ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสด ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก The satisfaction of consumers in the marketing mix of fresh coffee shops In Phitsanulok Municipality กรรัตน์ ทองศรีสุข, ศุภาสร คำเลิศ, อนุชา วงศ์เงิน, อโรธา ทรัพย์กำเนิดมี, พัชรา วงศ์แสงเทียน และสมศักดิ์ พงษ์เดช กรรัตน์ ทองศรีสุข, ศุภาสร คำเลิศ, อนุชา วงศ์เงิน, อโรธา ทรัพย์กำเนิดมี, พัชรา วงศ์แสงเทียน และสมศักดิ์ พงษ์เดช.(2559).ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสด ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก .รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (219 - 228).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร The creation of learning community in Demonstration School (Wat Phra Barommathat) under the cooperation of Kamphaeng Phet Rajabhat University พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข และถาวร สารวิทย์ พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข และถาวร สารวิทย์.(2559).การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (207 - 218).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Reading Promotion Activities Management in Office of Academic Resource and Information Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์, ประพิมพร โกศิยะกุล และดรุณี สายหยุด ฉิมพลี อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์, ประพิมพร โกศิยะกุล และดรุณี สายหยุด ฉิมพลี.(2559).การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (198 - 206).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางการเสริมสร้างกระบวนการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Ways to Enhance the Teamwork of Academic Support Staff of Kamphaeng Phet Rajabhat University อุทุมพร สอนบุญเกิด และพนมสิทธิ์ สอนประจักษ์ อุทุมพร สอนบุญเกิด และพนมสิทธิ์ สอนประจักษ์.(2559).แนวทางการเสริมสร้างกระบวนการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (188 - 197).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด Democracy behaviors of undergraduate students in the Kamphaeng Phet Rajabhat Maesot University คมสันต์ นาควังไทร คมสันต์ นาควังไทร.(2559).พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (178 - 187).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การนำนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร The policies to prevent and resolve drug treatment of Tambon Administration Organization: A Study of District. Kamphaeng Phet province วาสนา อาจสาลิกรณ์ วาสนา อาจสาลิกรณ์.(2559).การนำนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (165 - 177).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การจัดซื้อการจัดหา Procurement บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ บัณฑิต ศรีสวัสดิ์.(2559).การจัดซื้อการจัดหา.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (147 - 164).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ศูนย์เรียนรู้การออม ตามหลักการวางแผนทางการเงินสู่รากฐานชุมชนวิถีพอเพียง ของชุมชนบ้านเด่นพระ ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร Saving Learning Center on Principle of Financial Planning to Community Sufficiency Economy Ban Denphra Buengtabrat Lan Krabue Kamphaeng Phet อนุธิดา เพชรพิมูล, ศิริพร โสมคำภา และอนันธิตรา ดอนบันเทา อนุธิดา เพชรพิมูล, ศิริพร โสมคำภา และอนันธิตรา ดอนบันเทา.(2559).ศูนย์เรียนรู้การออม ตามหลักการวางแผนทางการเงินสู่รากฐานชุมชนวิถีพอเพียง ของชุมชนบ้านเด่นพระ ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (141 - 146).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยสาหรับการพัฒนาระบบการให้คำแนะนา ในการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย Developing Thai Homestay Standard Evaluation Form for the Development of Evaluating Recommendation Systems to Acquire Thai Homestay Standard Certification ทิวาวัลย์ ต๊ะการ, บังอร ฉัตรรุ่งเรือง, เสมอแข สมหอม และณัฐิยา ตันตรานนท์ ทิวาวัลย์ ต๊ะการ, บังอร ฉัตรรุ่งเรือง, เสมอแข สมหอม และณัฐิยา ตันตรานนท์.