ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร Creative Self-Efficacy and Perceived University Support for Creativity Influencing Individual Creativity of Silpakorn University’s Officers เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน.(2558).ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (25 - 36).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาสภาพ และความต้องการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดกำแพงเพชร Studying Conditions and Requirements of Technology in Renewable Energy of Philosophy of Sufficiency Economy, Tambon Administration Organization in the Area of Kamphaeng Phet Province วิษณุ บัวเทศ, วสันต์ เพชรพิมูล, นาริน คชฤทธิ์ และสมิตา อรรควงษ์ วิษณุ บัวเทศ, วสันต์ เพชรพิมูล, นาริน คชฤทธิ์ และสมิตา อรรควงษ์.(2558).การศึกษาสภาพ และความต้องการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (19 - 24).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาสภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรม ในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง Studying Conditions and Factors Associated with the Develop Industry Teachers Competency in the 21st Century of Northern Lower Rajabhat University วิษณุ บัวเทศ, มานิต ก๋าแก้ว, อภิรักษ์ ทัดสอน และอิทธิพล เหลาพรม วิษณุ บัวเทศ, มานิต ก๋าแก้ว, อภิรักษ์ ทัดสอน และอิทธิพล เหลาพรม.(2558).การศึกษาสภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรม ในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (12 - 18).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ทหารกับการเมืองไทย (พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน) Soilders and Thai Politics (1932 - Present) ณัฏฐพล บุณยพิพัฒน์ ณัฏฐพล บุณยพิพัฒน์.(2558).ทหารกับการเมืองไทย (พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน).รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (1 - 11).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและปริมาณเส้นใยของข้าวพื้นเมือง บ้านเมืองน้อย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน Analysis of Protein and Fiber Content of Local Rice, Ban Muang Noi, Pai, Mae Hong Son รักษิกา แช่มโตนด, ธารารัตน์ เอี่ยมคล้าย, ปรียาภรณ์ มะณีทูล และศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล รักษิกา แช่มโตนด, ธารารัตน์ เอี่ยมคล้าย, ปรียาภรณ์ มะณีทูล และศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล.(2558).การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและปริมาณเส้นใยของข้าวพื้นเมือง บ้านเมืองน้อย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (636 - 639).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ตัวทำละลายที่มีผลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากพืชสมุนไพร The Solvent that Affect the Agents Antioxidant and Total Phenolic Compounds from the Herbal Plants ภาเกล้า ภูมิใหญ่ และชญาณิศา สุพา ภาเกล้า ภูมิใหญ่ และชญาณิศา สุพา.(2558).ตัวทำละลายที่มีผลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากพืชสมุนไพร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (627 - 635).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การใช้นมและนมผงทดแทนกะทิในผลิตภัณฑ์ขนมปังสังขยารสนมเย็น The Use of Milk and Powdered Milk Instead of Coconut Milk in Ice Pink Milk Custard Bread Product พัชรลักษณ์ วัฒนไชย, ศกุนตาล์ มานะกล้า, ธนัชพร คงยืน, พรชัย บางขันธ์ และสุนทร จิตโสภากุล พัชรลักษณ์ วัฒนไชย, ศกุนตาล์ มานะกล้า, ธนัชพร คงยืน, พรชัย บางขันธ์ และสุนทร จิตโสภากุล.(2558).การใช้นมและนมผงทดแทนกะทิในผลิตภัณฑ์ขนมปังสังขยารสนมเย็น.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (620 - 626).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ บ้านใหม่เสรีธรรม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก Self-Care Behaviors of Elderly in Ban Mai Seri Tham District Chiang Thong, Wang Chao Tak พิมลพรรณ ดีเมฆ และจารุณี จันธิยะ พิมลพรรณ ดีเมฆ และจารุณี จันธิยะ.(2558).พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ บ้านใหม่เสรีธรรม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (612 - 619).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร Public Health Services Access in Nakhon Chum, Muang District, Kamphaeng Phet มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล และอรอนงค์ แจ่มผล มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล และอรอนงค์ แจ่มผล.(2558).การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (603 - 611).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนเสริมผงตะไคร้ Products Development of Kha Nom Tong Muan Supplement Lemon grass powder วิไลรัตน์ มั่นคง, จิราภรณ์ โตแหยม, จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง, ผกาวดี เอี่ยมกำแพง และอารี ธนวัฒน์ชัย วิไลรัตน์ มั่นคง, จิราภรณ์ โตแหยม, จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง, ผกาวดี เอี่ยมกำแพง และอารี ธนวัฒน์ชัย.(2558).การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนเสริมผงตะไคร้.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (595 - 602).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ประเมินโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย ของศูนย์การแพทย์ทางเลือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Evaluation of Developmental Thai Traditional Medicine Project of Alternative Medicine Center, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University ราตรี โพธิ์ระวัช ราตรี โพธิ์ระวัช.(2558).ประเมินโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย ของศูนย์การแพทย์ทางเลือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (586 - 594).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
