันท์ นรีรัตน์ วงศ์วิทยานันท์.(2560).แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของเทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (683 - 689).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ธุรกิจชุมชนที่ส่งผลกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัด ภายใต้การเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์ทางการเงิน The Business Community that Affect the Economic Development of the Province under Change the Financial Situation ศิริพร โสมคำภา, อนันธิตรา ดอนบันเทา, และอนุธิดา เพชรพิมูล ศิริพร โสมคำภา, อนันธิตรา ดอนบันเทา, และอนุธิดา เพชรพิมูล.(2560).ธุรกิจชุมชนที่ส่งผลกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัด ภายใต้การเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์ทางการเงิน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (675 - 682).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ โดยใช้ค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 Development Mathematical Concept through English by Math Camp for Primary school อุไรวรรณ ปานทโชติ และยุภาดี ปณะราช อุไรวรรณ ปานทโชติ และยุภาดี ปณะราช.(2560).การพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ โดยใช้ค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (664 - 674).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพ กรณีศึกษากลุ่มน้ำพริก คลองสะพานช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร Guidelines to Build up Occupation Group Strength: A case study of Chili Paste Group of Klong Saphan Chang Moo 3 in Tambon Pangmaka Municipality, Khanu Woralaksaburi, Kamphaeng Phet โชติมา วงศ์วิทยานันท์ โชติมา วงศ์วิทยานันท์.(2560).แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพ กรณีศึกษากลุ่มน้ำพริก คลองสะพานช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (658 - 663).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาทักษะการเขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุด้วยชุดกระดานแม่เหล็ก Developing of Skills on Drawing Diagrams of Forces Acting on Objects with Magnetic Boards ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล.(2560).การพัฒนาทักษะการเขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุด้วยชุดกระดานแม่เหล็ก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (652 - 657).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดกำแพงเพชร Production of Print Media for Public Relations of Accommodations Businesses in Kamphaeng Phet Province ประจักษ์ กึกก้อง ประจักษ์ กึกก้อง.(2560).การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (643 - 651).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร Designs, Promotional Materials, to Promote Cultural Tourism District of Nakhon Chum, Khampangphet ฉัตรพร ขุนพิลึก, ฐาปนิตา คุ้มเพื่อน, พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ฉัตรพร ขุนพิลึก, ฐาปนิตา คุ้มเพื่อน, พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร.(2560).การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (633 - 642).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์หลายช่วงเวลาจากข้อมูลโมดิส สำหรับติดตามปัญหาภัยแล้ง พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร Study of Multi-temporal MODIS Normalized Difference Vegetation Index for Drought Monitoring in the East Side of Ping River, Kamphaeng Phet Province รฐนนท์ จันทร์อินทร์, สุชาวดี ป้อมแก้ว และสุภาสพงษ์ รู้ทำนอง รฐนนท์ จันทร์อินทร์, สุชาวดี ป้อมแก้ว และสุภาสพงษ์ รู้ทำนอง.(2560).การศึกษาดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์หลายช่วงเวลาจากข้อมูลโมดิส สำหรับติดตามปัญหาภัยแล้ง พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (621 - 632).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปัญหาและสาเหตุการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในตำบลลานดอกไม้ตก Problems and Cause in Personal Income Tax Payment of Landokmaitok, Kosampeenakorn District, Kamphaengphet Province อนันธิตรา ดอนบันเทา อนันธิตรา ดอนบันเทา.(2560).ปัญหาและสาเหตุการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในตำบลลานดอกไม้ตก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (614 - 620).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ผลการสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการ วางแผนและการควบคุมกำไรของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร Effects of Teaching by Organizing Academic Seminars on the Academic Achievement of Planning and Profit Control Subjects of Finance and Banking Program Students อนันธิตรา ดอนบันเทา อนันธิตรา ดอนบันเทา.(2560).ผลการสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการ วางแผนและการควบคุมกำไรของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (609 - 613).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Assessment Course Bachelor of Accountancy Program, Kampheangphet Rajabhat University พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว และอมรา ครองแก้ว พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว และอมรา ครองแก้ว.(2560).การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (594 - 607).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกของวิสาหกิจชุมชน Marketing of Germinated Brown Rice of the Community Enterprise วรรณพรรณ รักษ์ชน, ศิริพร โสมคำภา, อนันธิตรา ดอนบรรเทา และอนุธิดา เพชรพิมูล วรรณพรรณ รักษ์ชน, ศิริพร โสมคำภา, อนันธิตรา ดอนบรรเทา และอนุธิดา เพชรพิมูล.(2560).การตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกของวิสาหกิจชุมชน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (585 - 593).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก The Guideline on How to Promote Kamphaeng Phet Rajabhat’s Education Quality Assurance in Border Patrol Police School 34th, Tak Province, Year 2016 พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข และวิราพัตร กาวิละพันธ์ พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข และวิราพัตร กาวิละพันธ์.(2560).แนวทางส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (577 - 584).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231