(2559).การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยสาหรับการพัฒนาระบบการให้คำแนะนา ในการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (127 - 140).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาทักษะการอ่านแบบ PISA ในการวิจารณ์วรรณกรรม PISA Reading Skill Development in Literary Criticism ชัยเนตร ชนกคุณ ชัยเนตร ชนกคุณ.(2559).การพัฒนาทักษะการอ่านแบบ PISA ในการวิจารณ์วรรณกรรม.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (120 - 126).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอนกับวิธีการสอนแบบปกติ A comparison of reading and writing achievement of grade six students between the methods of teaching by using reading promotion books with parent’s help and ordinary teaching นงคลักษณ์ ทิพนนท์ นงคลักษณ์ ทิพนนท์.(2559).การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอนกับวิธีการสอนแบบปกติ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (112 - 119).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับโอกาสการมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำ ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ Correlation between Sex and Possibilities for Revisiting of the tourists at Floating Market in Taling Chan District, Bangkok รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา.(2559).การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับโอกาสการมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำ ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (102 - 111).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
“ทุน” ของผู้ผลิตพระเครื่องในเมืองกำแพงเพชร “Capitals” of Amulets Producers in Kamphaeng Phet อิสสราพร อ่อนบุญ, จุฑามาศ คาโปธิ, ณัฏฐิกา ไม้แดง, เกศแก้ว อยู่กรัด, เมธี สูญจันทร์, ธนพันธ์ เสือเจริญ, กนกศักดิ์ ทับทอง, และเตชินท์ เสนงาม อิสสราพร อ่อนบุญ, จุฑามาศ คาโปธิ, ณัฏฐิกา ไม้แดง, เกศแก้ว อยู่กรัด, เมธี สูญจันทร์, ธนพันธ์ เสือเจริญ, กนกศักดิ์ ทับทอง, และเตชินท์ เสนงาม.(2559).“ทุน” ของผู้ผลิตพระเครื่องในเมืองกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (96 - 101).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ผู้หญิงสูงวัยกับ “อาหารโบราณ” ในตลาดย้อนยุคนครชุมจังหวัดกำแพงเพชร Aging Women and Traditional Foods in Nakorn Chum Retro-Market KamphaengPhet Province ธวชินี ลาลิน, เกตศินี เพ็งอาไพ, เกศศิริ วงศ์สองชั้น, ปาณชัย โพธิ์ทรง, พนิดา สอนสุภาพ, วันชัย ทองลพ, สุมาลี เอมแย้ม และเสาวลักษณ์ บรรณสาร ธวชินี ลาลิน, เกตศินี เพ็งอาไพ, เกศศิริ วงศ์สองชั้น, ปาณชัย โพธิ์ทรง, พนิดา สอนสุภาพ, วันชัย ทองลพ, สุมาลี เอมแย้ม และเสาวลักษณ์ บรรณสาร.(2559).ผู้หญิงสูงวัยกับ “อาหารโบราณ” ในตลาดย้อนยุคนครชุมจังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (89 - 95).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปัจจัยทางวัฒนธรรมต่อการอพยพย้ายถิ่นของแรงงาน Cultural Factors of Labor Migration ภูริณัฐร์ โชติวรรณ ภูริณัฐร์ โชติวรรณ.(2559).ปัจจัยทางวัฒนธรรมต่อการอพยพย้ายถิ่นของแรงงาน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (73 - 85).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ของร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง Marketing Mix to Enhance Competitive Advantage of Lampang Hospital Consumer Cooperative Limited., Mueang District, Lampang Province ธัญพัฒน์ เหลาจำปา และฑัตษภร ศรีสุข ธัญพัฒน์ เหลาจำปา และฑัตษภร ศรีสุข.(2559).ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ของร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (64 - 72).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การปฏิบัติงานทดแทนส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง Substitute Operation Affects Service Quality overall of Internal Officers of the Treasury Department, Lampang Provincial. ชนิดา เรืองมณี และฑัตษภร ศรีสุข ชนิดา เรืองมณี และฑัตษภร ศรีสุข.(2559).การปฏิบัติงานทดแทนส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (53 - 63).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231