ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
รูปแบบการสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย Creation and Development Model of Tourism Website media for Environmental ConservationinSukhothai Historical Park มรรษพรสีขาว, สุวารีย์ศรีปูณะ และรวีวรรณสนั่นวรเกียรติ มรรษพรสีขาว, สุวารีย์ศรีปูณะ และรวีวรรณสนั่นวรเกียรติ.(2558).รูปแบบการสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (103 - 114).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ท่องเที่ยวเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) Augmented Reality in Tourism สุรินทร์เพชรไทย สุรินทร์เพชรไทย.(2558).ท่องเที่ยวเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR).รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (92 - 102).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตในจังหวัดตาก The Study on Tak Province Agencies’ Demand for Kamphaeng Phet Rajabhat University’s Graduate Qualifications มัลลิกาทองเอม, วนัสนันท์ ศิริรัตนะ, อดิเรก ฟั่นเขียว, ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ และชิดชนก นันทะใจ มัลลิกาทองเอม, วนัสนันท์ ศิริรัตนะ, อดิเรก ฟั่นเขียว, ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ และชิดชนก นันทะใจ.(2558).ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตในจังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (83 - 90).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสายของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม A study of late class attending behaviors of the second - year undergraduate students studying a bachelor’s degree of politics at Pibulsongkram Rajabhat University อเนกสุขดี อเนกสุขดี.(2558).การศึกษาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสายของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (75 - 82).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 The Development of Learning Activity Package for Scientific Project Subject to Improve Critical Thinking in Science for Matayomsuksa 3 Students อัจฉราไชยโย อัจฉราไชยโย.(2558).การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (69 - 74).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาผลการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต หลักสูตรนานาชาติ Impact of Activity-Based Learning on Students’ GEN 241: Beauty of Life Course (International Programe) นันทนาบัณฑิตาโสภณ, ศศิธรสุวรรณเทพ และวรงค์ถาวระ นันทนาบัณฑิตาโสภณ, ศศิธรสุวรรณเทพ และวรงค์ถาวระ.(2558).การศึกษาผลการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต หลักสูตรนานาชาติ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (59 - 68).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจำวัน Result of Co-operative Learning Management with TGT Technique through Drill Pagkcage of Reading and Writing Thai Language for Pratomsuksa 1 Students Used Local Language in Daily Life รัตนาบุตรอุดม รัตนาบุตรอุดม.(2558).ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจำวัน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (46 - 58).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาชุดการสอนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Development of English Reading Instructional Package for Fourth Year English Program Students in Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University ถิรวิทไพรมหานิยม ถิรวิทไพรมหานิยม.(2558).การพัฒนาชุดการสอนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (32 - 45).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ The Competitiveness Development Strategy of Ban Mon Earthenware Community Enterprise, Ban KeangSub District, Muang District, Nakhonsawan กฤษณะ ดาราเรือง กฤษณะ ดาราเรือง.(2558).กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (20 - 31).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการการบริหารจัดการสำหรับผู้นำชุมชน ในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่ Evaluation of the Implementation of the Project Management for Community Leaders in the Approach Buddhism Dimension and Modern Science ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล, ดร.สุรพลพรมกุล และนิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล, ดร.สุรพลพรมกุล และนิเทศ สนั่นนารี.(2558).การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการการบริหารจัดการสำหรับผู้นำชุมชน ในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (12 - 19).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ในการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน The Readiness of Schools under the Secondary Educational Service Area Office 42 for Educational Management Leading to ASEAN Economic Community พงศ์พัฒน์อักษรนิตย์ พงศ์พัฒน์อักษรนิตย์.(2558).ความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ในการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (1 - 11).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ต้นแบบระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟผ่านแอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Wireless Light Switch Prototype with an Android Application จามจุรี กุลยอด และศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ จามจุรี กุลยอด และศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์.(2560).ต้นแบบระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟผ่านแอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1388 - 1393).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
