ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
การศึกษาสภาพปัญหาและพฤติกรรมการทิ้งขยะ: กรณีศึกษาชุมชนเกาะแขก อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร Study the Problems and Solid Waste Behavior of People in the Community of Khao Khaek, Muang District, Kamphaeng Phet ชุติมา แย้มพิกุล และวิไลลักษณ์ สวนมะลิ ชุติมา แย้มพิกุล และวิไลลักษณ์ สวนมะลิ.(2559).การศึกษาสภาพปัญหาและพฤติกรรมการทิ้งขยะ: กรณีศึกษาชุมชนเกาะแขก อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (680 - 684).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม The Development of Teaching Materials of Mathematics for Computer Technology Students Studying in the Faculty of Industrial Technology ทวีศักดิ์ ทันจันทร์ ทวีศักดิ์ ทันจันทร์.(2559).การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (674 - 679).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การแก้ไขปัญหาทักษะด้านการจดจำและการอธิบายความหมายของคำศัพท์ทางโลจิสติกส์ ของนักศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้คำศัพท์ด้วยภาพ ในรายวิชาเทคโนโลยีการขนส่ง Problem Solving in Remember and Explanation Skill in Logistics Vocabulary of Students with Learn from Picture Activity in Transportation Technology Course ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ ธนวิทย์ ฟองสมุทร์.(2559).การแก้ไขปัญหาทักษะด้านการจดจำและการอธิบายความหมายของคำศัพท์ทางโลจิสติกส์ ของนักศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้คำศัพท์ด้วยภาพ ในรายวิชาเทคโนโลยีการขนส่ง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (668 - 673).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การวิเคราะห์บริบทเชิงพื้นที่ของพื้นที่น้ำท่วมและน้ำท่วมซ้ำ ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร Spatial Contextual Analysis of Flooded and Frequently Flooded Areas at Klong Suan Mak Basin, Kamphaeng Phet Province สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง.(2559).การวิเคราะห์บริบทเชิงพื้นที่ของพื้นที่น้ำท่วมและน้ำท่วมซ้ำ ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (653 - 667).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อระบบขนส่งสาธารณะ ภายในจังหวัดนครพนม Satisfaction Levels of Thai Tourists for Public Transportation within Nakhon Phanom Province พรฑิตา ถามะพันธ์, ภาณุพงษ์ ประจงค้า, และธนิสรา บุตรสิงขรณ์ พรฑิตา ถามะพันธ์, ภาณุพงษ์ ประจงค้า, และธนิสรา บุตรสิงขรณ์.(2559).ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อระบบขนส่งสาธารณะ ภายในจังหวัดนครพนม.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (645 - 652).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัวเรา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 The Development of the Backward Design Learning Activities Package Learning Area of Science in Surrounding Substance for Students in Pratomsuksa 6 นิศารัตน์ กำมะหยี่ นิศารัตน์ กำมะหยี่.(2559).การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัวเรา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (636 - 644).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แบบจำลองเครื่องคัดแยกวัตถุอัตโนมัติบนสายพานลำเลียง The Model Automatically Sorting Objects Were Sorted on a Conveyor Belt ณัฐดนัย เรือนคำ ณัฐดนัย เรือนคำ.(2559).แบบจำลองเครื่องคัดแยกวัตถุอัตโนมัติบนสายพานลำเลียง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (625 - 635).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ร่วมกับการ เรียนแบบโครงงาน The Development of Web-Based Instruction on Computer System Components by Project-Based Learning พรนรินทร์ สายกลิ่น และภาสิณี บุตรพลอย พรนรินทร์ สายกลิ่น และภาสิณี บุตรพลอย.(2559).การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ร่วมกับการ เรียนแบบโครงงาน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (614 - 624).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาประสิทธิภาพถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดและเหง้ามันสำปะหลัง The Study on Efficacy Charcoal from Corncob and Charcoal from Cassava Rhizome ชิษณุชา แซ่ม้า และขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ ชิษณุชา แซ่ม้า และขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์.(2559).การศึกษาประสิทธิภาพถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดและเหง้ามันสำปะหลัง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (608 - 613).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การผลิตชาต้านอนุมูลอิสระจากรางจืดและใบย่านาง Production of Tea with Antioxidants from Jued and Yanang Leaves จารุวรรณ ภูฆัง และขวัญดาว แจ่มแจ้ง จารุวรรณ ภูฆัง และขวัญดาว แจ่มแจ้ง.(2559).การผลิตชาต้านอนุมูลอิสระจากรางจืดและใบย่านาง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (599 - 607).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษา HPLC fingerprint ของสารสกัดเมล็ดพริกไทยดำ โดยใช้เทคนิค PCA และ cluster analysis Study of HPLC Fingerprint of Piper nigrum Extract by using PCA and Cluster Analysis เบญจรัตน์ กระแสฉัตร, ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา และเกรียง กิจบำรุงรัตน์ เบญจรัตน์ กระแสฉัตร, ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา และเกรียง กิจบำรุงรัตน์.(2559).