ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
การศึกษาการวางแผนการใช้จ่ายของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตากพิทยาคม Money Spending Plaw of Grade 6 Students, Tak Pittayakom School กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ และชาคริส สินพรมมา กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ และชาคริส สินพรมมา.(2558).การศึกษาการวางแผนการใช้จ่ายของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตากพิทยาคม.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (621 - 625).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมันสำปะหลัง กรณีศึกษาเกษตรกรตำบลป่ามะม่วง จังหวัดตาก Education in Cost and Return from Planting Cassava: Case Study in Farmers of Parish Pamamuang, Tak Province กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, รุจาภา สุกใส และปาหนัน หมั่นกิจ กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, รุจาภา สุกใส และปาหนัน หมั่นกิจ.(2558).การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมันสำปะหลัง กรณีศึกษาเกษตรกรตำบลป่ามะม่วง จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (614 - 620).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอำเภอเมือง จังหวัดตาก The Study on the Using of Accounting Software in Small and Medium Enterprises (SME) in Muang Tak, Tak Province กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, วันดี อ๊อดปัญญา และสุนิสา ธงวิชัย กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, วันดี อ๊อดปัญญา และสุนิสา ธงวิชัย.(2558).การศึกษาการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอำเภอเมือง จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (603 - 613).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
กระบวนการออกแบบบริการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน Service Design Process for Solving a Community Problem ธนกิจ โคกทอง และพบพร เอี่ยมใส ธนกิจ โคกทอง และพบพร เอี่ยมใส.(2558).กระบวนการออกแบบบริการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (594 - 602).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้ปัญหาเป็นฐานวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่อง สารพิษกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Development of Web-Based Instruction with Problem-Based Learning for Subject Toxicology and Occupational Health Substances with Occupational Health and Safety ราเมศ ชาญณรงค์ ราเมศ ชาญณรงค์.(2558).การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้ปัญหาเป็นฐานวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย เรื่อง สารพิษกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (586 - 593).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย Academic Administration of secondary school Mae Chan District, Chiang Rai อัฐพล พระวิทูรย์ อัฐพล พระวิทูรย์.(2558).การบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (574 - 585).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา Participating of a Guardian in the Administration Manages to Study of Sunyphathanadeklek in Municipal District Huai Kao Kum, Amphur Chun, Changwat Phayao วิชา ภิมุข วิชา ภิมุข.(2558).การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (568 - 573).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 Academic Affairs Administration of School in Doi Tung Education Quality Development Network under Chiangrai Primary Education Service Area Office 3 รักษิณา กิจรักษ์ รักษิณา กิจรักษ์.(2558).การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (559 - 567).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การบริหารงานบุคคล โรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 Personnel Management of the School in 4 Groupworks Are Under 36 Area Education High School Education Border Chiang Rai ไพวุฒิ ขุนซาง ไพวุฒิ ขุนซาง.(2558).การบริหารงานบุคคล โรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (551 - 558).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
คุณภาพการบริการการขนส่ง ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีรุ่งเรืองขนส่ง (2002) Transportation Service Quality at Srirungruang Transport Limited Partnership (2002) สมพร สุวรรณชลธาร สมพร สุวรรณชลธาร.(2558).คุณภาพการบริการการขนส่ง ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีรุ่งเรืองขนส่ง (2002).รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (539 - 550).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร A Study of Learning Achievement by Using Electronic Book in Food Sanitation and Quality Control Subject ศิริพร ศิริอังคณากุล และธิดารัตน์ แสนพรม ศิริพร ศิริอังคณากุล และธิดารัตน์ แสนพรม.(2558).การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (532 - 538).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
พระพุทธศาสนากับการสร้างแรงจูงใจในการเลิกซื้อสลากกินแบ่ง หวยใต้ดินและการชิงโชคทุกชนิด Buddhism and Building the Motivation to Stop Buying All Kinds of Lotteries, Illegal Lotteries and Prize Draw Competitions จารุวรรณ นิธิไพบูลย์ จารุวรรณ นิธิไพบูลย์.(2558).พระพุทธศาสนากับการสร้างแรงจูงใจในการเลิกซื้อสลากกินแบ่ง หวยใต้ดินและการชิงโชคทุกชนิด.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (525 - 531).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ Participation of citizens in the management of Nakhon Sawan Municipality Nakhon Sawan Province กัลยาณี เขียวหลง และกนกทิพย์ บารุงศรี กัลยาณี เขียวหลง และกนกทิพย์ บารุงศรี.(2558).การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (516 - 524).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Student’ Satisfaction towards Cafeteria Service of Pibulsongkram Rajabhat University ฐนกร เขียวสง่า, อิทธิ คำมี, สุนันทา ทับทิมทอง และสุจิตรา ชูหน้า ฐนกร เขียวสง่า, อิทธิ คำมี, สุนันทา ทับทิมทอง และสุจิตรา ชูหน้า.(2558).ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (508 - 515).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร The Development of Learning Activity Packages of Packaging from Banana Leaf in Local Wisdom for Prathomsuksa 5 Students of Watlaemsuwannaram Municipal School, SamutSakhon Province นภัสชนันท์พร สันติวสุธา นภัสชนันท์พร สันติวสุธา.(2558).การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (493 - 507).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต: กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก The Factors Influencing Purchases, Internet User, Internet Group: A Case Study of Accounting Discipline Students, Rajamangala University of Technology Lanna Tak น้ำฝน คงสกุล, ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ และวิจิตรา อินผูก น้ำฝน คงสกุล, ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ และวิจิตรา อินผูก.(2558).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต: กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (477 - 492).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การเสริมสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ: มิติใหม่สู่การพัฒนาท้องถิ่น Strengthening Healthy Public Policy: A new Dimensional of Local Development รัษฎากร วินิจกุล รัษฎากร วินิจกุล.(2558).การเสริมสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ: มิติใหม่สู่การพัฒนาท้องถิ่น.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (467 - 476).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการดำเนินคดีผู้บริโภคของสำนักงานศาลยุติธรรมประจาภาค 6 ในอำเภอเมืองพิษณุโลก A Study of the Public Opinion of people The Consumer Case Services of The Office of Judiciary Region 6 in Muang Phitsanulok สระเกตุ ปานเถื่อน สระเกตุ ปานเถื่อน.(2558).การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการดำเนินคดีผู้บริโภคของสำนักงานศาลยุติธรรมประจาภาค 6 ในอำเภอเมืองพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (451 - 466).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี The Effect of Blended Learning on Innovation and Education Information Technology, Faculty of Industrial Education, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Nonthaburi Campus วิไลวรรณ วงศ์จินดา วิไลวรรณ วงศ์จินดา.(2558).ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (445 - 450).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษามะพร้าวเสวย Study Cost and Return of Product of One Tambon One Product: Case Study Sawaei Coconut กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, อรลดา โทปุญญานนท์ และศรสวรรค์ ปาละหล้า กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, อรลดา โทปุญญานนท์ และศรสวรรค์ ปาละหล้า.(2558).การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษามะพร้าวเสวย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (439 - 444).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231