ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร Public Relations Strategy to Promote Travelling in Kamphaeng Phet Historical Park ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ.(2557).กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (246 - 255).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ศึกษาเส้นทางเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ คลองวังเจ้า อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร The Study of Route for Tourism Development in Khlong Wang Chao National Park Kosampheenakhon District , Kamphaeng Phet Province ชาลี ตละกูล และราตรี สิทธิพงษ์ ชาลี ตละกูล และราตรี สิทธิพงษ์.(2557).ศึกษาเส้นทางเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ คลองวังเจ้า อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (237 - 245).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร Potential and the Guideline for Cultural Tourism Resources Management by Local People’s Participation of Kamphaeng Phet Province นายการันต์ เจริญสุวรรณ, ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์, ดร.พธูราไพ ประภัสสร และนางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา นายการันต์ เจริญสุวรรณ, ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์, ดร.พธูราไพ ประภัสสร และนางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา.(2557).ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (228 - 236).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้โครงงานในรายวิชา การค้าระหว่างประเทศ เรื่องการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร A Development of Applying the Used of Project-Based Instructional in International Trade Subject : International Business At Kamphaengphet Rajabhat University ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร.(2557).การพัฒนาการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้โครงงานในรายวิชา การค้าระหว่างประเทศ เรื่องการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (222 - 227).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การใช้กิจกรรมการเล่านิทานที่มีภาพประกอบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กอนุบาล Using the Tale Telling Activity by the Pictures Tale Books to enhance English Vocabularies Learning of Early Childhood ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์.(2557).การใช้กิจกรรมการเล่านิทานที่มีภาพประกอบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กอนุบาล.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (205 - 212).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุและผลของนักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล, ดร.ยุภาดี ปณะราช และ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล, ดร.ยุภาดี ปณะราช และ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์.(2557).การพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุและผลของนักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (193 - 204).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การประเมินหลักสูตรโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Assessment Course of Finance and Banking Program Faculty of Management Science Kamphaeng Phet Rajabhat University อนุธิดา เพชรพิมูล อนุธิดา เพชรพิมูล.(2557).การประเมินหลักสูตรโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (184 - 192).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาก่อนเรียน – หลังเรียน ของนักศึกษา โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการมีส่วนร่วม The Comparison of Pre – Post Test Academic Achievement of Tourism Industry Program, 3rd Year Student’s Introduction to tour planning & organizing Subject By Using Participant Learning Activities สุภาภรณ์ หมั่นหา สุภาภรณ์ หมั่นหา.(2557).การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาก่อนเรียน – หลังเรียน ของนักศึกษา โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการมีส่วนร่วม.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (179 - 183).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การประเมินหลักสูตร โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Assessment course of accounting program Rajabh Kampheangphet University อมรา ครองแก้ว และพิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว อมรา ครองแก้ว และพิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว.(2557).การประเมินหลักสูตร โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (168 - 178).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษากระบวนแบบการสร้างพระเครื่องด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร The Study of Buddha Image Amulet Creation Process by Using Local Wisdom of KamphaengPhet Native People เชวงศักดิ์ เชียวเขิน เชวงศักดิ์ เชียวเขิน.(2557).การศึกษากระบวนแบบการสร้างพระเครื่องด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (148 - 158).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
กระบวนการพัฒนาทักษะวิจัยของนักวิจัยใหม่และพี่เลี้ยงนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร The process of research skills development for new researchers and researcher’s trainers of Kamphaeng Phet Rajabhat University ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสิฐ ธัญญะวัน และคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสิฐ ธัญญะวัน และคณะ.(2557).กระบวนการพัฒนาทักษะวิจัยของนักวิจัยใหม่และพี่เลี้ยงนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (134 - 147).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
บทบาทการรับรู้การสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในงาน, การมีส่วนร่วมในงานและความพึงพอใจในการทำงาน Role of Perceived Supervisor Support Affects Career Competencies, Job Involvement and Job Satisfaction วาสนา จรูญศรีโชติกำจร และณัฐวุฒิ ปัญญา วาสนา จรูญศรีโชติกำจร และณัฐวุฒิ ปัญญา.(2557).บทบาทการรับรู้การสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในงาน, การมีส่วนร่วมในงานและความพึงพอใจในการทำงาน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (119 - 133).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
รูปแบบการป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชร โดยเครือข่ายร้านเกม A Model of Protection and Solution for Game Addiction in Children and Youth in Kamphaeng Phet by Game Shop Network ดร. สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส และคณะ ดร. สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส และคณะ.(2557).รูปแบบการป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชร โดยเครือข่ายร้านเกม.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (107 - 118).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาความเชื่อในผลของความดี The Study of belief on the good deeds results สุณี บุญพิทักษ์ สุณี บุญพิทักษ์.(2557).การศึกษาความเชื่อในผลของความดี.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (100 - 106).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านการเงินและการบัญชี เพื่อความยั่งยืน : กรณีศึกษา กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านคลองแตงโม ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร Guideline for Developing Community Economic, Finance and Accounting of Sustainability : A Case Study of Garment Groups, Ban Khlongtangmo,Tambon Kosamphi Nakhon, Amphoe Kosamphi Nakhon, Kamphaeng Phet Province ศิริพร โสมคำภา ศิริพร โสมคำภา.(2557).แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านการเงินและการบัญชี เพื่อความยั่งยืน : กรณีศึกษา กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านคลองแตงโม ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (91 - 99).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การจัดการวัสดุคงคลังที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทาง กรณีศึกษา สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) Inventory Management for Road Maintenance Supply A case Study of Bureau of Rural Roads 17 (Chiang Rai) อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี.(2557).การจัดการวัสดุคงคลังที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทาง กรณีศึกษา สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย).รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (81 - 90).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ศักยภาพและข้อจำกัดของการจัดการศึกษาแก่เด็กไร้สัญชาติที่เป็นผลกระทบจากแรงงานต่างด้าวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก To study on capacity and limitation of education arrangement for Stateless children impacted from Migrant workers in Local Administration Office of Mae Ku Sub District, Mae Sod District,Tak Province นายพิพัฒน์ ยอดวีระพงศ์, นางสาวนุจรีย์ ใจทาวงษ์, นางสาวสิริวรรณ บุญเปี่ยม และนายสาธิต สบายสุข นายพิพัฒน์ ยอดวีระพงศ์, นางสาวนุจรีย์ ใจทาวงษ์, นางสาวสิริวรรณ บุญเปี่ยม และนายสาธิต สบายสุข.(2557).ศักยภาพและข้อจำกัดของการจัดการศึกษาแก่เด็กไร้สัญชาติที่เป็นผลกระทบจากแรงงานต่างด้าวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (66 - 80).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร DECIDING SUBDISTRICT COUNCIL MEMBERS OF THE PUBLIC IN THE DOWONTOWN DISTRICT KAMPHAENG PHET ณรงค์ ศรีแปงวงศ์ ณรงค์ ศรีแปงวงศ์.(2557).การตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (40 - 55).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีเฉพาะเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร Administrative Efficiency of Local Government in the Promotion of Life Quality Of Ageing :A Case Study of Kamphaengphet Municipality,Muang District,Kamphaengphet Province ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา.(2557).ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีเฉพาะเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (29 - 39).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
คุณลักษณะของแรงงานชาวพม่าที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ Qualifications of Burmese workers required by the enterprises คมสันต์ นาควังไทร คมสันต์ นาควังไทร.(2557).คุณลักษณะของแรงงานชาวพม่าที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (21 - 28).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231