การศึกษา HPLC fingerprint ของสารสกัดเมล็ดพริกไทยดำ โดยใช้เทคนิค PCA และ cluster analysis.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (592 - 598).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ผลของไทรตอนเอ๊กซ์ร้อย พอลิไวนิลแอลกอฮอล์และคาร์บอซีเมทิลเซลลูโลสที่มีผลต่อเสถียรภาพ การกระจายตัวของสารแขวนลอยน้ำเคลือบเซรามิก Effect of Triton X-100, Poly(vinyl alcohol) and Carboxymethyl cellulose on dispersion stability of ceramic glaze suspension สตาภิรมย์ ค้าวัตถุ และปรีชา ปัญญา สตาภิรมย์ ค้าวัตถุ และปรีชา ปัญญา.(2559).ผลของไทรตอนเอ๊กซ์ร้อย พอลิไวนิลแอลกอฮอล์และคาร์บอซีเมทิลเซลลูโลสที่มีผลต่อเสถียรภาพ การกระจายตัวของสารแขวนลอยน้ำเคลือบเซรามิก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (585 - 591).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Breakfast Consumption of First Year Students Kampheng Phet Rajabhat University สุวรรณรัตน์ สุบรรณ, แก้ววิไล สุจจชารี, สุภาพ วนารัตน์มงคล และวสุนธรา รตโนภาส สุวรรณรัตน์ สุบรรณ, แก้ววิไล สุจจชารี, สุภาพ วนารัตน์มงคล และวสุนธรา รตโนภาส.(2559).พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (577 - 584).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในนาข้าวของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร Utilization of Organic Fertilizers for Reducing Rice Production Cost by Farmers in Phichit Province รุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์, สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และพรชุลีย์ นิลวิเศษ รุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์, สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และพรชุลีย์ นิลวิเศษ.(2559).การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในนาข้าวของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (568 - 576).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวของเกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย Utilization of Trichoderma spp. in Rice Paddy of Farmers in Sukhothai Province จรัล เข็มพล, สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และภรณี ต่างวิวัฒน์ จรัล เข็มพล, สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และภรณี ต่างวิวัฒน์.(2559).การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวของเกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (559 - 567).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การผลิตกล้วยน้าว้าอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน The production of dried Musa sapientum Linn. by microwave combine with hot air รัศมีจันทร์ เกงขุนทด, พัชรี ทับทิมศรี และแดนชัย เครื่องเงิน รัศมีจันทร์ เกงขุนทด, พัชรี ทับทิมศรี และแดนชัย เครื่องเงิน.(2559).การผลิตกล้วยน้าว้าอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (547 - 558).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การผลิตกล้วยน้ำว้าอบด้วยอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน The production of dried Musa sapientum Linn. by Infrared combine with hot air พัชรี ทับทิมศรี, รัศมีจันทร์ เกงขุนทด และแดนชัย เครื่องเงิน พัชรี ทับทิมศรี, รัศมีจันทร์ เกงขุนทด และแดนชัย เครื่องเงิน.(2559).การผลิตกล้วยน้ำว้าอบด้วยอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (535 - 546).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดกำแพงเพชร The Transfer of Alternative Hybrid Renewable Energy Technology in Accordance with Sufficiency Economics Philosophy by Participation of Tambon Administration Organization in Kamphaeng Phet Province วิษณุ บัวเทศ, มานิต ก๋าแก้ว และรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา วิษณุ บัวเทศ, มานิต ก๋าแก้ว และรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา.(2559).การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (529 - 534).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาการเจริญเติบโตต้นไม้ในโครงการปลูกต้นไม้ล้านกล้ามหามงคลฯ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยแสดงผ่าน Google Maps Education of the growth of trees in, the Maha mongkhon Lankla Forest Planting projects in, Pibulsongkram Rajabhat University with Google maps วัชรพงศ์ เข็มทอง และพงษ์เทพ รักผกาวงศ์ วัชรพงศ์ เข็มทอง และพงษ์เทพ รักผกาวงศ์.(2559).การศึกษาการเจริญเติบโตต้นไม้ในโครงการปลูกต้นไม้ล้านกล้ามหามงคลฯ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยแสดงผ่าน Google Maps.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (522 - 528).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความหลากชนิดของราน้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง) อำเภอเมือง จังหวัดเลย Species Diversity of Aquatic Fungi in Huai Namman Reservoir (Huai Krathing) Muang Loei District, Loei Province จารุวัลย์ รักษ์มณี, กิตติ ตันเมืองปัก, วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์, ชลธิชา จินาพร และปิยะพงษ์ ชุมศรี จารุวัลย์ รักษ์มณี, กิตติ ตันเมืองปัก, วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์, ชลธิชา จินาพร และปิยะพงษ์ ชุมศรี.(2559).ความหลากชนิดของราน้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง) อำเภอเมือง จังหวัดเลย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (511 - 521).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231