สายอากาศช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลน์ที่มีสตับรูปหกเหลี่ยมและสายอากาศที่มีแบนด์นอทโดยใช้พาราซิติกรูปตัวซีสำหรับ ระบบการสื่อสารไร้สาย Slot Antenna Fed by Microstrip line with Hexagonal-Shaped Tuning Stub and Band-Notched Characteristics Using C-Shaped Parasitic Element for Wireless Communication Systems โยธิน ป้อมปราการ และเทพ เกื้อทวีกุล โยธิน ป้อมปราการ และเทพ เกื้อทวีกุล.(2560).สายอากาศช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลน์ที่มีสตับรูปหกเหลี่ยมและสายอากาศที่มีแบนด์นอทโดยใช้พาราซิติกรูปตัวซีสำหรับ ระบบการสื่อสารไร้สาย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1382 - 1387).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความพึงพอใจของประชาชนที่มาออกกำลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรต่อตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ Satisfaction of people who exercised at Kamphaengphet Rajabhat University on Battery Charging Station using Solar Energy for Mobile Phone เทพ เกื้อทวีกุล, ธีรยุทธ เติมช้อย และรุ่งไพลิน ปัญญาเจริญยิ่ง เทพ เกื้อทวีกุล, ธีรยุทธ เติมช้อย และรุ่งไพลิน ปัญญาเจริญยิ่ง.(2560).ความพึงพอใจของประชาชนที่มาออกกำลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรต่อตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1375 - 1381).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การออกแบบสายอากาศช่องเปิดหลายความถี่ที่ป้อนด้วยสายส่งแบบท่อนำคลื่นระนาบร่วมสำหรับระบบการสื่อสารโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย Design of Multi-band Slot Antenna by using CPW-Fed Wireless Communication Systems เทพ เกื้อทวีกุล เทพ เกื้อทวีกุล.(2560).การออกแบบสายอากาศช่องเปิดหลายความถี่ที่ป้อนด้วยสายส่งแบบท่อนำคลื่นระนาบร่วมสำหรับระบบการสื่อสารโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1366 - 1374).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การออกแบบสายอากาศช่องเปิดรูปตัวซีป้อนด้วยสายส่งแบบไมโครสริปไลท์ที่มีสตับรูปสี่เหลี่ยมด้วยระเบียบวิธี FDTD สำหรับระบบการสื่อสารโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย Design of C-Slot Antenna by Microstrip-Fed Using FDTD Method for WLAN Communication Systems เทพ เกื้อทวีกุล เทพ เกื้อทวีกุล.(2560).การออกแบบสายอากาศช่องเปิดรูปตัวซีป้อนด้วยสายส่งแบบไมโครสริปไลท์ที่มีสตับรูปสี่เหลี่ยมด้วยระเบียบวิธี FDTD สำหรับระบบการสื่อสารโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1356 - 1365).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
สายอากาศแบบแถบกว้างช่องเปิดที่มีสตับสองตัวทีสำหรับระบบการสื่อสารไร้สาย Wide-Band Slot Loop width Double T-Tuning Stub for Wireless Systems เทพ เกื้อทวีกุล เทพ เกื้อทวีกุล.(2560).สายอากาศแบบแถบกว้างช่องเปิดที่มีสตับสองตัวทีสำหรับระบบการสื่อสารไร้สาย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1349 - 1355).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลจิสติกส์ Information Technology and Logistics บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ บัณฑิต ศรีสวัสดิ์.(2560).เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลจิสติกส์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1337 - 1348).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อร้องเรียน กรณีศึกษา: ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครสวรรค์ The Development of Information System for Complaint Management A Case Study: Damrongtham Center of Nakhon Sawan จักรพันธ์ จันทร์เขียว, รุ่งตะวัน พุทธิกุล และหทัย สุธงษา จักรพันธ์ จันทร์เขียว, รุ่งตะวัน พุทธิกุล และหทัย สุธงษา.(2560).การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อร้องเรียน กรณีศึกษา: ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครสวรรค์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1327 - 1335).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ขนาดภาพดอกดาวเรือง ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ Application of Image Processing Technic for Marigold Size Detection ภูมินทร์ ตันอุตม์, กีรศักดิ์ พะยะ และธนสิทธิ นิตยะประภา ภูมินทร์ ตันอุตม์, กีรศักดิ์ พะยะ และธนสิทธิ นิตยะประภา.(2560).การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ขนาดภาพดอกดาวเรือง ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1313 - 1326).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231