พฤติกรรมการควบคุมน้ำหนัก : กรณีศึกษานักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Weight Control Behaviors: A Case Study of the Public Health Students, Kamphaeng Phet Rajabhat University วสุนธรา รตโนภาส และสุนารี แซ่ว่าง วสุนธรา รตโนภาส และสุนารี แซ่ว่าง.(2558).พฤติกรรมการควบคุมน้ำหนัก : กรณีศึกษานักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (579 - 585).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การเชื่อมโยงแนวคิดทางโลจิสติกส์สู่การวางแผนการเงินส่วนบุคคล Linking the Logistics Concept in Personal Financial Planning ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ ธนวิทย์ ฟองสมุทร์.(2558).การเชื่อมโยงแนวคิดทางโลจิสติกส์สู่การวางแผนการเงินส่วนบุคคล.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (569 - 578).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การเปลี่ยนคาบวงโคจรและสมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู่อุปราคาพีเอส เวอร์ Orbital Period Change and Physics Properties of an Eclipsing Binary Star System PS Vir หนึ่งฤทัย อินทะนะ, วิจิตร ฤทธิธรรม, สมสวัสดิ์ รัตนสูรย์ และนงลักษณ์ จันทร์พิชัย หนึ่งฤทัย อินทะนะ, วิจิตร ฤทธิธรรม, สมสวัสดิ์ รัตนสูรย์ และนงลักษณ์ จันทร์พิชัย.(2558).การเปลี่ยนคาบวงโคจรและสมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู่อุปราคาพีเอส เวอร์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (561 - 568).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปริมาณเอทานอลในไวน์ผลไม้ 5 ชนิด Ebulliometric Determination of Ethanol Content in Five Fruit Wines ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร และราตรี บุมี ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร และราตรี บุมี.(2558).ปริมาณเอทานอลในไวน์ผลไม้ 5 ชนิด.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (556 - 560).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมถั่วมะแฮะผสมน้ำใบเตย Development of Beverage from Pigeon Pea Milk with Pandanus Palm ศิริญา วันต๊ะ, อรอุษา จันทร์กลิ่น และปราณี เลิศแก้ว ศิริญา วันต๊ะ, อรอุษา จันทร์กลิ่น และปราณี เลิศแก้ว.(2558).การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมถั่วมะแฮะผสมน้ำใบเตย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (548 - 555).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในถั่วมะแฮะงอก Study of Antioxidant Activity of Germinated Pigeon Pea (Cajanus cajan) ธิดารัตน์ พรหมมา, ศรราม บุ่งอุบล, จักรพันธ์ ทองรักษ์, อำพล ดลธรรมชนะกุล, จุฑาทิพย์ สารมโน, วาสนา มณีเขียว และกิจจา สมากร ธิดารัตน์ พรหมมา, ศรราม บุ่งอุบล, จักรพันธ์ ทองรักษ์, อำพล ดลธรรมชนะกุล, จุฑาทิพย์ สารมโน, วาสนา มณีเขียว และกิจจา สมากร.(2558).การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในถั่วมะแฮะงอก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (542 - 547).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การสังเคราะห์และเตรียมชั้นของท่อนาโนคาร์บอนเพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์แบบรอยต่อ Synthesis and Preparation of Carbon Nanotube Film for Heterojunction Solar Cells สุวิมล พอกศักดิ์ และธีรพล ธุระกิจเสรี สุวิมล พอกศักดิ์ และธีรพล ธุระกิจเสรี.(2558).การสังเคราะห์และเตรียมชั้นของท่อนาโนคาร์บอนเพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์แบบรอยต่อ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (533 - 541).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
เสถียรภาพกำกับเฉพาะที่ของแบบจำลองการแพร่ระบาดแบบ เอส ไอ อาร์ ที่มีอัตราการติดเชื้อแบบไม่เชิงเส้น Local Stability of a SIR Model with Nonlinear Incidence Rate สาวิตรี สังข์สุวรรณ และสลิลทิพย์ แดงกองโค สาวิตรี สังข์สุวรรณ และสลิลทิพย์ แดงกองโค.(2558).เสถียรภาพกำกับเฉพาะที่ของแบบจำลองการแพร่ระบาดแบบ เอส ไอ อาร์ ที่มีอัตราการติดเชื้อแบบไม่เชิงเส้น.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (525 - 532).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การผลิตผงชูรสจากผักที่มีกลูตาเมตและกัวนิเลตสูงในผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอด Production of Seasoning Powder from High Glutamate and Guanylate Vegetable in Crispy Flour พัชรลักษณ์ วัฒนไชย, สมศิริ สุขีทรัพย์, กุลชาติ ผิดพันธุ์ และจุฑารัตน์ แหล่งสนาม พัชรลักษณ์ วัฒนไชย, สมศิริ สุขีทรัพย์, กุลชาติ ผิดพันธุ์ และจุฑารัตน์ แหล่งสนาม.(2558).การผลิตผงชูรสจากผักที่มีกลูตาเมตและกัวนิเลตสูงในผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอด.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 (515 - 524 ).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231